Veiklos sritys 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir jos teritorinės darbo biržos yra užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos.

Prie Lietuvos darbo biržos visuomeniniais pagrindais veikia Trišalė komisija, kurios veiklos tikslas - teikti siūlymus dėl Lietuvos darbo biržos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo, užimtumo rėmimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo, veiklos efektyvumo didinimo klausimais.

 


 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLOS SRITYS1. Darbo pasiūlos ir paklausos derinimas:

 • organizuoja teritorinių darbo biržų veiklą ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendina užimtumo rėmimo priemones ir teikia darbo rinkos paslaugas;
 • koordinuoja ir kontroliuoja paramos darbdaviams, siekiantiems apsirūpinti tinkamais darbuotojais, teikimą teritorinėse darbo biržose;
 • organizuoja tinkamų darbuotojų laisvoms darbo vietoms užpildyti atranką ir rengimą;

2. Darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybių didinimas:

 • organizuoja profesinio orientavimo priemonių įgyvendinimą; 
 • nustato reikalavimus bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus asmenų neformaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti ir koordinuoja mokymo kokybės stebėsenos vykdymą;
 • organizuoja, kad būtų įgyvendintos užimtumo ir socialinės garantijos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės atleidžiamiems darbuotojams;
 • rengia ir įgyvendina tarptautinius projektus užimtumo didinimo ir gerosios patirties diegimo srityje;

3. Bendradarbiavimas su socialiniais ir darbo rinkos partneriais:

 • bendradarbiauja su Europos užimtumo tarnybomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, darbo rinkos ir socialiniais partneriais bei bendruomenių atstovais užimtumui skatinti;
 • užtikrina Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos veiklą bei techniškai aptarnauja jos darbą;

4. Socialinės atskirties mažinimas:

 • nustatyta tvarka suteikia socialinės įmonės statusą, teikia valstybės pagalbą socialinėms įmonėms;
 • rengia ir įgyvendina projektus, skirtus socialinių įmonių veiklai gerinti ir plėsti;
 • organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą;
 • dalyvauja rengiant profesinės reabilitacijos programas;

5. Nedarbo prevencijos ir darbuotojų atleidimo iš darbo pasekmių švelninimas:

 • organizuoja ir kontroliuoja nedarbo prevencijos programų rengimą ir įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo pasekmėms švelninti;
 • koordinuoja grupės darbuotojų atleidimų registravimą ir prevencijos priemonių vykdymą teritorinėse darbo biržose;

6. Padėties darbo rinkoje stebėsena, vertinimas ir prognozavimas:

 • vykdo šalies darbo rinkos stebėseną, vertina kartu su savivaldybių institucijomis ir socialiniais partneriais padėtį darbo rinkoje, svarsto priemones užimtumo problemoms spręsti;
 • rengia padėties darbo rinkoje vertinimo ataskaitas bei darbo rinkos prognozes ir jas skelbia viešai;
 • skelbia teritorinėse darbo biržose įregistruotą bedarbių skaičių ir procentą, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų;
 • koordinuoja ir kontroliuoja ieškančių darbo asmenų registravimą ir apskaitą bei laisvų darbo vietų registravimą ir skelbimą teritorinėse darbo biržose;
 • vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėseną ir koordinuoja neaktyvių jaunų žmonių apskaitą Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje; 

7. Laisvas asmenų judėjimas:

 • pagal kompetenciją užtikrina darbuotojų migrantų socialinės apsaugos nuostatų įgyvendinimą, Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbo migracija ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, taikymą;
 • pagal kompetenciją veikia kaip susižinojimo tarnyba, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu;
 • pagal kompetenciją užtikrina Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos patvirtintų tipinių formų pažymų išdavimą;
 • užtikrina keitimosi informacija ir bendradarbiavimo plėtojimą tarp šalių narių užimtumo tarnybų ir padeda stiprinti Europos vieningą bendrąją darbo rinką;
 • atsižvelgdama į vidaus darbo rinkos poreikius, nustatyta tvarka išduoda užsieniečiams leidimus dirbti Lietuvoje;
 • prisidėdama prie nelegalaus darbo užsienyje prevencijos, užtikrina visapusišką ir objektyvų visuomenės informavimą laisvo darbuotojų judėjimo klausimais ir Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklo veiklą;
 • remia laisvą darbuotojų judėjimą ir Europos darbo rinkų integraciją bei informuoja piliečius apie Bendrijos teisės aktus;

8. Viešųjų paslaugų teikimas ir užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimas:

 • kontroliuoja ir koordinuoja darbo rinkos paslaugų teikimą teritorinėse darbo biržose ieškantiems darbo asmenims, siekiantiems susirasti tinkamą darbą, ir darbdaviams, ieškantiems tinkamų darbuotojų;
 • užtikrina aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tarpininkavimo įdarbinant veiklos priežiūrą;
 • vertina užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo efektyvumą;
 • inicijuoja užimtumo rėmimo programų rengimą ir dalyvauja jas rengiant bei organizuoja programose numatytų priemonių įgyvendinimą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja bedarbiams bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų piniginių išmokų skyrimą ir mokėjimą;
 • suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, diegia labiau prieinamą klientams Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą ir užtikrina jos plėtrą;

9. Europos Sąjungos, tarptautinių ir kitų fondų lėšų įsisavinimas:

 • nustatyta tvarka viešai skelbia bei atsiskaito už gautų iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų lėšų panaudojimą bei finansuojamų iš šios paramos projektų įgyvendinimo rezultatus;
 • organizuoja ir kartu su teritorinėmis darbo biržomis vykdo suinteresuotų asmenų konsultavimą apie Europos Sąjungos struktūrinės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų paramos gavimo galimybes;
 • dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo ir planavimo procese, rengia nustatyta tvarka projektus paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti ir juos įgyvendina;
 • dalyvauja pagal poreikį kitų institucijų rengiamuose Europos Sąjungos struktūrinės ir kitos paramos projektuose;

10. Teritorinių darbo biržų veiklos užtikrinimas ir modernizavimas:

 • suderinusi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, steigia, likviduoja ar reorganizuoja teritorines darbo biržas, koordinuoja, kontroliuoja bei metodiškai vadovauja jų veiklai;
 • nustato teritorinių darbo biržų veiklos tikslus, uždavinius bei jiems pasiekti rodiklius, vertina teritorinių darbo biržų veiklos planus ir ataskaitas;
 • apibendrina ir skleidžia teritorinėms darbo biržoms geriausią Europos Sąjungos reglamentų ir kitų teisės aktų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, bei darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo patirtį;
 • pagal kompetenciją rengia ir leidžia informacinius leidinius teritorinių darbo biržų klientams bei metodinius leidinius teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, apie teikiamas paslaugas ir paramą bei Europos Sąjungos socialinio draudimo sistemų koordinavimą, rengia teisės aktus bei kitus oficialius dokumentus ir teikia šiais klausimais metodinę pagalbą teritorinėms darbo biržoms.

Informacija atnaujinta: 2016.05.10 09:27