Įdarbinimas subsidijuojant 

Įdarbinimu subsidijuojant siekiama padėti įsitvirtinti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, mokant darbdaviams subsidijas darbo užmokesčiui.

Bendrosios nuostatos

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo  24  ir 25 str.,  2009 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritoriniams darbo biržų skyriams, vykdantiems klientų aptarnavimo funkcijas, gali teikti darbdaviai, kurie:

 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos įmonės statuso;
 • neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;
 • neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 

Darbdaviai, kurie, baigus įgyvendinti įdarbinimą subsidijuojant, per 6 mėn. atleido bent vieną iš teritorinės darbo biržos siųstų asmenų, išskyrus asmenis, atleistus pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 ir 2 d. ir 136 str. nustatytais atleidimo pagrindais, pakartotinai dalyvauti įdarbinime subsidijuojant gali ne anksčiau kaip po 12 mėn.

Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie darbo biržoje registruoti  darbingo amžiaus asmenys:

 1. Darbo ieškantys asmenys:
  1. neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
  2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai.
 2. Bedarbiai:
  1. neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  2. neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
  3. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  4. pradedantys darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti;
  5. ilgalaikiai bedarbiai;
  6. vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus asmenys;
  7. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
  8. grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
  9. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę dvejus ir daugiau metų;
  10. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
  11. prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
  12. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų);
  13. turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
  14. darbingi asmenys iki 29 metų.

Finansavimas ir jo trukmė

Už kiekvieną įdarbintą asmenį  numatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms  iš dalies kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1.2, 2.2 – 2.14 papunkčiuose nurodyti asmenys;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2.1 papunktyje nurodyti asmenys;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1.1 papunktyje nurodyti asmenys.

Subsidija darbo užmokesčiui gali būti  mokama:

 • iki 6 mėn., kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, nurodytais 1.2, 2.5, 2.6,  2.8.- 2.14  papunkčiuose;
 • iki 12 mėn. kai darbo sutartis sudaroma su asmenimis, nurodytais 2.2,  2.3, 2.4 ir 2.7  papunkčiuose;
 • neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, nurodyti 1.1  ir 2.1 papunkčiuose.

 Svarbu žinoti !

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti priemonę, atrenkami pagal  šiuos  formalius  atrankos kriterijus, patvirtintus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo":

 • atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose  teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų reikalavimams;
 • atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų sąrašui.

Darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti prioritetus, prioritetines tikslines grupes, remiamas profesijas ir veiklas,  vidutines subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes.

Pasirašius Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavys mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos turi pateikti šiuos su įdarbintų darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius  dokumentus:

 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių išrašus arba kopijas;
 • banko išrašus, patvirtintus darbdavio atstovo parašu, arba mokėjimų pavedimų kopijas, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis,arba kasos išlaidų orderius, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais;
 • darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščių išrašus arba kopijas.

 

Išsamią informaciją apie įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos ir  jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

 


Informacija atnaujinta: 2017.05.08 15:43