Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijų iniciatyva
Klientų priėmimo laikas
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaitos
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Užimtumo įstatymą įgyvendinantys teisės aktai
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. liepos 7 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Informuojame, kad Teisės aktų registre paskelbti ir 2017-07-06 įsigalioję

1)  Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e5296b0617411e7b85cfdc787069b42 

Šiuo įsakymu yra tvirtinamas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja:
- darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atrankos kriterijus ir tvarką;
- dalies patirtų išlaidų kompensavimo darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis pagal pameistrystės darbo sutartį, tvarką;
- pasiūlymų dėl remiamojo įdarbinimo priemonių teikimo ir nagrinėjimo tvarką;
- paraiškų dėl paramos darbo vietoms steigti priemonių teikimo ir nagrinėjimo tvarką;
- kelionės išlaidų kompensavimo darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siunčiamą bedarbį ir patiriančiam bedarbio vežimo į darbo vietą ir atgal išlaidas, tvarką.

Šiuo įsakymu yra taip pat tvirtinamas Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusių dokumentų sąrašas.

2)  Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-382 „Dėl kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašo, paramos mokymuisi priemonių įgyvendinimui skirtų sutarčių standartinių sąlygų ir pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f01c0d0615f11e79198ffdb108a3753 

Šiuo įsakymu yra tvirtinami:
- Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašas, kuris nustato kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų bedarbiams, dalyvaujantiems profesinio mokymo ar įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonėse, ir kelionės išlaidų bedarbiams, dalyvaujantiems jų individualiuose užimtumo veiklos planuose (toliau – IUVP) numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose ar stažuotėje, kompensavimo sąlygas ir tvarką;
- Trišalės, Dvišalės, Profesinio mokymo, Mokymo, Trišalės stažuotės sutarčių ir Dvišalės sutarties dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo standartinės sąlygos;
- Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių pavyzdinė forma (kuri bus teikiama įsidarbinusių bedarbių, dalyvaujančių paramos judumui priemonėje, pagal Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 34 punktą).

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas