Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi ir koordinuoja Darbo biržos direktoriaus įsakymu  priskirtų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimą (toliau – Priemonės) Darbo biržai priskirtose teritorijose;
2.2. dalyvauja vertinant Teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių ir užimtumo rėmimo programų poreikio bei jų įgyvendinimo prioritetų sąrašo sudarymo Darbo biržai priskirtose teritorijose, pagal poreikį koreguoja parengtus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų ( toliau – Programos) projektus;
2.3. esant poreikiui konsultuoja juridinius asmenis dėl socialinės įmonės statuso suteikimo;
2.4. esant poreikiui konsultuoja socialines įmones dėl paraiškų ruošimo valstybės pagalbai gauti;
2.5. nustatyta tvarka nagrinėja socialinių įmonių pateiktas paraiškas ir perduoda Lietuvos darbo biržai;
2.6. nagrinėja pasiūlymus, mokėjimo prašymus, paraiškas ir kitus socialinių įmonių dokumentus, teikia Darbo biržos direktoriui sprendimų projektus dėl mokėjimo prašymų tenkinimo;
2.7. vykdo valstybės paramos teikimo socialinėms įmonėms priskirtose teritorijose stebėseną;
2.8. priima finansavimo ir mokėjimo bei kitus dokumentus, susijusius su valstybės pagalbos socialinėms įmonėms teikimu;
2.9. vykdo priskirtų Priemonių ir Programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, informaciją teikia viešinimui;
2.10. vertina Teritorinių skyrių atliekamą priskirtų Priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;
2.11. esant poreikiui, inicijuoja lėšų susigrąžinimą iš darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.12. atlieka dalyvavimo priskirtose Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir informaciją apie rezultatus teikia Departamento direktoriui;
2.13. teikia užklausas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų centrui ir kitoms institucijoms dėl duomenų, reikalingų Priemonių įgyvendinimui;
2.14. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) atlieka patikras Priemonių  įgyvendinimo vietose;
2.15. vykdo ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones įgyvendinimo,  nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną, siekiant užtikrinti nustatytų efektyvumo rodiklių pasiekimą;
2.16. rengia projektų įgyvendinimo ataskaitas, kaupia projekto veiklų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus, pagal poreikį  rengia dokumentų kopijas;
2.17. užtikrina, Projektui pasibaigus, su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų perdavimą į archyvą, vadovaujantis Darbo biržos nustatyta tvarka;
2.18. teikia informaciją viešinimui apie ES lėšomis finansuojamus projektus ir pasiektus rezultatus;
2.19. vykdo įsidarbinimo, pasibaigus priemonių finansavimui, stebėseną;
2.20. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl ES fondų ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų rengimo;
2.21. rengia ataskaitas, pranešimus ir kitus dokumentus ir pagal poreikį teikia viešinimui;
2.22. analizuoja Priemonių bei ES projektų įgyvendinimo eigą ir jų vykdymui panaudotas ir planuojamas panaudoti lėšas;
2.23. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Priemonių įgyvendinimo klausimais;
2.24. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.24.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.24.2. teisės aktų tobulinimo;
2.24.3. Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.25. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.26. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus ir teikia Bendrųjų reikalų skyriui;
2.27. teikia Finansų ir apskaitos skyriui, suderinus su Departamento direktoriumi, teritorinių skyrių pateiktą poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti;
2.28. kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
2.29. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.30. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01