Subsidijos už karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus baigusį karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šių asmenų darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti

Bendrosios nuostatos

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

Būtinos sąlygos subsidijos skyrimui ir mokėjimui

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius privalomąją karo tarnybą ar baigusius bazinius karinius mokymus;
  • pas kuriuos grįžo dirbti atlikę privalomąją karo tarnybą ar baigę bazinius karinius mokymus karo prievolininkai.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija nuo įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos mokama:

  • už atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – 6 mėn.,
  • už baigusius bazinius karinius mokymus - 3 mėn.

Išsamią informaciją apie subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių karo prievolininkų  skyrimo ir mokėjimo tvarką teikia teritorinės darbo biržos.


Informacija atnaujinta: 2016.07.28 09:13