Kas gali būti laikomas bedarbiu, nedirbančiu asmeniu, ūkininku, žemės ūkio veiklos subjektu? 

Bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo ugdymo arba pagal formaliojo profesinio mokymo programas, išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, ar asmenis, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas savo lėšomis, arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs darbo biržoje. (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 str.).

Nedirbantis asmuo –  asmuo, kuris:

1) atitinka visas šias sąlygas: neturi darbo (darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių), nesiverčia individualia veikla, neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, arba nėra įregistravęs žemės ūkio valdos ar nėra žemės ūkio valdos partneris;

2) be 1 punkte nurodytų sąlygų, atitinka ir vieną ar daugiau šių sąlygų:

a) teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus;

b) yra individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos, kurios laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusios Lietuvos Respublikos valstybinę mokesčių inspekciją centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka, savininkas arba mažosios bendrijos narys ar tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, arba Juridinių asmenų registre suteiktą likviduojamos ar bankrutuojančios individualios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos statusą turinčios individualios įmonės savininkas ar mažosios bendrijos narys, ar tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys. (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 22 str.)

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 str. 2 d.)

Ūkininko partneris - fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. (Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 str. 3 d.)

Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. (Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 23 d.)

Žemės ūkio valda – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais. (Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 str. 21 d.)

Žemės ūkio valdos partneriai (toliau vadinama – partneriai) – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka, sudarę rašytinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, naudoja vieną žemės ūkio valdą. (Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo", 4 p.)

Žemės ūkio valdos valdytojas – žemės ūkio arba alternatyvia žemės ūkiui veikla užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos teise ir kitais pagrindais valdantis vieną žemės ūkio valdą arba tuo atveju, kai šią valdą naudoja keli partneriai, paskirtas žemės ūkio valdos partnerių rašytiniu tarpusavio susitarimu. (Žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" 4 p.)


Informacija atnaujinta: 2018.09.21 09:24