Vietinės užimtumo iniciatyvos 

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai  – tai naujų darbo vietų steigimo projektai, padedantys sutelkti vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti atskirų regionų gyventojų užimtumą bei vystyti vietos socialinę ekonominę infrastruktūrą.

Bendrosios nuostatos

Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau - VUI) projektų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimų sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo"  patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, (toliau -Aprašas), kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai

Svarbu žinoti !

VUI projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Įgyvendinant VUI projektus, turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

  • atitinka teritorinės darbo biržos patvirtintas, įgyvendinant VUI projektus, remiamas profesijas,  kurios yra skelbiamos teritorinių darbo biržų interneto svetainėse  ir atviro informavimo erdvėse;
  • atitinka atrankos paskelbimo dieną teritorinėje darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
  • reikalingą kvalifikaciją arba (ir) kompetenciją bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti  vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, atrenkami pagal  šiuos formalius  atrankos kriterijus, patvirtintus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo":

  • atitikimą Lietuvos Respublikos  užimtumo rėmimo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose  teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
  • atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų sąrašui.

Darbo ieškantys asmenys dalyvauti VUI projektų įgyvendinimo priemonėje atrenkami pagal formaliuosius ir neformaliuosius kriterijus, nurodytus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo" 8, 8.1, 8.3 ir 9 punktuose,  ir atitikimą vienam ar daugiau šių specialiųjų kriterijų:

  • gyvenantys toje vietovėje, kurioje priemonės įgyvendinimo metu buvo įsteigtos naujos darbo vietos;
  • ilgiausiai nedirbę iki potencialaus įdarbinimo;
  • du ar daugiau kartu gyvenantys šeimos nariai registruoti Darbo biržoje;
  • motina (įmotė), tėvas (įtėvis), auginantys daugiau nei du vaikus iki 18 metų.

Informacija atnaujinta: 2017.02.27 15:39