Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimu siekiama suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams - pasirinkti tinkamiausią darbuotoją.

Bendrosios nuostatos 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 24, 26 ir 261 str., Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499, Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-476, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Būtinos sąlygos

Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie:

 • nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;
 • neturi likviduojamos, restruktūrizuojamos ar reorganizuojamos  įmonės statuso;
 • neturi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;
 • neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnį arba turi ne daugiau nei vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 97, 99, 100, 106, 150 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. 

   

Darbdaviai, kurie, baigus įgyvendinti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę, per 6 mėn. atleido bent vieną iš teritorinės darbo biržos siųstų asmenų, išskyrus asmenis, atleistus pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 ir 2 d. ir 136 str. nustatytais atleidimo pagrindais, pakartotinai dalyvauti priemonėje gali ne anksčiau kaip po 12 mėn.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams, kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis:

  • pirmą  kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;
  • ilgalaikiams bedarbiams;
  • iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;
  • baigusiems profesinės reabilitacijos programą; 
  • įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jiems toje pačioje darbovietėje yra siūlomas kitas darbas, kuriam atlikti turimų įgūdžių nepakanka ar kai įsidarbinti kitoje darbovietėje trūksta tam tikrų įgūdžių.

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Jei įdarbintas asmuo dirbo ne visą darbo laiką, subsidijos darbo užmokesčiui dydis skaičiuojamas už faktiškai dirbtą darbo laiką pagal apskaičiuotą ar darbo sutartyje nustatytą valandinį atlygį. Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami pirmą kartą  pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45 -55 proc. darbingumo lygis ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojai;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.

Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, darbdaviams gali būti kompensuojamos darbo vietoje organizavimo išlaidos, skirtos darbo įgūdžių įgijimui organizuoti paskirtų atsakingų asmenų darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis iki 29 metų, tais atvejais, kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys yra vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus darbingi asmenys, ir ne daugiau kaip 10 proc. visos mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už įdarbintus asmenis kitais atvejais.

Finansavimo trukmė –iki 12 mėn. kai įdarbinami asmenys pirmą kartą  pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ir iki 5 mėn. – kai  įdarbinami kitoms tikslinėms grupėms priklausantys asmenys.

Svarbu žinoti !

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti priemonę, atrenkami pagal  šiuos  formalius  atrankos kriterijus, patvirtintus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo":

 • atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose  teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų reikalavimams;
 • atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų sąrašui.

 Svarbu žinoti !

Teritorinė darbo birža, įvertinusi padėtį vietos darbo rinkoje ir apsvarsčiusi su socialiniais partneriais, turi teisę nustatyti prioritetus, prioritetines tikslines grupes ir konkrečias subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimo trukmes

Išsamią informaciją apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

 


Informacija atnaujinta: 2017.05.08 15:43