Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
ŠAKIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose ir įstaigose, darbo rinką bei užimtumo rėmimą, socialinį ir medicinos draudimą, darbo santykius, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo įstaigos informacijos teikimą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų būdus, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. laikinai nesant Skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas;
2.2. organizuoja Skyriaus darbą, registruojant laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrinant veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. vykdo tarpininkavimo veiklos koordinavimą ir priežiūrą;
2.4. organizuoja paslaugų teikimą “Vieno langelio” principu;
2.5. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kitų užimtumo priemonių finansavimo;
2.6. dalyvauja sprendžiant darbo ieškančių asmenų įtraukimo į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo rėmimo programas ir projektus klausimus;
2.7. esant poreikiui, konsultuoja ir teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES veiklą Lietuvoje;
2.8. organizuoja ir koordinuoja darbo su darbdaviais paslaugų teikimą, vadovaujantis nustatyta tvarka;
2.9. pagal poreikį formuoja sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, ir netekimo ir pateikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
2.10. vykdo Skyriui nustatytų užduočių ir rodiklių įgyvendinimo stebėseną;
2.11. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.11.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.11.2. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.12. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.13. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
2.14. organizuoja Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planų sudarymą;
2.15. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.16. pasirašo sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.18. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
2.19. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01