Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
Atrask save
Sąrašas
2015 m. rugsėjo 21 d.
Kategorija: Vykdomas ESF projektas

Projektas „Atrask save“, Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

Projekto veiklų pradžia – 2015 m. rugsėjo 21 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. rugsėjo 20 d.

Projekto tikslinė grupė – 15-29 m. amžiaus jauni asmenys (nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų skatinimo), kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose.

Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką. Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Numatomos projekto veiklos Marijampolės teritorinėje darbo biržoje:

Nepasirengusiems darbo rinkai 16-29 jauniems bedarbiams bus vykdomi (-as):

•užsiėmimai, skirti motyvacijos skatinimui, gilesniam savęs pažinimui, pasitikėjimo savimi ir asmenybės stiprinimui, bendravimo, savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui ir kt.;
•darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas (psichologų paruoštas testas) bei individuali psichologo konsultacija ir parengta rekomendacija dėl tolesnių žingsnių projekte;
•supažindinimas su darbo rinka ir/ar švietimo sistema;
•išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui.

Pasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus:

•vykdomas papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas (efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose, bendraujant su potencialiais darbdaviais, laiko, konfliktų ir stresinių situacijų valdymas, supažindinimas su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais, realus supažindinimas su 3 įmonėmis, veikiančiomis gyvenamojoje savivaldybėje ar besiribojančiose savivaldybėse);
•suteiktos galimybės dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme.

Marijampolės teritorinės darbo biržos planuojami veiklų rodikliai 

 Tikslinė grupė

Planuojamas dalyvių skaičius

Nepasirengę darbo rinkai 16-29 m. jauni bedarbiai

  900

Pasirengę darbo rinkai 16-29 m. jauni bedarbiai     

 230

Dėl išsamios informacijos prašome kreiptis į artimiausią Marijampolės teritorinės darbo biržos skyrių.

Projekto koordinatoriai:

Marijampolės skyriuje
Rūta Geležienė
Tel. +370 343 50 285
El. paštas Ruta.Geleziene@ldb.lt 

Vilkaviškio skyriuje
Neringa Simanaitytė
Tel. +370 342 41 363
El. paštas Neringa.Simanaityte@ldb.lt 

Šakių skyriuje
Eglė Pažereckaitė
Tel. +370
345 60 748
El. paštas Egle.Pazereckaite@ldb.lt 

Atsakingi asmenys už projekto veiklų įgyvendinimą:

už projekto administravimą ir veiklų įgyvendinimo koordinavimą
Rita Mockuvienė
Tel. +370 343 50 285
El. paštas
Rita.Mockuviene@ldb.lt

už projekto finansinę apskaitą
Dalytė Jasulaitienė
Tel. +370 343 97 855
El. paštas
Dalyte.Jasulaitiene@ldb.lt 

Sąrašas