Teisinio reguliavimo stebėsena 

 

Lietuvos darbo birža prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos darbo biržos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Socialines apsaugos ir darbo ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane. Plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Socialines apsaugos ir darbo ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisinio reguliavimo stebėsenos 2011 metų planas, vykdytojai, parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos:  http://www.socmin.lt/index.php?-534594278

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimas Nr. 1244 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5212; 2011, Nr. 8-350):

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404043


Informacija atnaujinta: 2012.03.01 11:59