Subsidijos už karo prievolininkus 

Jei įdarbinate ar esate įdarbinęs atlikusį privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininką, Jums gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms dalinai kompensuoti

 

Bendrosios nuostatos

Subsidijų už įdarbintus karo prievolininkus skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 165 „Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo“.

 

Būtinos sąlygos subsidijos skyrimui ir mokėjimui

Subsidija skiriama darbdaviams:

  • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
  • pas kuriuos grįžo dirbti atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkai.

Karo prievolininkas turi būti įdarbintas arba sugrįžti į darbą per 3 mėnesius nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo datos.

Prašymą skirti subsidiją kartu su darbo sutarties su įdarbintu karo prievolininku kopija ir pažyma apie įdarbinto karo prievolininko dirbtą darbo laiką, apskaičiuotą ir išmokėtą jam darbo užmokestį, taip pat apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, teritorinei darbo biržai darbdavys turi pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus pirmam kalendoriniam mėnesiui po karo prievolininko įdarbinimo arba grįžimo į darbą.

Už likusį laikotarpį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kiekvieno mėnesio pabaigos darbdavys teritorinei darbo biržai turi pateikti minėtą pažymą.

 

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui iš dalies kompensuojama įdarbinto ar sugrįžusio dirbti karo prievolininko darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų suma.

Subsidijos dydis už kiekvieną įdarbintą/grįžusį dirbti karo prievolininką negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios prašymo teritorinei darbo biržai pateikimo dieną, dydžių.

Subsidija mokama 6 mėn. nuo karo prievolininko įdarbinimo arba sugrįžimo į darbą dienos.

Išsamią informaciją apie subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų  skyrimo ir mokėjimo tvarką teikia teritorinės darbo biržos.

 


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 15:49