Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. stebi ir koordinuoja darbo vietų steigimo subsidijuojant ir kitų priemonių (toliau – Priemonės), priskirtų Darbo biržos direktoriaus įsakymu, įgyvendinimą Darbo biržai priskirtose teritorijose;
2.2. koordinuoja, vykdo priežiūrą  ir teikia metodinę pagalbą Priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimui;
2.3. dalyvauja vertinant Teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus dėl Priemonių ir užimtumo rėmimo programų poreikio bei jų įgyvendinimo prioritetų sąrašo sudarymo Darbo biržai priskirtose teritorijose, pagal poreikį koreguoja parengtus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programų ( toliau – Programos) projektus;
2.4. rengia ir teikia Departamento direktoriui aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo prioritetų sąrašus (toliau – Prioritetų sąrašus), programas, Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašus ir pateikia viešinimui;
2.5. kasmet teikia Lietuvos darbo biržai ateinančių metų Programas ir vidutinės trukmės poreikio dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse projektus;
2.6. vykdo Programų įgyvendinimo, patvirtintų aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo planų vykdymo, užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo Teritoriniuose skyriuose stebėseną;
2.7. esant poreikiui, inicijuoja lėšų susigrąžinimą iš darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
2.8. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) atlieka patikras Marijampolės skyriaus Priemonių  įgyvendinimo vietose;
2.9. vykdo ES fondų lėšomis finansuojamų projektų veiklų pagal Priemones įgyvendinimo,  nustatytų rodiklių ir rezultatų pasiekimo stebėseną, siekiant užtikrinti nustatytų efektyvumo rodiklių pasiekimą;
2.10. rengia projektų įgyvendinimo ataskaitas, kaupia projekto veiklų įgyvendinimą ir bedarbių įsidarbinimą pagrindžiančius dokumentus, pagal poreikį  rengia dokumentų kopijas;
2.11. užtikrina, Projektui pasibaigus, su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų perdavimą į archyvą, vadovaujantis Darbo biržos nustatyta tvarka;
2.12. teikia informaciją viešinimui apie ES lėšomis finansuojamus projektus ir pasiektus rezultatus;
2.13. vykdo įsidarbinimo, pasibaigus priemonių finansavimui, stebėseną;
2.14. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl ES fondų ar kitomis lėšomis finansuojamų projektų rengimo;
2.15. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, pranešimus ir kitus dokumentus ir, esant poreikiui, teikia viešinimui;
2.16. analizuoja Priemonių bei ES projektų įgyvendinimo eigą ir jų vykdymui panaudotas ir planuojamas panaudoti lėšas;
2.17. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
2.17.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
2.17.2. teisės aktų tobulinimo;
2.17.3. Programų ir Prioritetų sąrašų ir finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašų keitimo;
2.17.4. Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo;
2.18. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
2.19. pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus ir teikia Bendrųjų reikalų skyriui;
2.20. kompetencijos ribose dalyvauja nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
2.21. teikia Finansų ir apskaitos skyriui, suderinus su Departamento direktoriumi, teritorinių skyrių pateiktą poreikį dėl planuojamų panaudoti lėšų priskirtoms aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti;
2.22. kelia savo kvalifikaciją ir tobulina profesinius įgūdžius;
2.23. vykdo kitas teisės aktų nustatytas ar Departamento direktoriaus pavestas funkcijas.
 
 


<< Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01