Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
VILKAVIŠKIO SKYRIAUS VEDĖJAS
 
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
 
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža), Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
2.3. tvirtina Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planus;
2.4. teikia Darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui:
2.4.1. siūlymus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo (toliau – Prioritetų sąrašas) sudarymo;
2.4.2. siūlymus dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo teritorijų;
2.4.3. parengtus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų (toliau – Programos) projektus;
2.4.4. pasiūlymus dėl Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo;
2.4.5. savivaldybių pateiktus viešųjų darbų programų sąrašus derinimui.
2.4.6. pasiūlymus dėl Programų, Prioritetų sąrašų ir Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašų keitimo;
2.5. užtikrina Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.6. priima ir pasirašo sprendimus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos ir netekimo;
2.7. teikia Darbo biržos direktoriaus įsakymų projektus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymo ar nesudarymo ir dokumentų patikslinimo Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui;
2.8. sprendžia darbo ieškančių asmenų įtraukimo į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, užimtumo rėmimo programas ir projektus klausimus;
2.9. pasirašo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sutartis, sutarčių pakeitimus bei mokymo kuponus, atsako už Skyriaus sudarytų sutarčių tinkamą vykdymą;
2.10. informuoja Užimtumo rėmimo skyrių apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
2.11.  siūlo Darbo biržos Finansų ir apskaitos skyriui mokėti mokymo stipendiją, darbo užmokesčio subsidiją, apgyvendinimo, kelionės ir privalomų sveikatos patikrinimo išlaidų kompensaciją;
2.12. teikia Darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti;
2.13. teikia Darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriui vietinių užimtumo iniciatyvų rėmimo projektų sąrašų projektus tvirtinimui; 2.14. organizuoja ir kontroliuoja:
2.14.1. apsilankymus pas darbdavius, bendradarbiavimo sutarčių su strateginiais darbdaviais pasirašymą;
2.14.2. laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą ir jų užpildymą;
2.14.3. grupės darbuotojų atleidimų registravimą ir prevencijos priemonių grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti programų rengimą bei jų vykdymo stebėseną.
2.14.4. organizuoja Darbo biržos direktoriaus patvirtintos Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijos darbą;
2.15. teikia Darbo biržai pasiūlymus dėl:
2.15.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.15.2. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.15.3. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.15.4. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.15.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.15.6. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo, Darbo biržos įvaizdžio formavimo;
2.15.7. sprendimų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones priėmimo.
2.16. rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus, derina juos su Bendrųjų reikalų skyriumi, ir teikia tvirtinti Darbo biržos direktoriui;
2.17. veikia Skyriaus vardu, atstovauja Darbo biržai direktoriaus pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.18. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais socialiniais ir darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.19. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.20. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
2.21. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;
2.22. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
2.23. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.24. pasirašo sprendimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, Skyriaus aptarnaujamiems klientams išduodamas pažymas ir, Darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;
2.25. užtikrina dokumentų kopijų, nuorašų, išrašų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, parašų tvirtinimą;
2.26. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01