Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Konkursas Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. liepos 11 d.
Kategorija: Kitos naujienos

Informuojame, kad 2017 m. liepos 11 d. Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje paskelbtas konkursas (skelbimo Nr. 35967)  Marijampolės teritorinės darbo biržos laisvai karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO MARIJAMPOLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Marijampolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija  - 10.

 II. PASKIRTIS

4. Klientų aptarnavimo departamento (toliau – KAD) Marijampolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto - įdarbinimo konsultanto pareigybė reikalinga Kalvarijos savivaldybėje aptarnauti darbo ieškančius asmenis Kalvarijos nuotoliniame klientų aptarnavimo centre, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo biržos paslaugas, administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą

 III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. registruoja darbo ieškančius asmenis (patikrina asmenų dokumentus ir užpildo Darbo ieškančio asmens korteles – suveda asmenų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą), pagal Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintus kriterijus įvertina ir kartu su įregistruotu asmeniu aptaria jo įsidarbinimo galimybes bei, atsižvelgdamas į nustatytas įsidarbinimo galimybes ir pageidavimą dirbti, nusiunčia pas atitinkamą įdarbinimo konsultantą arba tęsia kliento aptarnavimą pats;
7.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl bedarbio statuso suteikimo, jo sustabdymo, atstatymo ar netekimo;
7.3. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie užimtumo rėmimo ir darbo rinkos paslaugas bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo klausimais;
7.4. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti, esant būtinumui, bendradarbiauja su darbdaviais dėl asmenų įdarbinimo;
7.5. nustato darbo ieškančių asmenų konsultavimo paslaugų poreikį ir parenka atitinkamas paslaugas, nusiunčia pas reikiamą karjeros konsultantą;
7.6. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą, parenka ir padeda realizuoti priemones tikslams pasiekti;
7.7. bedarbius, kuriems numatytas dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siunčia pas užimtumo rėmimo specialistus;
7.8. teikia paslaugas darbo ieškantiems asmenims:
7.8.1.  pirmo susitikimo metu įregistruoja asmenį ir nustato jo įsidarbinimo galimybes. Esant įregistruotų pageidaujamo darbo laisvų darbo vietų, pateikia siūlymą įsidarbinti, užpildo Metodikos priede pateiktą Darbo ieškančio asmens pirmojo apsilankymo kortelę bei pateikia asmeniui užpildyti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuris suteikus bedarbio statusą, perduodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat pirmo susitikimo metu pateikia informaciją apie teikiamas paslaugas, įteikia Darbo ieškančio asmens atmintinę. Paslaugų pristatymui gali būti organizuojami informaciniai susirinkimai;
7.8.2. antro ir vėlesnių susitikimų dažnumą ir trukmę nustato individualiai, atsižvelgdamas į darbo ieškančio asmens savarankiškos darbo paieškos intensyvumą bei naudojimąsi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis;
7.8.3. su įregistruotu bedarbiu individualų užimtumo veiklos planą sudaro per 30 kalendorinių dienų nuo registracijos dienos;
7.8.4. individualaus užimtumo veiklos plano vykdymo pažangą vertina ne rečiau kaip kas 3 mėn.;
7.8.5. darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus atitinkamai per 3, 6 ar 9 mėnesius nuo registracijos dienos pakartoja įsidarbinimo galimybių vertinimą, patikslina arba sudaro naują individualų užimtumo veiklos planą;
7.8.6. klientams, kuriems reikia didesnės pagalbos darbo paieškoje, taiko mentorystės metodą;
7.8.7. gali nusiųsti pas karjeros konsultantą savo aptarnaujamą asmenį, jei šis atitinka vieną ar kelis nurodytus kriterijus:
7.8.7.1. yra ilgalaikis bedarbis, iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra nedirbęs 2 ir daugiau metų (išskyrus atvejus, kai yra dirbęs užsienyje, atlikęs laisvės atėmimo bausmę, baigęs reabilitacijos priemones, vykdęs savarankišką veiklą) ir kuriam nepavyksta įsidarbinti ilgiau nei 6 mėnesius teikiant tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;
7.8.7.2. nepavyko įsidarbinti pagal daugiau nei 5 išduotų tinkamų, asmens pasirengimą ir darbo patirtį bei pageidavimą atitinkančių rekomendacijų įsidarbinti (teritorinė darbo birža, atsižvelgdama į situaciją vietos darbo rinkoje gali nustatyti mažesnį rekomendacijų skaičių);
7.8.7.3. pageidauja įgyti arba keisti profesiją, bet neapsisprendė dėl konkrečios profesijos;
7.8.7.4. pageidauja karjeros konsultavimo paslaugų (pasiruošimo įsidarbinimui,  integracijos į darbo rinką);
7.8.7.5. turi žemas įsidarbinimo galimybes ir specialiųjų poreikių, būtina kompleksinė pagalba;
7.8.7.6. planuoja pradėti savarankišką veiklą ir pageidauja išsamesnės konsultacijos verslo pradžios klausimais;
7.9. asmens nusiuntimą pas karjeros konsultantą suderina su Skyriaus vedėju bei kartu su karjeros konsultantu nustato laiką, per kurį bus suteiktos klientui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus rezultatus, įveda šią informaciją į asmens „Apsilankymo kortelę“ Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje. Nepavykus pasiekti laukiamo rezultato, konsultavimo paslaugų teikimo laikotarpį gali pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui;
7.10. gali nusiųsti asmenis konsultacijai dėl profesinio mokymo, verslo organizavimo ar kitais su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis susijusiais klausimais pas užimtumo rėmimo specialistą numatyta tvarka;
7.11. atlieka darbo ieškančių asmenų apklausas;
7.12. analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus ir teikia Skyriaus vedėjui;
7.13.esant poreikiui rengia ir išduoda pažymas darbo ieškantiems  asmenims;
7.14. pagal poreikį rengia ataskaitas bei kitus dokumentus vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;
7.15. kompetencijos ribose dalyvauja įgyvendinant ESF projektus;
7.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.17. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
7.17.1. teisės aktų tobulinimo;
7.17.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
7.17.3. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
7.18. rengia, saugo ir nusatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.19. pagal poreikį skanuoja, kopijuoja dokumentus;
7.20. laiku ir teisingai suveda duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazę;
7.22. vykdo nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Marijampolės teritorinei darbo biržai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2.
Nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3.
Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje.

Informacija teikiama telefonu 8 343 92 199, el. paštu: ramute.levaniene@ldb.lt ; ona.sejoniene@ldb.lt

 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas