Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJAS
 
 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    16.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, tarp jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį personalo valdymo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, materialinio aprūpinimo principus, civilinę saugą, dokumentų valdymą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą;
1.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus veiklos teisėtumą, asmeniškai atsako už Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
2.2. atsižvelgiant į Darbo biržos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.3. kartu su kitais Darbo biržos struktūriniais padaliniais atlieka Darbo biržos struktūrinių padalinių funkcijų analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktuose Darbo biržai nustatytus uždavinius;
2.4. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, konsultuoja Darbo biržos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, vertina kitų skyrių vedėjų parengtus pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Darbo biržos direktoriui, rengia personalo pareigybių sąrašus;
2.5. analizuoja personalo kiekybinę ir kokybinę sudėtį ir pokyčius: renka duomenis, apibendrina ir rengia informacijas bei ataskaitas skyriaus kompetencijos klausimais;
2.6. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
2.7. padeda Darbo biržos direktoriui formuoti personalo sudėtį;
2.8. rengia įsakymų tarnybinių nuobaudų, tarnybinės veiklos vertinimo, priedų ar priemokų skyrimo, dėl papildomo darbo krūvio ir papildomų funkcijų pavedimo, vienkartinių išmokų mokėjimo ir kitais personalo valdymo klausimais projektus;
2.9. padeda Darbo biržos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Darbo biržoje;
2.11. rengia Lietuvos darbo biržai prašymus dėl leidimų užpildyti laisvas pareigybes;
2.12. organizuoja ir koordinuoja personalo priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų procedūras;
2.13. padeda Darbo biržos direktoriui formuoti Darbo biržos personalo mokymo prioritetus,  įgyvendina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo politiką Darbo biržoje:
2.13.1. sudaro Darbo biržos personalo kvalifikacijos tobulinimo metų programas bei planus, jų biudžetus, atsižvelgiant į teisės aktais ir Lietuvos darbo biržos pajamų bei išlaidų sąmatoje numatytas lėšas, suderina jų finansavimą;
2.13.2. nustatytais terminais teikia Valstybės tarnybos departamentui metų mokymo planus ir ataskaitas;
2.13.3. organizuoja personalo kvalifikacijos tobulinimo programų bei planų įgyvendinimą;
2.13.4. atlieka apklausas, tyrimus, rengia esamos mokymo situacijos įvertinimą ir aiškinasi bei prognozuoja Darbo biržos personalo mokymo poreikį;
2.13.5. atlieka personalo kvalifikacijos tobulinimo efektyvumo analizę;
2.13.6. renka, kaupia, sistemina, sudaro duomenų bazes, analizuoja informaciją, susijusią su personalo mokymu, rengia informacijas, ataskaitas, pristatymus šiais klausimais;
2.14. padeda Darbo biržos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
2.15. pagal kompetenciją kartu su kitais Darbo biržos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Darbo biržoje gerinimo;
2.16. padeda Darbo biržos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
2.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
2.18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo  nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
2.19. organizuoja Darbo biržos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
2.20. koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
2.21. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas: įformina žuvus arba mirus valstybės tarnautojui ar darbuotojui dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų ėjimu, socialines garantijas mirusiojo šeimai (laidojimo išlaidų įforminimas, pašalpos mirusiojo šeimai įforminimas); įformina atvejus, kai valstybės tarnautojui paliekamos pareigos ir nustatytas darbo užmokestis, materialinės pašalpos skyrimą, kitų socialinių garantijų suteikimą;
2.22. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas:
2.22.1. užtikrina savalaikį duomenų suvedimą Valstybės tarnautojų registre (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS);
2.22.2. Valstybės tarnautojų registre (VATARAS) suveda informaciją apie  darbo biržos struktūros pasikeitimus, naujai įsteigtas pareigybes, laisvas ir užimtas pareigybes, paskyrimus, atlyginimo priedus, priemokas, vienkartines išmokas, išeitines išmokas, leidimus dirbti kitą darbą, kvalifikacijos tobulinimą, skatinimus, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą ir kt. informaciją;
2.23. pagal kompetenciją padeda Darbo biržos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
2.24. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
2.25. padeda Darbo biržos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
2.26. teikia metodinę pagalbą Darbo biržos struktūrinių pavadinių vadovams Valstybės tarnybos įstatymo taikymo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.27. organizuoja ir atsako už saugą darbe ir civilinę saugą Darbo biržoje;
2.28. rengia saugos darbe įvadinio instruktavimo ir instruktavimo darbo vietose taisyklių projektus, derina juos ir teikia tvirtinimui, veda jų apskaitą nustatyta teisės aktuose tvarka;
2.29. visus naujai priimtus Darbo biržos tarnautojus ir darbuotojus supažindina pasirašytinai su įvadinio instruktavimo saugos taisyklėmis, veda įvadinio instruktavimo žurnalą teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.30. teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja Darbo biržos tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą darbo vietose;
2.31. konsultuoja Darbo biržos struktūrinių padalinių vadovus jų dirbančiųjų veiklos organizavimo prisilaikant saugos darbe, elektrosaugos, higienos normų reikalavimų klausimais;
2.32. rūpinasi nelaimingų atsitikimu prevencija darbe;
2.33. ekstremalių situacijų, įvykių atvejais, gavus signalą, ar pakitus darbo procesui, nustatyta tvarka informuoja Darbo biržos personalą apie ekstremalią situaciją, apie pavojingus, kenksmingus bei kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
2.34. rūpinasi darbuotojų mokymu saugos darbe ir civilinės saugos klausimais;
2.35. rengia teisės aktuose numatytų oficialių dokumentų saugos darbe ir civilinės saugos klausimais projektus;
2.36. veda Darbo biržos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalus, laiku supažindina pasirašytinai Darbo biržos darbuotojus su instrukcijomis;
2.37. veda Nelaimingų incidentų ir atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo dokumentus ir jų registrus;
2.38. teikia Darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.38.1. darbo organizavimo, darbo sąlygų, kolektyvo mikroklimato gerinimo;
2.38.2. skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, jo efektyvumo didinimo;
2.38.3. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.38.4. Darbo biržos skyrių struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.38.5. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo;
2.38.6. skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.38.7. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, karjeros planavimo;
2.38.8. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
2.39. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
2.40. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus;
2.41. koordinuoja pavedimų ir užduočių vykdymo kontrolę;
2.42. vykdo ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų įgyvendinimą Darbo biržoje;
2.43. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko Darbo biržos turto duomenų bazes, rengia ir teikia duomenis institucijoms pagal pareikalavimą;
2.44. dalyvauja patikrinimuose, inventorizacijose, priimant, perduodant ir nurašant Darbo biržos turtą;
2.45. rengia ataskaitas, informacijas, oficialių dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.46. nagrinėja skundus ir prašymus skyriaus  kompetencijai priskirtais klausimais;
2.47. rengia kartu su kitais Darbo biržos struktūriniais padaliniais Darbo biržos kovos su korupcija programas, jų įgyvendinimo priemonių planus, vykdymo ataskaitas bei užtikrina savalaikį šių dokumentų pateikimą Lietuvos darbo biržos Kokybės vadybos ir kontrolės skyriui;
2.48. tvirtina parašus, dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus Darbo biržos dirbantiesiems asmenims ir socialiniams reikalams spręsti;
2.49. bendradarbiauja su kitų Darbo biržos skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Lietuvos darbo biržos, Valstybės tarnybos departamento, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių, apskričių archyvų ir kitų institucijų valstybės tarnautojais, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įstaigomis, vykdant skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas;
2.50. įgaliojus Darbo biržos direktoriui atstovauja Darbo biržą kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.51. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.52. koordinuoja viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
2.53. atlieka viešųjų pirkimų vykdymo prevencinę kontrolę;
2.54. pagal kompetenciją pasirašo skyriaus parengtus dokumentus;
2.55. protokoluoja susitikimus, pasitarimus ir posėdžius;
2.56. planuoja Skyriaus veiklą;
2.57. koordinuoja skyriaus darbuotojų, atliekančių ūkines, technines bei dokumentų valdymo funkcijas, veiklą;
2.58. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.59. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo ir skyriaus veiklą;
2.60. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01