Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka 

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ir užregistruoti laisvą darbo vietą.

Darbdavio prašymas išduoti sprendimą, dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams nagrinėjamas, jeigu jis prieš 7 kalendorines dienas iki prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai teisės aktų nustatyta tvarka užregistravo laisvą darbo vietą.

ATKREIPIAME DĖMESĮ!

Aprašas netaikomas įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1-22 punktų nuostatos.

Teritorinei darbo biržai pateikiami dokumentai
Norint įdarbinti užsienietį, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą reikalingi šie dokumentai (Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimų biuro):

 1. darbdavio prašymas (52 KB, DOC);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintas sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarime Nr. 212 ,,Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama;
 4. kompetentingos institucijos sprendimas dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 ,,Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-668);
 5. pažyma, kad aktyviai ieškojo darbuotojo (pvz. skelbė savo interneto svetainėje, spaudoje, kreipėsi į personalo paieškos agentūrą ir pan.);
 6. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi kopiją ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Darbdavys, įdarbinęs užsienietį, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį  iki sumažinto darbo užmokesčio mokėjimo dienos turi pateikti teritorinei darbo biržai prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi kopiją, Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Darbdavys, norintis įdarbinti užsienietį, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbančiam aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo turi pateikti teritorinei darbo biržai prašymą, užsieniečio galiojančio leidimo laikinai gyventi kopiją, Studijų kokybės vertinimo centro nustatyta tvarka įformintą sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo su diplomo kopiją ir mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas taikomas tik tiems aukštos kvalifikacijos užsieniečiams, kurie pateikia darbdavio įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, kurioje leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 ir ne didesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai.

Terminai

Priėmusi dokumentus ir prieš išduodama pažymą apie dokumentų gavimą, teritorinė darbo birža patikriną, ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus:

 1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje;
 2. nėra bankrutavęs, jam neiškelta bankroto byla;
 3. prašyme nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1.5 ir ne didesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;
 4. neturi mokestinės nepriemokos, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs daugiau nei prieš 30 dienų, valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir (ar) neturi neįvykdytų įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ilgiau kaip 30 dienų; 
 5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 413, 2063 straipsnius, o nuo 2017 m. sausio 1d. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui; 
 6. neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį;
 7. fizinis asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

Sprendimo priėmimas

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, Lietuvos darbo birža per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbdavį elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo kopiją.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyrių tel. (8 5) 236 0775

Rinkliava už sprendimo priėmimą

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą — 28 EUR.

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai:

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

AB DNB bankas

AGBLLT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 7400 0000 0872 3870

74000

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

SMPOLT22

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“, AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

MDBALT22

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

Ši rinkliava įsigalioja 2014 m. gruodžio 1 d.


Darbo sutarčių tvirtinimas

Darbo sutartis su užsieniečiu, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi būti sudaryta ir darbdavys jos kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, teritorinei darbo biržai registruoti turi pateikti per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi šiam užsieniečiui išdavimo arba nuo darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos. Teritorinė darbo birža, patikrinusi, ar sutartis atitinka Prašyme pateiktą informaciją, ją registruoja Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje.

Dėmesio:

Darbo sutarties registravimas taip pat privalomas užsieniečiams, Lietuvos Respublikoje dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi, išduotą Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punkto pagrindu, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti ne trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, arba kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau yra praėję 2 šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

Per nurodytą terminą nepateikus darbo sutarties, Lietuvos darbo birža panaikina užsieniečiui išduotą sprendimą.

Reikalavimai darbo sutarčiai:

         1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymo nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą formą; 
         2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
         3. darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną darbo sutarties lietuvių ir
užsieniečiui supranta kalba egzempliorių paliekama teritorinėje darbo biržoje;
         4. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio.

Dėmesio:

 Darbdavys privalo pranešti teritorinei darbo biržai per 3 kalendorines dienas apie:
         1. darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatoma mokėti mažiau negu 1,5 Lietuvos statistikos
departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;
         2. darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei nustatytas darbo sutartyje darbo
užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius.

Nutraukus darbo sutartį

Apie darbo sutarties galiojimo termino pasibaigimą iki sutarties galiojimo pabaigos, darbdavys privalo per 3 dienas apie tai pranešti raštu Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Informacija atnaujinta: 2017.01.19 14:20