Socialinė įmonė - nauja įdarbinimo galimybė 

Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbingumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. Už šių asmenų įdarbinimą ir jų darbo vietų išlaikymą darbdavius finansiškai remia valstybė.

Reikalavimai darbdaviui, siekiant socialinės įmonės statuso

 • steigimo dokumentuose nurodyti veiklos tikslus, susijusius su tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimu, jų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimu bei socialine integracija;
 • nevykdyti veiklos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašą arba iš tokios veiklos gautos pajamos sudaro ne daugiau kaip 20 proc. visų šio juridinio asmens pajamų;
 • darbuotojai, priklausantys tikslinėms grupėms, turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. metinio vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus (bet ne mažiau kaip keturi asmenys).
Atsisiųskite paslaugos aprašą
Leidinio iliustracija

Finansavimas ir jo trukmė

 • darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinė kompensacija už kiekvieną tikslinėms grupėms priklausantį darbuotoją;
 • subsidijos:
  • naujoms darbo vietoms steigti ir pritaikyti – iki 40 MMA;
  • neįgaliųjų darbo ir poilsio aplinkai pritaikyti, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;
  • transporto išlaidoms kompensuoti;
  • papildomoms administracinėms išlaidoms kompensuoti;
  • asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompensuoti;
  • mokymams.

Socialinės įmonės statusą turinčiai įmonei taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas.

Būtina žinoti!

Įdarbinant tikslinėms grupėms priklausančius asmenis negali būti taikomas bandomasis laikotarpis bei sudaroma darbo sutartis trumpesnė kaip 6 mėnesiai.

Socialinių įmonių įstatymas valstybės pagalbą neįgaliųjų paramai numato tiek, kiek jie dirbs įmonėje, o kitoms tikslinėms grupėms priklausantiems asmenims – vienerius metus.

Prašymai dėl socialinės įmonės statuso suteikimo teikiami toms teritorinėms darbo biržoms, kuriose juridiniai asmenys vykdo veiklą.

Bendrosios nuostatos

Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimas, įdarbinant remiamus asmenis, vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymu.


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 14:20