Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
VILKAVIŠKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. laikinai nesant Skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas;
2.2. metodiškai organizuoja Skyriaus darbą, registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Marijampolės teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. užtikrina darbo rinkos paslaugų teikimą Skyriuje bei koordinuoja tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių specialistų  darbą su darbdaviais;
2.4.  registruoja grupės darbuotojų atleidimus ir rengia prevencinių priemonių grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti programas bei vykdo jų įgyvendinimo stebėseną;
2.5. dalyvauja užtikrinant Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.6. suformuoja sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos ir netekimo ir pateikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
2.7. užtikrina pasiūlymų, prašymų, paraiškų, finansavimo ir mokėjimo prašymų bei kitų dokumentų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų užimtumo priemonių įgyvendinimui, priėmimą, jų registravimą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka
2.8. organizuoja paslaugų teikimą “Vieno langelio” principu;
2.9. dalyvauja priimant sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kitų užimtumo priemonių finansavimo;
2.10. dalyvauja sprendžiant darbo ieškančių asmenų įtraukimo į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo rėmimo programas ir projektus klausimus;
2.11. rengia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymo ar nesudarymo ir dokumentų patikslinimo ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
2.12. derina aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutartis, jų pakeitimus;
2.13. pagal poreikį konsultuoja ir teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES veiklą Lietuvoje;
2.14. vykdo Prašymų dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau – NSDI) skyrimo, priėmimo, užregistravimo ir savalaikio prašymo duomenų suvedimo į informacinės sistemos duomenų bazę kontrolę;
2.15. priima prašymus ir kitus dokumentus socialinių įmonių statusui ir valstybės paramai gauti, nustatyta tvarka juos registruoja ir teikia Darbo biržai pirminiam vertinimui;
2.16. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
2.16.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.16.2. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.16.3. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.16.4. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.16.5. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.16.6. nedarbo socialinio draudimo išmokų bedarbiams procedūrų tobulinimo.
2.17. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais socialiniais ir darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.18. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.19. dalyvauja organizuojant Skyriaus dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.20. rengia ir teikia Darbo išteklių skyriui informaciją viešam paskelbimui skyriaus kompetencijos klausimais;
2.21. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
2.22. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planų sudarymą;
2.23. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
2.24. pasirašo sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, Skyriaus vedėjui įgaliojus, ir kitus dokumentus;
2.25. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
2.26. Priima pirminius dokumentus dėl leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo, leidimų pratęsimo, duomenis suveda į duomenų bazę ir juos teikia Darbo išteklių skyriui;
2.27. tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvines bylas archyvavimui;
2.28. organizuoja ir koordinuoja darbo ieškančių asmenų ir darbdavių apklausų vykdymą;
2.29. nustatyta tvarka organizuoja dokumentų sutvarkymą ir paruošimą archyvavimui;
2.30. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01