Įdarbinimas subsidijuojant 

Įdarbinimu subsidijuojant siekiama padėti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams, mokant darbdaviams subsidijas darbo užmokesčiui.

 

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau - Įstatymas) 41 ir 42 straipsniai,  2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai. Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritoriniams darbo biržų (toliau - darbo birža) skyriams, vykdantiems klientų aptarnavimo funkcijas, gali teikti darbdaviai: 

  1. Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

  2. Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

  3. Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų darbo biržai;

  4. Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus.

Darbdaviai, kurie, baigus įgyvendinti įdarbinimą subsidijuojant ir mokėti subsidiją darbo užmokesčiui arba kuriems subsidijos mokėjimas buvo nutrauktas Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais per 6 mėnesius atleido iš darbo bent vieną iš darbo biržos siųstų asmenų, išskyrus asmenis, atleistus pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat darbo sutarties pasibaigimo atvejus, kai subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas Įstatymo 41 straipsnio 5 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, ar dėl darbuotojo mirties, pakartotinai dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui įgyvendinant ankstesnę priemonę.

 

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie darbo biržoje registruoti  darbingo amžiaus asmenys:

1) darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
4) nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
5) ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos;
6) vyresni kaip 50 metų bedarbiai;
7) asmenys, turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
8) bedarbiai iki 29 metų;
9) pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantys bedarbiai;
10) asmenys, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

 

Finansavimas ir jo trukmė

Už kiekvieną įdarbintą asmenį numatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3-9 punktuose nurodyti asmenys;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 ir 10 punktuose nurodyti asmenys.

Subsidija darbo užmokesčiui gali būti mokama:

 • iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, nurodytais 3-9 punktuose;
 • iki 24 mėn. kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, nurodytais 2 ir 10 punktuose;
 • neterminuotai per visą darbo laikotarpį, kai įdarbinami asmenys, nurodyti 1 punkte.

Pasirašius Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos turi pateikti šiuos su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus:

 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių išrašus arba kopijas;
 • banko išrašus arba pavedimo elektronine bankininkyste kopijas, patvirtintus darbdavio atstovo parašu, arba mokėjimų pavedimų kopijas, mokėjimą atliekant ne elektroninėmis priemonėmis, arba kasos išlaidų orderių kopijas, mokėjimą atliekant grynaisiais pinigais;
 • darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščių išrašus arba kopijas.

 

Išsamią informaciją apie įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą teikia darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 13:59