Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų buhalterinio darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį  įstaigos ar įmonės struktūriniam padaliniui, vykdančiam finansų valdymo ir apskaitos funkcijas;
1.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą.  Išmanyti Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymą, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumą, darbo rinką, finansų ir ūkio santykius, buhalterinio darbo organizavimą, finansinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti praktikoje, žinoti pagrindinius dokumentų rengimo principus;
1.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei prognozes, gebėti apibrėžti problemas ir rasti optimalius jų sprendimo būdus.
1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą;
2.2. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
2.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
2.4. užtikrina ir kontroliuoja Darbo biržos buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų patikima, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos naudotojams;
2.5. kontroliuoja, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir atitiktų patvirtintus asignavimus;
2.6. teikia Darbo biržos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo klausimais, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus;
2.7. vykdo išankstinę finansų ir mokėjimo kontrolę;
2.8. dalyvauja rengiant Darbo biržos Užimtumo fondo lėšų ir išlaidų biudžeto projektą;
2.9. laiku ir tiksliai parengia ir pateikia Darbo biržos mėnesių, ketvirčių ir metų finansines atskaitomybes, rengia ir teikia Lietuvos darbo biržai suvestinį ir atskirų programų finansinių ataskaitų rinkinius;
2.10. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos užimtumo politikos realizavimą, kuo racionaliau ir efektyviau panaudojant lėšas tikslams įgyvendinti;
2.11. teikia Darbo biržos direktoriui pasiūlymus dėl:
2.11.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.11.2. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
2.11.3. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
2.11.4. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
2.11.5. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais.
2.12. Vykdo finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo duomenų pateikimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
2.13. rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos Bendrųjų reikalų skyriui;
2.14. rengia įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia Darbo biržos direktoriui tvirtinti;
2.15. derina prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus;
2.16. kontroliuoja pasirašytų prekių, paslaugų ir darbų sutarčių finansinių įsipareigojimų vykdymą;
2.17. veikia Skyriaus vardu, įgaliojus Darbo biržos direktoriui, atstovauja Darbo biržai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Marijampolės teritorinės darbo biržos direktoriui už savo veiklą;
2.19. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo veiklą ir numato priemones bei užduotis darbo kokybei gerinti;
2.20. organizuoja ir užtikrina pranešimų, ataskaitų rengimą skyriaus kompetencijos klausimais;
2.21. kompetencijos ribose dalyvauja įgyvendinant ESF projektus:
2.22. skiria skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams pavedimus ir užduotis;
2.23. siekdamas užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, bendradarbiauja su kitų Darbo biržos skyrių valstybės tarnautojais ir darbuotojais, Lietuvos darbo biržos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, mokesčių inspekcijos bei kitų institucijų atsakingais tarnautojais ar darbuotojais;
2.24. kompetencijos ribose teikia metodinę pagalbą Teritorinių skyrių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.25. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01