Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Struktūra
Darbo biržos vadovas
Kaip mus rasti
Trišalė komisija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Reikalavimai ir funkcijos 
 

MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS
KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
DIREKTORIUS

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
1.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
1.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas, priimti optimalius sprendimų būdus ir metodus;
1.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint ir Outlook bei Internet Explorer programomis;
1.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) A2 lygiu pagal Europasą.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
2.1. atsako už Darbo biržos funkcijų tinkamą įgyvendinimą šiose Darbo biržos veiklos srityse ir sprendžia su tuo susijusius klausimus:
2.1.1. paslaugų darbo ieškantiems asmenims teikimo srityje;
2.1.2. paslaugų teikimo regiono darbdaviams srityje;
2.1.3. priemonių įgyvendinimo organizavimo srityje;
2.1.4. EURES paslaugų teikimo srityje;
2.2. organizuoja ir koordinuoja metodikų įgyvendinimą;
2.3. organizuoja, valdo ir kontroliuoja darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėseną; padėties darbo rinkoje vertinimą ir jos pokyčių prognozavimą;
2.4. organizuoja, valdo ir kontroliuoja dvišalių ir trišalių socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimą užimtumui skatinti;
2.5. organizuoja, valdo ir kontroliuoja priemonių įgyvendinimą Darbo biržoje;
2.6. organizuoja ir koordinuoja Darbo biržos priemonių įgyvendinimo prevenciją ir įgyvendinimo procesų tobulinimą;
2.7. koordinuoja Europos Komisijos (toliau – EK) reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu ir socialine apsauga Europoje, nuostatų įgyvendinimą;
2.8. vykdo Darbo biržos direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
2.9. vadovauja Departamentui ir asmeniškai atsako už Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą nustatytais terminais, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kokybišką veiklą ir jo kontrolę;
2.10. organizuoja Departamento darbą, paskirsto Departamento skyriams gautus pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
2.11. derina su Darbo biržos direktoriumi Departamento skyrių veiklos tobulinimo klausimus;
2.12. pasirašo ir tvirtina Departamento parengtus oficialius ir informacinio pobūdžio dokumentus (raštus, planavimo dokumentus, ataskaitas, informacijas, apžvalgas, pažymas, aktus, protokolus ir kt.);
2.13. dalyvauja atrenkant pretendentus į Departamento skyrių vedėjų pareigas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
2.14. teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo;
2.15. esant poreikiui inicijuoja prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūras Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus teisės aktams tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.17. dalyvauja rengiant įstaigos dokumentus, juos vertina ir teikia siūlymus juos tobulinti Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.18. rengia Departamento veiklos planus, ataskaitas ir teikia Lietuvos darbo biržai ir Darbo biržos direktoriui;
2.19. derina Darbo biržos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
2.20. užtikrina Departamento skyrių uždavinių, nustatytų šių skyrių nuostatuose, įgyvendinimą;
2.21. organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių veiklą, stebi, analizuoja ir vertina jų veiklos rezultatus;
2.22. nagrinėja Departamento skyrių siūlymus dėl veiklos tobulinimo Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais ir teikia Darbo biržos direktoriui;
2.23. vizuoja Darbo biržos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.24. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose konkrečioms užduotims atlikti bei pasitarimuose Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais;
2.25. priima sprendimus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo;
2.26. vertina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų ir skyrių vedėjų veiklą ir teikia siūlymus Darbo biržos direktoriui;
2.27. nagrinėja Darbo biržos struktūrinių padalinių paklausimus Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais bei priima sprendimus;
2.28. vertina  Departamento skyrių pateiktą, jų funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį, teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant užduotis programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui;
2.29. koordinuoja įvairiapusės ir kvalifikuotos informacijos teikimą darbo rinkos klientams, socialiniams partneriams ir visuomenei Departamento kompetencijos klausimais;
2.30. atstovauja Darbo biržai direktoriaus pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose ir užsienio šalių institucijose;
2.31. organizuoja ir koordinuoja darbo rinkos paslaugų metodikų įdiegimą regione;
2.32. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais socialiniais ir darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;
2.33. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
2.34. koordinuoja vidaus kontrolės grupės darbą ir atsako už jos veiklos efektyvumą;
2.35. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Departamento skyrių kompetencijai priskirtais klausimais.

 << Atgal

Informacija atnaujinta: 2014.09.08 16:01