Praleisti naršymo saitus
ES parama
Kontaktai
ESF projektai
ESF projektų rezultatai
Įgyvendinti ESF projektai
EGF parama
Apie EGF
Įgyvendinti EGF projektai
Projektas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių paramai gauti atleistiems iš AB „Snaigė“ darbuotojams remti 

 

2011 m. liepos mėn. Alytaus teritorinė darbo birža baigė įgyvendinti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo remiamą projektą – atleistų AB "Snaigė" darbuotojų integracija į darbo rinką.

Šis projektas – antrasis Alytaus teritorinės darbo biržos projektas, įgyvendintas remiant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui.

Projekto tikslinė grupė - nuo 2008 m. spalio 9 d. iki 2009 m. gegužės 20 d. atleisti iš darbo AB „Snaigė“ darbuotojai, o taip pat darbuotojai, atleisti iš UAB „Jugos kabeliai” ir UAB „Hoda”, užsiregistravę Darbo biržoje ir aktyviai ieškantys darbo. 

 

Projekto pradžia – 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto pabaiga – 2011 m. liepos 22 d.

 

Projekto vertė – 1371,4 tūkst. Lt., iš jų 65 proc. vertės finansuojama iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo.

Projekto tikslinės grupės dalyviams taikytos aktyvios darbo rinkos priemonės:
-          pagalba ieškant darbo – informavimo ir konsultavimo, įdarbinimo tarpininkavimo paslaugos suteiktos 446 asmenims;
-          profesiniame mokyme dalyvavo ir naujas profesijas įgijo 71 asmuo;
-          pagalba įsidarbinant – organizuojant įdarbinimo subsidijuojant priemonę įdarbinti 66 asmenys, taikant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę įdarbinta 20 asmenų, organizuojant viešuosius darbus įdarbinta 92 asmenys;
-          taikant darbo užmokesčio skirtumo kompensavimo išmoką buvo naujose darbovietėse įdarbinti 32 asmenys;
-          verslumo skatinimas – priemone pasinaudodami darbo vietas sau susikūrė 22 asmenys;
-          kvalifikacijos kėlimas – 12 asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, patobulino turimą kvalifikaciją ir įgijo naujų kompetencijų, padedančių įsitvirtinti darbo rinkoje;
-          darbo paieškos išlaidų kompensavimo išmoka pasinaudojo 409 asmenys.

Taikytos priemonės padėjo atleistiems darbuotojams greičiau integruotis į darbo rinką.

 

Atleistų AB "Snaigė" ir UAB „Jugos kabeliai“ darbuotojų dalyvavimas projekto veiklose

 

 

 

Pagalba ieškant darbo. Visiems besikreipusiems į darbo biržą atleistiems AB „Snaigė“ darbuotojams suteikta pagalba ieškant darbo, informavimo ir konsultavimo paslaugos – projekto dalyviai sužinojo apie įsidarbinimo galimybes ir situaciją darbo rinkoje ne tik Alytaus regione, bet ir galimybes įsidarbinti kitose šalies įmonėse, pradėti nuosavą verslą ar dalyvauti aktyviose darbo rinkos priemonėse. Alytaus teritorinės darbo biržos darbuotojai kiekvienam projekto dalyviui pagal poreikį teikė individualias konsultacijas, motyvavo persikvalifikuoti ar įgyti profesiją, ieškoti darbo, dalyvauti aktyviose darbo rinkos priemonėse. Visiems buvo sudaryti Individualūs užimtumo veiklos planai – susitarimai tarp darbo biržos ir bedarbio dėl jo integravimo į darbo rinką, suplanuotos profesinės karjeros priemonės, aptarti kryptingi ir nuoseklūs veiksmai tikslui pasiekti. Ieškantiems darbo buvo teikiamos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos: aptartos įsidarbinimo galimybės, parinkti veiksmingiausi darbo paieškos būdai ir metodai, suteikta informacija apie laisvas darbo vietas, konsultuota rengiant gyvenimo aprašymus ir ruošiantis pokalbiui su darbdaviu. Darbo birža siuntė SMS žinutes apie naujai įregistruotas darbo vietas, kurios atitinka bedarbio profesinę kvalifikaciją. Informacija apie ieškančius darbo, jų pageidavimu, skelbta Lietuvos darbo biržos interneto svetainės rubrikoje „Ieško darbo“. Projekto dalyviams sudarytos galimybės dalyvauti Darbo biržos organizuotose darbo mugėse. 

Profesinis mokymas. Įvertinus tai, kad nemaža dalis atleistų darbuotojų turėjo nepaklausias darbo rinkoje profesijas, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jų perkvalifikavimui. Mokymas ir perkvalifikavimas organizuotas atsižvelgiant į Individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytus asmens poreikius, įvertinus darbo jėgos paklausą bei situaciją darbo rinkoje. Turėdamas paklausią darbo rinkoje profesiją, žmogus greičiau randa norimą darbą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 71 projekto dalyvis turėjo galimybę įgyti apdailininko, apskaitininko, autotransporto priemonių remonto šaltkalvio, kasininko pardavėjo, medienos apdirbimo staklininko, metalų suvirintojo, kirpėjo, siuvėjo-operatoriaus, virėjo profesiją. Dalyvaujantys mokyme įgijo teorinių žinių bei turėjo galimybę jas įtvirtinti gamybinės praktikos metu. Dalyvaujantiems profesinio mokymo priemonėje buvo mokama mokymo stipendija. 

Pagalba įsidarbinant atleistiems asmenims. Registruotiems darbo biržoje tikslinės grupės asmenims, kurie susidūrė su problemomis įsidarbinant taikytos Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatyme numatytos remiamojo įdarbinimo priemonės. Atleistų darbuotojų užimtumui remti organizuotos įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo bei viešųjų darbų priemonės.

Įdarbinimas subsidijuojant. Darbo rinkoje papildomai remiamiems projekto dalyviams, pavyzdžiui neįgaliesiems, vyresniems kaip 50 metų darbingiems asmenims, auginantiems vaikus iki 8 metų, buvo organizuojama įdarbinimo subsidijuojant priemonė, kuri suteikė galimybę atnaujinti ar tobulinti darbo įgūdžius, užtikrino darbą 66 tikslinės grupės asmenims. Darbdaviams, įdarbinusiems tikslinės grupės bedarbius buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui ir darbdavio privalomoms valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Pradedantiems darbo veiklą pagal naujai įgytą profesiją projekto dalyviams buvo taikoma darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė, kuri padėjo įtvirtinti žinias ir įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje. Galimybe užsirekomenduoti darbdaviui ir įsitvirtinti nuolatiniame darbe dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje pasinaudojo 20 asmenų.

Darbdaviai, organizuodami priemonę, turėjo galimybę rasti reikiamos profesijos darbuotojus. Jie gavo ne didesnę nei minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio subsidiją kas mėnesį už kiekvieną įdarbintą asmenį. Taip pat buvo kompensuotos darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje organizavimo išlaidos.
 

Viešieji darbai. Siekiant padėti atleistiems darbuotojams greičiau įsidarbinti bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, buvo organizuojami viešieji darbai. Viešieji darbai skirti visuomenei naudingiems darbams atlikti, tai laikino užimtumo priemonė, kurioje tikslinės grupės asmenys dalyvavo ne ilgiau kaip 6 mėn. Viešuosius darbus dirbo 92 projekto dalyviai.

Darbdaviams, įdarbinusiems tikslinės grupės bedarbius viešiesiems darbams atlikti, už kiekvieną įdarbintą asmenį buvo mokama pusės darbo užmokesčio kompensacija, privalomo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensacija, kompensacija už nepanaudotas atostogas.
 

Darbo užmokesčio skirtumo kompensavimas. Dėl sunkios ekonominės padėties, siekiant išsilaikyti rinkoje, dauguma įmonių mažina darbuotojų skaičių arba darbo užmokestį. Siekiant paskatinti bedarbius įsidarbinti naujoje darbovietėje už mažesnį darbo užmokestį, tikslinės grupės darbuotojams buvo taikoma darbo užmokesčio skirtumo kompensavimo išmoka.

Pastoviam darbui ar terminuotam darbui ilgiau nei 6 mėn. įsidarbino bei paskutinės darbovietės vidutinio darbo užmokesčio ir naujoje darbovietėje siūlomo darbo užmokesčio skirtumo kompensavimo priemone pasinaudojo 35 asmenys. Jiems ne ilgiau nei 6 mėnesius buvo mokama kompensacija, pilnai ar iš dalies padengianti skirtumą tarp darbo užmokesčio buvusioje ir naujoje darbovietėje.
 

Verslumo skatinimas. Pasinaudojant verslumo skatinimo priemone projekto dalyviams buvo sudarytos sąlygos susikurti darbo vietą sau. Asmenims, pradedantiems savarankišką veiklą, buvo teikiama finansinė pagalba: pagal poreikį iš dalies ar pilnai kompensuotos mokymo ir konsultavimo išlaidos verslo steigimo bei organizavimo klausimais, išlaidos, susijusios su individualios veiklos registravimu, privalomojo sveikatos draudimo bei valstybinio socialinio draudimo pensijų įmokų mokėjimu, taip pat išlaidos įrenginiams, įrangai ir kitoms darbo priemonėms, reikalingoms darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, įsigyti.

Verslumo skatinimo išmoka pasinaudojo ir savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą pradėjo 22 asmenys. 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimas. Projekto dalyviams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, buvo sudaryta galimybė patobulinti turimą kvalifikaciją ar įgyti naujų kompetencijų, padedančių įsitvirtinti darbo rinkoje. Priemonės dalyviai, įvertinę turimą kvalifikaciją ir savo kompetencijas, taip pat galimybes susirasti darbą, rinkosi užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir vairavimo kursus.
Kvalifikacijos kėlimo išmoka pasinaudojo 12 tikslinės grupės projekto dalyvių.

Išmokos darbo paieškos išlaidoms kompensuoti. Siekiant sudaryti sąlygas projekto dalyviams aktyviai ieškoti darbo buvo siūlomos išmokos darbo paieškos išlaidoms kompensuoti. Šia galimybe pasinaudojo 409 projekto dalyviai. Darbo paieško metus išmoka atleistiems darbuotojams buvo mokama kas mėnesį, bet neilgiau nei 3 mėnesius.

Daugiau informacijos apie EGF paramos projekto įgyvendinimą teiraukitės Alytaus teritorinėje darbo biržoje, Vilniaus g. 21, Alytus, 307 kab. arba telefonu (8 315)  56 656.

Pareiškėjas – projektas įgyvendintas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2009 m. liepos 21 d. Europos Komisijai teiktą paraišką Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti.

Projekto veiklų vykdytojas – Alytaus teritorinė darbo birža.


Leidinys apie įgyvendintą projektą
 

Informacija atnaujinta 2011-09-22


Informacija atnaujinta: 2011.09.22 14:47