Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Klientų priėmimo laikas
Informacijos ir konsultacijų centras
Atviro informavimo sistema
Bendradarbiavimas
Veiklos ataskaita
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Skelbiama atranka projekto „Atrask save“ psichologų pareigybėms užimti
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2017 m. spalio 10 d.
Kategorija: Darbo rinkos

Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-psichologas-322; 492320.html (skelbimo Nr. 49232 ) paskelbtas konkursas į projekto „Atrask save“ psichologo pareigas (terminuota darbo sutartis iki 2018-08-31, darbo vieta  - Palangos skyriuje).

Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-atrask-save-psichologas-322;492330.html (skelbimo Nr. 49233) paskelbtas konkursas į projekto „Atrask save“ psichologo pareigas (terminuota darbo sutartis iki 2018-08-31, darbo vieta - Klaipėdos skyriuje).

Pareigybės lygis- A1

Pareigybės paskirtis. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) įgyvendinamo Europos socialinio fondo (toliau – ESF) finansuojamo jaunimo garantijų iniciatyvų (toliau – JGI) pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ (toliau – Projektas) veiklose numatytų psichologo funkcijų vykdymui, siekiant Projekto įgyvendinimo metu užtikrinti tikslinės grupės  sparčiausią integraciją į darbo rinką.

Specialūs reikalavimai:

turėti aukštąjį arba jam prilygintą psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį;

 žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų jaunimo garantijų iniciatyvos projektų įgyvendinimą, Jaunimo garantijų iniciatyvos tvarkos aprašą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendradarbiauti.

Funkcijos:

rengia individualias rekomendacijas pasirengusiems ir nepasirengusiems dalyviams jų psichologinėms, asmenybės ir mokymosi problemoms spęsti;

konsultuoja pasirengusius ir nepasirengusius dalyvius profesijos pasirinkimo klausimais;

inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų turinčius pasirengusius ir nepasirengusius dalyvius;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant veiklos planus (programas);

formuoja pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių kompetencijų ugdymo portfelį;

konsultuoja psichologinių, asmenybės ir mokymosi problemų turinčius pasirengusius ir nepasirengusius projekto dalyvius šių problemų sprendimo klausimais;

ugdo pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių, socialinį aktyvumą, skatina  prisiimti atsakomybę už savo profesinės karjeros kelią;

skatina pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių nuolatinį žinių siekimą;

įvertinta  pasirengusių ir nepasirengusių projekto dalyvių interesus ir gebėjimus, planuojant profesinę karjerą;

padeda pasirengusiems ir nepasirengusiems projekto dalyviams tapti pilnaverčiais bendruomenės nariais;

praveda grupinius užsiėmimus su nepasirengusiais projekto dalyviais, sprendžiant jų mokymosi bei  bendravimo sunkumų problemas bei ugdant socialinius įgūdžius.

bendradarbiauja su Projekto koordinatoriumi, Klaipėdos teritorinės darbo biržos specialistu ir su kitais Projekte dirbančiais specialistais, numatant tikslų ir uždavinių pasirengusiems ir nepasirengusiems dalyviams pasiekimo būdus;

renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su koordinatoriais, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka pasirengusių ir nepasirengusių dalyvių veiklos ir elgesio stebėseną veiklų metu;

tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;

vykdo kitus Projekto vadovo/ koordinatorių vadovo,  Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus, Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotojo, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotojo, esant poreikiui, skyriaus, aptarnaujančio klientus, vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse (atrankos pokalbyje) ir atitinkantys nustatytus specialiuosius reikalavimus  Klaipėdos teritorinei darbo biržai  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą nuo 2017 m. spalio 9 d. iki 2017 m. spalio 23  d. (įskaitytinai).

Telefonas pasiteirauti: +370 46 452 269.

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas