Asmens duomenų apsauga  

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas paskirtas vykdyti Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų plėtros skyriaus vedėjas Darius Žalalis. Jo kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 236 0780, mob. tel. +370 620 420 47 | el. p. darius.zalalis@ldb.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja nagrinėjant klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

Taip pat informuojame, kad duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką Lietuvos darbo biržoje siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas.

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.07.31 13:30