Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto "Profesinė reabilitacija" koordinatoriaus pareigas
Skelbimai

2018 m. rugsėjo 10 d.
Kategorija: Konkursas
 

Specialieji reikalavimai:

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus,

3. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;

4. išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;

6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 Funkcijos:

1. koordinuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;

2. atsako už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;

3.tikrina, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;

4. vykdo Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir rengia išvadas;

5. pagal Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, baigimą nustatytais terminais ar nutraukimą, ir įsidarbinimą;

6. periodiškai apibendrina duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;

7. rengia ir teikia informaciją apie Projekto eigą Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriams;

8. rengia suvestinę informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildo ir teikia nustatyta tvarka;

9. rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;

10. tikrina teritorinių darbo biržų įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildo atitinkamus patikros lapus ir rengia suvestines bei mokėjimo prašymus;

11. renka, kaupia, sistemina informaciją ir komplektuoja dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams, įkelia juos į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);

12. rengia, skelbia ir atnaujina informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas bei jų rezultatus internete, rengia informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti, vykdo jų priežiūrą ir kontrolę;

13. vykdo Projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos teritorinėse darbo biržose kontrolę;

14. konsultuoja Projekto partnerius Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;

15. inicijuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengia planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų technines specifikacijas bei sutarčių projektus;

16. vykdo pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;

17. inicijuoja, rengia ir derina dokumentų projektus Projekto vykdymo klausimais, įformina dokumentus, susijusius su Projekto veiklų vykdymu, tvarko Projekto administravimo grupės susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

18. rengia dokumentacijos plano projektą ir sudaro bylas, vadovaudamasis Lietuvos darbo biržos dokumentacijos planu, nustatyta tvarka perduoda dokumentų bylas Lietuvos darbo biržos archyvui;

19. vykdo vienkartinio pobūdžio Lietuvos darbo biržos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo profesinės darbo patirties, svyruoja nuo 5,2 iki 5,5.

Terminuota darbo sutartis iki 2019 m. birželio 26 d.

Dokumentus teikti iki 2018 m. rugsėjo 24 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje.


Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 236 0786, el. p. personalas@ldb.

 

Skelbimai