Praleisti naršymo saitus
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Naujienos
Renginiai
Jaunimo garantijos
Atviro informavimo sistema
Informacijos ir konsultacijų centrai
Klientų priėmimo laikas
Bendradarbiavimas
Informacija apie darbo užmokestį
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Viešieji pirkimai
Tarnybiniai automobiliai
Ūkio subjektų priežiūra
Paslaugos
Nuorodos
Darbo rinka
ES parama
Skelbiamas konkursas laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Kauno rajono skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėjo pareigoms
Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas
2012 m. rugsėjo 12 d.
Kategorija: Darbo rinkos
 

Kauno teritorinė darbo birža 2012 m. rugsėjo 12 d. leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 073 skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Kauno rajono skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio vedėjo pareigoms. 

Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 11 kategorija.
 

Pareigybės paskirtis: Kauno teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) Kauno rajono skyriaus (toliau – Skyrius) Darbo rinkos paslaugų poskyrio (toliau – Poskyris) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Poskyrio darbą, registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant darbo rinkos paslaugas, administruojant nedarbo socialinio draudimo išmokas bei įgyvendinant teisės aktuose nustatytos teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą. 

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką ir vadovaujamo darbo patirties; žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis. 

Pagrindinės funkcijos. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: vadovauja Poskyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Poskyrio veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą; planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užtikrina Poskyrio darbą, registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims bei darbdaviams, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža),  Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę; užtikrina Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržos įsakymų, kitų teisės aktų, Darbo biržos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Poskyrio veiklos teisėtumą; priima įmonių pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimą, nustatyta tvarka juos registruoja, perduoda Skyriaus vedėjo pavaduotojui; palaiko ryšius su darbdaviais, organizuoja ir vykdo laisvų darbo vietų paiešką, registraciją, skelbimą; organizuoja ir kontroliuoja informavimo paslaugų teikimą ir informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie: situaciją darbo rinkoje,  įsidarbinimo galimybes ir darbo paieškos metodus; užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones darbo rinkos paslaugas ir kita; organizuoja ir kontroliuoja konsultavimo paslaugų teikimą ir konsultuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis; teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas; koordinuoja, kontroliuoja laisvų darbo vietų užpildymą, darbdavių, ieškančių darbo asmenų apklausų vykdymą; vykdo individualios užimtumo veiklos planavimo bei jos efektyvumo vertinimą; kontroliuoja pažymų parengimą, rengia ir išduoda pažymas bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims; priima tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjų dokumentus apie jų statusą ir asmenims suteiktas paslaugas bei perduoda juos Skyriaus vedėjo pavaduotojui; administruoja nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą Poskyryje; teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus, susijusius su vykdoma veikla; priima ir registruoja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus ir kitus dokumentus; dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant; renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Poskyrio veikla; užtikrina Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir perdavimą Skyriaus vedėjo pavaduotojui; nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjo pavaduotojui už savo veiklą; vertina Poskyrio valstybės tarnautojų veiklą ir kita.  

Pretendentai privalo pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (prašyme reikia nurodyti, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – darbo birža turės informuoti apie atitiktį nustatytiems reikalavimams);
2. Asmens tapatybę patvirtinantį, taip pat pilietybę ir amžių įrodantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir šių dokumentų kopijas;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
4. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
5. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;
6. Gyvenimo aprašymą (Europass);
7. Privačių interesų deklaraciją, atspausdintą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) bei VMI pranešimą, kad deklaracija priimta.  

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jiems praneštu laiku. Pretendentų pateikti dokumentai su registruotu laišku gautomis dokumentų kopijomis, kurios nepatvirtintos notaro, sutikrinami iki konkurso pradžios ir grąžinami pretendentams.  

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka pateiktų dokumentų kopijų, kurios nepatvirtintos notaro, neleidžiama dalyvauti konkurse. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ dienos (t.y. iki 2012 m. rugsėjo 25 d.), adresu: Kauno teritorinė darbo birža, Bendrųjų reikalų skyrius, E. Ožeškienės g. 37, 44254 Kaunas, 309 kab.

Informacija teikiama telefonu (8 37) 20 88 29, el. p. gabija.paulaviciute@ldb.lt

Atrankos būdas – egzaminas raštu ir žodžiu.

 Įstatymų ir kitų teisės aktų, iš kurių nuostatų sudaromi testo klausimai, sąrašas 

Aktualios naujienos  |  Naujienų archyvas