Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas 

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimu siekiama skatinti darbdavius steigti neįgaliesiems naujas darbo vietas arba pritaikyti  prie bedarbio negalios esamas arba buvusiam bedarbiui, pradėjusiam savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos teritorinėje darbo biržoje (toliau - darbo birža) nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigti darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 45 straipsniai,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo  patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas ir Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašaskuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

 

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) darbo biržai gali teikti darbdaviai:

1. Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

2. Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3. Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų darbo biržai;

4. Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;

5. Kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Darbdavys turi būti tiesiogiai atsakingu už darbo vietų įsteigimą.

 

Finansavimo sąlygos

Subsidijos dydis vienai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos, galiojančios paraiškos pateikimo dieną, dydžių.

Darbdaviai savo lėšomis privalo apmokėti ne mažiau kaip darbo vietoms įsteigti (pritaikyti) reikalingų išlaidų:

  • 35 proc.- steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45-55 darbingumo lygis;
  • 30 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • 20 proc. - steigdami (pritaikydami) darbo vietas neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis.

 

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui:

  • darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pirkimui, montavimui ir pritaikymui;
  • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius Darbo vietų steigimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėn. ir išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai  nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio) turi būti grąžinta darbo biržai. Atvejai, kada darbo vieta laikoma panaikinta, yra nurodyti Įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

 

Panaikinus įsteigtą (pritaikytą) darbo vietą, darbdaviai darbo biržai turi grąžinti:

  • visą subsidiją, kai darbo vieta panaikinama per 12 mėn. laikotarpį nuo jos įsteigimo (pritaikymo);
  • 80 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 13-24 mėnesį nuo  jos įsteigimo (pritaikymo);
  • 50 proc. subsidijos, kai darbo vieta panaikinama 25-36 mėnesį  nuo  jos įsteigimo (pritaikymo).

 

Išsamią informaciją apie darbo vietų steigimo subsidijavimo įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.12.12 14:02