Dokumentai, reikalingi registruojantis teritorinėje darbo biržoje 

Ieškantys darbo asmenys registruojami gyvenamosios vietos teritorinėje darbo biržoje.

Asmenys, kurie nėra Lietuvos Respublikos gyventojai, tačiau remiantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 1 straipsniu jiems šis įstatymas yra taikomas, yra registruojami toje teritorinėje darbo biržoje, į kurią kreipiasi.

Dokumentai, reikalingi registruojantis teritorinėje darbo biržoje:

 

Nedirbantiems asmenims, registruojantis teritorinėje darbo biržoje, reikia pateikti:

 

Į viršų

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitą galiojantį dokumentą, pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę ir kuriame yra nuo pašalinio poveikio apsaugota nuotrauka, asmens kodas arba gimimo data. asmens vardas ir pavardė (pvz., asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d., ir kt.).

  Jeigu teritorinėje darbo biržoje registruojasi trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės (išskyrus sezoninius darbuotojus), jis privalo pateikti galiojantį kelionės dokumentą ir galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje. Trečiosios šalies pilietis, atvykstantis dirbti sezoninių darbų, privalo pateikti galiojantį kelionės dokumentą, vizą, jei ją būtina turėti, ir leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;

 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kurių išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai išrašyti ne lietuvių kalba, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu. Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją kitoje šalyje ir siekiantys dirbti pagal profesinę kvalifikaciją, įtrauktą į Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministras, – profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumentus;

 3. asmenys, turintys teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintos formos prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką;
 4. asmenys, kurie pagal Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–4, 8, 9, 11–14 punktus laikomi darbo rinkoje papildomai remiamais, – dokumentus, patvirtinančius šį požymį, teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu ši informacija nėra gaunama iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos;  

 

Įspėtiems apie atleidimą iš darbo asmenims, siekiantiems dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, registruojantis teritorinėje darbo biržoje, reikia pateikti:

 

Į viršų

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d.);
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 3. raštišką įspėjimą apie atleidimą iš darbo. 
   

Dirbantiems, besimokantiems dieninėse mokymo įstaigose, pensinio amžiaus asmenims, registruojantis teritorinėje darbo biržoje, reikia pateikti:

 

Į viršų

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d.). Jeigu teritorinėje darbo biržoje registruojasi ne Europos Sąjungos pilietis arba asmuo be pilietybės, jis taip pat privalo pateikti galiojantį kelionės dokumentą ir galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje;
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentu teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;  

ES piliečiai, dirbę kitose (ne Lietuvoje) Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse:

 

Į viršų

    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d.); 

 1. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentu teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 2. užpildytus/išduotus dokumentus: PD U1 ar SED U002 dokumentus dėl laikotarpių, kurie turi būti sumuojami, skiriant nedarbo socialinio draudimo išmokas; PD U2 dokumentą dėl teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką išsaugojimo, jeigu ji buvo skirta (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1).

Buvusiems laikiniesiems Europos Bendrijų institucijų darbuotojams ir asmenims, dirbantiems Europos Bendrijų institucijose pagal terminuotas sutartis, reikia pateikti:

 

Į viršų

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d.);
 2. išsilavinimą, kompetenciją, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentu teritorinės darbo biržos prašymu, jeigu informacija negaunama iš valstybės registrų ar informacinių sistemų. Asmenys, kvalifikaciją įgiję kitoje šalyje, pateikia šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu;
 3. Bendrijų institucijos, kurioje dirbo, išduotą pažymos formą EB–AATC (Komisijos reglamentas (EB) Nr.780/2009).

Informacija atnaujinta: 2016.04.28 14:57