Viešieji darbai 

Nerandate nuolatinio darbo? Dirbate ne visą darbo laiką ir netekote dalies darbo užmokesčio dėl ekonominių sunkumų įmonėje? Darbo birža gali Jums pasiūlyti dalyvauti viešuosiuose darbuose. Šie darbai padės laikinai įsidarbinti ir sudarys sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Kreipkitės į Jus aptarnaujantį darbo biržos specialistą ir aptarkite savo lūkesčius bei galimybes.

Viešuosius darbus organizuoja teritorinės darbo biržos ir jų teritoriniai skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas,   kartu su savivaldybėmis ir darbdaviais laikino pobūdžio darbams, teikiantiems socialinę  naudą vietos bendruomenėms, padedantiems palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę  infrastruktūrą, atlikti arba išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse.

Dalyvauti viešuosiuose darbuose gali nustatyta tvarka registruoti  darbo biržoje darbingo amžiaus bedarbiai, įspėti apie atleidimą darbingo amžiaus darbuotojai,  atostogų metu - bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės formos studijų programas, ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, kuriems nustatytas ne visas darbo laikas. 

 

Asmenims, dirbantiems viešuosius darbus, yra garantuotas socialinis draudimas, mokamas už faktiškai dirbtą darbo laiką pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalųjį valandinį atlygį paskaičiuotas darbo užmokestis, darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus, išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas. Be to,  gali būti kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal bei  privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos (išskyrus asmenis, dirbančius ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse).

Laikino užimtumo - viešųjų darbų -  trukmė per 12 mėn. laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėn.

Svarbu žinoti !

darbo ieškantys asmenys dalyvauti viešuosiuose darbuose atrenkami pagal formaliuosius ir neformaliuosius kriterijus, nurodytus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo" 8 ir 9 punktuose,  bei atitinkantys vieną ar daugiau šių specialiųjų kriterijų:

 • kaimo gyventojai;
 • du ar daugiau šeimos narių registruoti darbo biržoje;
 • motina (įmotė), tėvas (įtėvis), auginantys daugiau nei du vaikus iki 18 metų. 
 •  

  Viešųjų darbų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 28 str., 2009 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-476 patvirtintas Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, 2009 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

  Išsamią informaciją apie viešųjų darbų įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos ir jų skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas. 

   


  Informacija atnaujinta: 2017.05.08 15:27