Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
ESF projektų valdymas
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
ESF projektai

 Lietuvos darbo biržos įgyvendinami ESF finansuojami projektai

Projekto pavadinimas Projekto veiklos Projekto tikslas Projekto vertė, Eur
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 konkretų uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą”

„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“
07.3.1-ESFA-V-401-01-0001

(nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.)

Profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, bedarbių teritorinio judumo rėmimas. Padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti.

24.138.397,82

„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“
07.3.1-ESFA-V-401-01-0002

(nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.)

Profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, darbo rotacija, neformalus švietimas (nekvalifikuotų bedarbių konsultavimas ir profesinis orientavimas). Padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

40.348.007,42

„Pagalba neįgaliesiems“
07.3.1-ESFA-V-402-01-0001

(nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d.)

Profesinė reabilitacija Padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

7.588.166,13

„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“
07.3.1-ESFA-V-401-02-0001

(nuo 2015 m. sausio 2 d. iki 2018 m. kovo 31 d.)
Profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant,  bedarbių teritorinio judumo rėmimas. Padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

20.273.401,30

"TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas"          07.3.1-ESFA-V-401-04-0001

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas, stažuotė, pameistrystė, kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, judumo rėmimas.

Padėti bedarbiams, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius, registruotus teritorinėse darbo biržose, įgyti ar (ir) patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerinti darbinės patirties trukumą, ugdyti profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos. Parama judumui paskatins bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. 38.461.480,00

"Pasinaudok galimybe"         07.3.1-ESFA-V-401-04-0002

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant Prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių vyresnio negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką. 24.709.450,00
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 8.5.1 konkretų uždavinį “Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą”

„Parama socialinėms įmonėms 2015-2016 m.“
08.5.1-ESFA-V-406-02-0001

(nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.)

Skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, negalinčių lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, užimtumo lygį, išlaikyti jų darbo vietas, remti naujai įdarbintus neįgaliuosius, didinti jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį, taip pat asistentų pagalba padėti neįgaliesiems atlikti darbo funkcijas.

 34 846 350,43   iš kurių  

23 224 930,23  sudaro ESF lėšos.

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01
„Atrask save“
07.4.1.ESFA-V-404-01-0001

(nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d.)
Grupiniai užsiėmimai, darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas, susipažinimas su darbo rinka, susipažinimas su švietimo sistema, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu, išvažiuojamieji seminarai. Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

33.798.580,00

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto "Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 "Jaunimo užimtumo didinimas" sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-02-0001

"Naujas startas" 07.4.1-ESFA-V-404-02-0001   

(nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki 2018 m. rugsėjo 8 d.)

 

Profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir įdarbinimas subsidijuojant

 

Padidinti 16-29 m. amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

35.375.386,00

Pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“.

"Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas"

07.3.2-ESFA-V-403-02-0001

(nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2019 m. spalio 11 d.)

Darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas, EURES paslaugų kokybės tobulinimas, Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos, paslaugų kokybės gerinimas, naujų paslaugų kūrimas. Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.

1.471.492,00

Projektai, kurių veikloje kaip partnerė dalyvauja Marijampolės teritorinė darbo birža:


2017-12-14
Vykdomas ESF projektas
2017-12-14
Vykdomas ESF projektas
2015-12-09
Vykdomas ESF projektas
2015-09-21
Vykdomas ESF projektas
2015-03-01
Vykdomas ESF projektas
2015-01-01
Vykdomas ESF projektas
2014-08-01
Vykdomas ESF projektas
2014-08-01
Vykdomas ESF projektas