Kokia galima finansinė pagalba darbdaviams, įdarbinant darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis? 

Norėdami įdarbinti darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis galite kreiptis į teritorinę darbo biržą dėl šių aktyvios darbo rinkos politikos priemonių organizavimo.

1. Dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo priemonės galite kreiptis, jei steigiate arba pritaikote esamas darbo vietas prie ieškančio darbo negalios, įdarbinant juos pagal neterminuotą darbo sutartį.

Subsidija gali būti skiriama darbdaviams, steigiantiems darbo vietas šių registruotų teritorinėje darbo biržoje darbingo amžiaus asmenų įdarbinimui:

 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis arba vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis.

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymo  29 ir 30 str., LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

2. Dėl įdarbinimo subsidijuojant priemonės galite kreiptis, jei planuojate įdarbinti šiuos registruotus teritorinėje darbo biržoje darbingo amžiaus asmenis:

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie teritorinėje darbo biržoje registruoti asmenys:

 1. Darbo ieškantys asmenys:
  1. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai.
 2. bedarbiai:
  1. neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  2. neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
  3. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  4. pradedantys darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;
  5. ilgalaikiai bedarbiai;
  6. vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus asmenims;
  7. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
  8. grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
  9. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę dvejus ir daugiau metų;
  10. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
  11. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
  12. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
  13. turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (Žin., 2003, Nr.48-2106);
  14. darbingi asmenys iki 29 metų.

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas reglamentuojamas LR Užimtumo rėmimo įstatymo 24  ir 25 str.,  2009 m. rugpjūčio 13 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu.

3. Dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės organizavimo galite kreiptis, jeigu planuojate įdarbinti šiuos teritorinėje darbo biržoje registruotus, turinčius kvalifikaciją bedarbius, kuriems yra nustatytas įgūdžių įgijimo poreikis:

 • pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 • ilgalaikiams bedarbiams;
 • iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;
 • baigusiems profesinės reabilitacijos programą;
 • įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jiems toje pačioje darbovietėje yra siūlomas kitas darbas, kuriam atlikti turimų įgūdžių nepakanka ar kai įsidarbinti kitoje darbovietėje trūksta tam tikrų įgūdžių.

Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie:

 • Nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;
 • Neturi likviduojamos, restruktūrizuojamos ar reorganizuojamos įmonės statuso.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas reglamentuojamas LR Užimtumo rėmimo įstatymo 24 ir 26 str., 2009 m. rugpjūčio 4 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-476 "Dėl darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, 2009 m. rugpjūčio 13 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu.

4. Dėl dalyvavimo darbo rotacijos priemonėje galite kreiptis, jei planuojate įdarbinti šiuos registruotus darbo biržoje darbingo amžiaus asmenis:

 1. darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 2. darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 3. darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 4. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
 5. pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
 6. ilgalaikiai bedarbiai;
 7. vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys;
 8. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 9. grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
 10. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;
 11. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
 12. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
 13. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
 14. turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 15. darbingi asmenys iki 29 metų.

Darbo rotacija įgyvendinama, vadovaujantis LR Užimtumo rėmimo įstatymo 24 ir  27 str., 2009 m. rugpjūčio 13 d. Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu.


Informacija atnaujinta: 2014.09.02 10:38