Teisinio reguliavimo stebėsena 

 

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisinio reguliavimo stebėsenos planai, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos http://www.socmin.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktu-stebesena.html

Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142 "Dėl  Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos formos patvirtinimo"

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448316&p_tr2=2


Informacija atnaujinta: 2017.03.31 14:37