Informacija apie socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą 

Socialinei įmonei gali būti skiriama šių rūšių valstybės pagalba:

1) subsidija darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms;

Subsidija skirta papildomoms socialinės įmonės išlaidoms, susijusioms su tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų darbinių įgūdžių stoka, jų mažesniu darbo našumu ar ribotu darbingumu, kompensuoti. Subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama procentais nuo kiekvienam socialinėje įmonėje dirbančiam tikslinei asmenų grupei priklausančiam darbuotojui tą mėnesį apskaičiuoto visų rūšių darbo užmokesčio, tačiau neviršijant dviejų tą mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos.

2) subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti;

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti socialinės įmonės išlaidas darbo vietai, į kurią įdarbinamas tikslinei grupei priklausantis asmuo, įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. Subsidija neįgalaus darbuotojo darbo vietai įsteigti ir jo darbo priemonėms įsigyti bei jų darbo priemonėms pritaikyti negali būti didesnė kaip 40 subsidijos skyrimo mėnesį galiojančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių.

3) subsidija tikslinėms asmenų grupėms priklausantiems darbuotojams mokyti;

Subsidijos paskirtis – kompensuoti socialinių įmonių išlaidas tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų mokymui. Šie mokymai turi būti skiriami socialinės įmonės veiklai reikalingai darbuotojų kvalifikacijai kelti. Subsidija mokyti gali sudaryti iki 60 procentų šiam mokymui reikalingų išlaidų. Ši subsidija gali būti padidinta 10 procentų, jeigu pagalba skiriama vidutinėms, mažoms ar labai mažoms įmonėms.

 

Neįgaliųjų socialinei įmonei gali būti skiriama papildoma šių rūšių valstybės pagalba:

1) subsidija neįgalių darbuotojų darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti;

Subsidijos paskirtis – kompensuoti neįgaliųjų socialinių įmonių išlaidas, skirtas kliūtims, susidarančioms dėl neįgalaus darbuotojo negalios ir trukdančioms darbuotojui patekti į darbo vietą ar įmonėje esančias poilsio patalpas, pašalinti. Subsidija vieno neįgalaus darbuotojo darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti negali būti didesnė kaip 6 subsidijos skyrimo mėnesį galiojančios Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir negali būti skiriama dažniau kaip kartą per 36 mėnesius.

2) subsidija papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms;

Subsidijos paskirtis – iš dalies dengti neįgaliųjų socialinės įmonės papildomas administravimo išlaidas, susidarančias dėl neįgalių darbuotojų darbo. Subsidija transporto išlaidoms skiriama neįgaliųjų socialinei įmonei, siekiant sudaryti sąlygas joje dirbantiems neįgaliems darbuotojams, turintiems sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgaliems darbuotojams, kuriems nustatytas neviršijantis 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms, detalėms, gaminiams ir kitoms priemonėms vežti į namus ir iš jų. Kiekvienos subsidijos papildomoms administracinėms ir transporto išlaidoms dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų visų reikalingų išlaidų.

3) subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms;

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti neįgaliųjų socialinės įmonės išlaidas asistentui ar gestų kalbos vertėjui. Subsidija asistentui sudaro 40 procentų subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį turintį neįgalų darbuotoją ar neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir 20 procentų už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, atsižvelgiant į neįgalaus darbuotojo faktiškai dirbtą laiką, kuriam atlikti buvo suteikta asistento pagalba.


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 10:36