Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
 
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir (ar) dokumentų valdymo srityse;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, materialinio aprūpinimo principus, dokumentų valdymą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą;
1.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
2.2. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis:
2.2.1. rengia Darbo biržos einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą;
2.2.2. rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir jas savalaikiai teikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
2.2.3. atlieka CVP IS administratoriaus funkcijas;
2.2.4. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos darbą, teikia siūlymus direktoriui dėl šios komisijos sudėties;
2.2.5. vykdo kitas, direktoriaus deleguotas, funkcijas, susijusias su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu.
2.3. organizuoja techninių specifikacijų parengimą skyriaus kompetencijos klausimais;
2.4. atlieka ūkinių sutarčių, skirtų Darbo biržos veiklos poreikiams tenkinti, vykdymo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl ūkinių sutarčių pakeitimo ar pratęsimo, rengia ir pateikia pasirašymui ūkinių sutarčių projektus;
2.5. teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus oficialius dokumentus, reglamentuojančius Darbo biržos vidaus tvarką, struktūrinių padalinių veiklą, personalo valdymą bei kitus skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
2.7. užtikrina Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinimą Darbo biržoje;
2.8. dalyvauja organizuojant personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, vykdo su tuo susijusias procedūras;
2.9. formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
2.10. organizuoja atostogų suteikimo personalui ir su tuo susijusias funkcijas:
2.11. skaičiuoja tarnybos ir darbo stažus Darbo biržos personalui, atlieka jų tikslinimus ir kontrolę, teikia informaciją Finansų ir apskaitos skyriui, skaičiuoja darbo stažus darbuotojams papildomoms atostogoms gauti;
2.12. tvarko personalo duomenis Valstybės tarnautojų registre (VATARAS), Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) bei programoje „BONUS“;
2.13. organizuoja Darbo biržos vadovybės pavedimų, deleguotų struktūriniams padaliniams bei valstybės tarnautojams, vykdymo kontrolę;
2.14. vykdo Darbo biržos tarnybinių lengvųjų automobilių racionalų panaudojimą bei apskaitą:
2.14.1. kontroliuoja Darbo biržos tarnybinių automobilių skaitiklių tvarkingumą, automobilių privalomą sukomplektavimą;
2.14.2. kontroliuoja tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo normas, teikia pasiūlymus dėl tarnybinių automobilių degalų sunaudojimo normų patikslinimo ir ridos limitų;
2.14.3. vykdo tarnybinių automobilių tinkamo ir taupaus naudojimo kontrolę, tikrina įrašų grąžinamuose valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vairavusių tarnybinius automobilius, užpildytuose kelionės lapuose atitikimą įsakymams ir kitiems oficialiems dokumentams;
2.14.4. išduoda Darbo biržos vairuotojui ir valstybės tarnautojams ir darbuotojams kelionės lapus, priima juos pasibaigus apskaitos laikotarpiui, patikrina kelionės lapų užpildymo kokybę, degalų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda juos Finansų ir apskaitos skyriui;
2.15. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto taupų panaudojimą pagal paskirtį;
2.16. nustato Darbo biržos struktūrinių padalinių darbo priemonių ir reikmenų bei Darbo biržos energetinių išteklių ir materialinių vertybių poreikį;
2.17. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo sąlygų organizavimo gerinimo, informuoja apie iškilusias problemas;
2.18. konsultuoja Darbo biržos valstybės tarnautojus ir darbuotojus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
2.19. vykdant jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su kitų struktūrinių padalinių, Lietuvos darbo biržos, apskričių archyvų, Valstybės tarnybos departamento, kitų institucijų valstybės tarnautojais, paslaugų bei prekių tiekėjais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
2.20. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
2.21. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui  už savo veiklą;
2.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01