Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Marijampolės teritorinė darbo birža skelbia 2 konkursus laisvoms karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybėms užimti
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2018 m. sausio 30 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Informuojame, kad 2018 m. sausio 30 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje paskelbti 2 konkursai (skelbimų Nr. 37474 ir Nr. 37475) Marijampolės teritorinės darbo biržos  laisvoms karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybėms užimti.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija –  10.  

II. PASKIRTIS

4. Marijampolės teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) Klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Marijampolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti darbo ieškančius asmenis siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo rinkos paslaugas, administruoti bedarbio statuso Darbo biržoje suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja darbo ieškančius asmenis, suveda jų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;

7.2. pasiūlo ir pateikia bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei suveda prašymo duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;

7.3. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;

7.4. gavęs iš Sodros duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą;

7.5. teikia įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintus kriterijus;

7.6. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygų klausimais;

7.7. teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo veiklą Lietuvoje, darbo ir gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo, mokymosi galimybes, įsidarbinimui reikalingų dokumentų parengimo Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse;

7.8. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas – vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti;

7.9. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą;

7.10. vertina savo suteiktas darbo ieškančiam asmenims tarpininkavimo įdarbinant paslaugų veiksmingumą, nustato konsultavimo paslaugų ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikį ir prireikus aptarnaujamą asmenį nusiunčia pas specialistą, vykdantį karjeros konsultanto funkcijas arba įgyvendinantį aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

7.11. parenka aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyvius;

7.12. motyvuoja ir moko darbo ieškančius asmenis naudotis Darbo biržos teikiamomis e. paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais, orientuoja profesijos įsigijimui, keitimui ir/ar darbo vietos sau steigimui;

7.13. informuoja darbo ieškančius asmenis apie priimtus individualius administracinius aktus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo;

7.14. dalyvauja pažintiniuose ar tiksliniuose vizituose pas darbdavius, siekdamas susipažinti su darbo vietomis ir darbuotojams keliamais reikalavimais, kad užtikrintų kokybišką tinkamų darbuotojų atranką;

7.15. bendradarbiauja, keičiasi gerąja praktika su kitais Skyriaus ir Darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų darbuotojais, sprendžiant su jo funkcijomis susijusius klausimus;

7.16. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.16.1. dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo;

7.16.2. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.16.3. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.17. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.18. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;

7.19. priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje;

7.20. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje, atsako už teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.21. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.  

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Marijampolės teritorinei darbo biržai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt  privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu 8 343 92 199, el. paštu: ramute.levaniene@ldb.lt

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas