RSS piktogramaJeigu pageidaujate gauti darbo biržos naujienas RSS naujienų kanalu, spragtelkite kairėje esantį simbolį.
Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos yra nemokamos.
 
2015 m. kovo 26 d.
Darbo rinkos
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža nuo 2015 m. ketina įgyvendinti bendrą projektą, kurio tikslas jauniems bedarbiams ir neaktyviems žmonėms suteikti pirminės intervencijos paslaugas, siekiant juos sugrąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką.
2015 m. kovo 26 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo vykdymo“.
2015 m. kovo 25 d.
Darbo rinkos
Kovo 25 d. Lietuvos darbo biržoje lankėsi Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Europos departamento ekonomistė Qianying Chen. Viešnią domino aktyvių darbo rinkos politikos priemonių finansavimo šaltiniai, šių priemonių esminiai ypatumai ir taikymo mechanizmas.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje dažniausiai trukdo darbo patirties stoka. Registruotiems darbo biržoje jaunuoliams iki 29 metų geriausia išeitis – pasirašyti Darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir darbo patirties įgyti pas darbdavius. Tokios iniciatyvos imtis skatina Lietuvos darbo birža, šią remiamojo įdarbinimo priemonę – darbo įgūdžių įgijimo sutartį – pradėjusi įgyvendinti nuo praėjusių metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo metu savo iniciatyva darbo įgūdžių panoro įgyti ir su darbdaviais dvišales darbo įgūdžių įgijimo sutartis pasirašė 81 darbo ieškantis jaunuolis.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šiais metais patvirtintą Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų planą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms ir bendradarbiavimui stiprinti. Abiejų konkursų įgyvendinimui skirti 86 886 EUR.
2015 m. kovo 24 d.
Darbo rinkos
Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo įsakymu Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas ir įsakymas, kuriuo jis buvo patvirtintas, yra išdėstomi nauja redakcija.
2015 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža skiria didelį dėmesį socialinei partnerystei ir palaiko glaudžius ryšius su daugeliu šalies darbdavių organizacijų. Viena jų – Lietuvos darbdavių konfederacija, kovo 20 d. vykusiame kongrese Lietuvos darbo biržai įteikė padėkos raštą už darbdavių ir teritorinių darbo biržų glaudų bendradarbiavimą skatinant užimtumą.
2015 m. kovo 23 d.
Darbo rinkos
Priimtas naujas teisės aktas – „Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas“, kuris reglamentuoja ketinančio dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams nustatymo kriterijus, prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pateikimą, Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarką, Prašymo netenkinimo pagrindus ir darbdavio įsipareigojimus įdarbinus užsienietį. Šis aprašas įsigaliojo nuo šių metų kovo 21 d.
2015 m. kovo 19 d.
Darbo rinkos
Neįgaliųjų integracija į darbo rinką yra gerokai ilgesnė nei kitų darbo ieškančių žmonių. Didindama neįgaliųjų užimtumo galimybes, Lietuvos darbo birža pradeda įgyvendinti naują Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“. Tai gera proga žmonėms su negalia pradėti savo karjerą iš naujo – bus sudarytos palankios sąlygos ir aplinkybės atkurti darbingumą, įgyti naujų profesinių gebėjimų ir įsitvirtinti darbinėje veikloje ir visuomenėje. Per 36 mėnesius galės dalyvauti 2 tūkst. teritorinėse darbo biržose registruotų neįgaliųjų, kuriems nustatytas nuo 0 iki 45 procentų darbingumo lygis, ir asmenys, kurie pirmą kartą kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.
2015 m. kovo 18 d.
Darbo rinkos
Kovo 17 dieną Lietuvos darbo biržoje lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Darbo ir Socialinių reikalų direktorato delegacija – Alessandro Goglio, Alessia Forti ir Anton Nivorozhkin. Susitikę su Lietuvos darbo biržos atstovais svečiai aptarė jaunimo integracijos į darbo rinką klausimus – jaunimo iki 29 metų situaciją rinkoje, šiai bedarbių grupei skirtas priemones ir verslumo skatinimo būdus bei kaip vyksta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Ypač domėtasi darbo biržos vykdomomis aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis.
2015 m. kovo 12 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo biržos EURES tarnybos 10 EURES biurų teritorinėse darbo biržose nuolat teikia individualias konsultacijas gyventojams, norintiems įsidarbinti arba vykti į ES ir EEE šalis ieškotis darbo.
2015 m. kovo 10 d.
Darbo rinkos
Jau tradicija tampa su jaunimu dirbančių specialistų rengiami seminarai skirtingose šalies miestuose pasitelkiant konkrečių sričių lektorius. Kovo 4-5 dienomis visų šalies jaunimo darbo centrų darbuotojams vidinius mokymus organizavo Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centras. Juose buvo mokomasi planuoti laiką ir siekti tikslų bei aptarta, kaip gerinti centrų veiklą šalyje.
2015 m. kovo 10 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža skelbia 2015 m. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Jų įgyvendinimo tikslas – steigti darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2015 m. kovo 27 d.
2015 m. kovo 9 d.
Darbo rinkos
Kovo 6 d. Lietuvos darbo biržoje vyko susitikimas su LR Vyriausybės Komunikacijos departamento Spaudos ir komunikacijos skyriaus JPP „Kurk Lietuvai“ projekto vadovais Aivaru Vencevičiumi ir Julija Kačanova, kurie pristatė jaunimo nedarbo, verslumo skatinimo ir užimtumo didinimo priemonių komunikaciją ir rinkodarą.
2015 m. kovo 5 d.
Darbo rinkos
Vasario darbo rinkai būdingas didesnis laisvų darbų vietų ir mažėjantis besikreipiančių bedarbių skaičius. Darbo biržoje registravosi 20,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių – ketvirtadaliu mažiau nei sausį. Šalies įmonės per mėnesį pateikė beveik 22 tūkst. naujų darbo pasiūlymų – 12,6 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį. Aktyvūs buvo prekybos sektoriaus darbdaviai – įregistravo 21,5 proc. laisvų darbo vietų, pramonės – 19 proc., statybos – per 14 proc. ir transporto – per 9 proc.
2015 m. kovo 3 d.
Darbo rinkos
Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis, atsižvelgus į sezoninius svyravimus, visoje ES nedarbo lygis 2015 m. sausį buvo 9,8 proc. ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų sausiu, kai sudarė 10,6 proc. Euro zonoje nedarbo lygis 2015 m. sausį siekė 11,2 proc. – tai mažiausias rodiklis nuo 2012 m. balandžio. Praėjusių metų gruodį jis buvo 11,3 proc., o sausį – 11,8 proc.
2015 m. kovo 3 d.
Darbo rinkos
Lietuvos darbo birža parengė elektroninį leidinį „Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014 m.“, kuriame pateikti registruoto nedarbo, bedarbių, laisvų darbo vietų, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir kiti statistiniai duomenys. Leidinyje pristatoma 2008-2014 m. laikotarpio statistika šalies ir savivaldybių lygiu“.
2015 m. kovo 2 d.
Darbo rinkos
Visiems besidomintiems darbu užsienyje ar ketinantiems grįžti į Lietuvą skirti informaciniai leidiniai „Atmintinė grįžtantiems į Lietuvą“ ir „Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienio valstybes“. Lietuvos darbo biržos EURES tarnyba čia pateikia aktualią susistemintą informaciją, kokius dokumentus rekomenduojama turėti grįžtant ar vykstant į ES/EEE šalis, kur kreiptis nuvykus ar parvykus, kokios darbo ir gyvenimo sąlygos yra konkrečioje šalyje.
2015 m. vasario 27 d.
Darbo rinkos
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai (VUI), praėjusiais metais įgyvendinti šalies aukščiausio nedarbo teritorijose, pristatyti vietos bendruomenėms. Skatinant verslumą ir užimtumą aukščiausio nedarbo teritorijose penkioliktus metus vykdomi projektai tapo darbdavių idėjų ir sumanymų išbandymu, įgijo gyventojų pasitikėjimą, tapo neatsiejama aktyvios darbo rinkos politikos dalimi, padedančia mažinti teritorinius nedarbo skirtumus. Pristatymuose dalyvavę darbdaviai ypač akcentavo šių projektų svarbą įmonių plėtrai.
Naujienų archyvas