Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Bendrosios nuostatos

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo"  patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, (toliau -Aprašas). 

Svarbu žinoti !

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Informacija atnaujinta: 2017.08.23 08:58