Savarankiško užimtumo rėmimas 

Jei turite gerų sumanymų dėl savo verslo, teritorinė darbo birža gali Jums pasiūlyti finansinę paramą darbo vietos sau  steigimui.

Bendrosios nuostatos

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos  užimtumo rėmimo įstatymo  29 ir 32 str. ir Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai.

Būtinos sąlygos

Savarankiško užimtumo rėmimas gali būti taikomas darbo biržoje registruotiems asmenims, pirmą kartą steigiantiems  darbo vietą sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtoje labai mažoje įmonėje  ar pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Bedarbiai,  planuojantys  steigti darbo vietą sau  ar vykdyti veiklą  pagal  verslo  liudijimą, turi būti tai aptarę su aptarnaujančiu  teritorinės darbo biržos specialistu ir numatę savo individualios užimtumo veiklos plane.

Privalu  turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietai įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Darbo biržai teikiama paraiška savarankiškam užimtumui remti ir planuojamos veiklos aprašymas, kurių  formos  pateikiamos  žemiau.  Kartu  turi būti  pateiktos  dokumentų,  pagrindžiančių  lėšų  darbo vietoms  steigti  poreikį  ir  ne  mažiau  kaip  3  tiekėjų  pasiūlymų  dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, kopijos (žr. Aprašo 168.1-168.4 p.). Prieš teritorinei darbo biržai priimant sprendimą dėl subsidijos skyrimo ir Savarankiško užimtumo rėmimo sutarties sudarymo, turėsite pateikti Aprašo 1683 punkte nurodytus dokumentus. 

Subsidija darbo vietai  sau  steigti 

 gali būti skiriama, kai darbo vietą pirmą kartą sau steigia:  

 • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • darbingas asmuo iki 29 metų;
 • asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.

Asmenys laikomi darbo vietą sau pirmą kartą steigiančiais, jeigu   jie  darbo vietos   nebuvo įsteigę  labai mažose įmonėse, atitinkančiose Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas.

Subsidija skiriama šių išlaidų finansavimui ir negali būti didesnė kaip 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių :

 • darbo priemonių ir techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems, būtinų  darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, pirkimui montavimui ir pritaikymui;
 • mokymui, kai steigiamai darbo vietai reikia profesinės kvalifikacijos ar kompetencijos;
 • patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Pasirašius Savarankiško užimtumo rėmimo sutartį su darbo birža, darbo vieta turi būti įsteigta per 10 mėn. ir  išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, visa subsidija arba jos dalis (priklausomai  nuo darbo vietos panaikinimo laikotarpio)  turi būti grąžinta darbo biržai. Atvejai, kada darbo vieta laikoma panaikinta, yra nurodyti Aprašo 3.4 p.

Avansu gali būti išmokama iki 75 proc. skirtos subsidijos.

 Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą

gali būti skiriama pajamų mokesčiui, mokamam įsigyjant verslo liudijimą, ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, privalomoms asmenims, kurie verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, iš dalies padengti.

 • Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti mokama, kai verslo liudijimas išduodamas bedarbiams, pirmą kartą pradedantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą arba  šią veiklą baigusiems  vykdyti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių, ir kai verslo liudijimas išduotas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, o jeigu individuali veikla tęsiama, bendra jos trukmė - ne ilgesnė kaip 12 mėnesių.

Vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą asmuo, atitinkantis  minėtas sąlygas ir   pageidaujantis gauti subsidiją, darbo biržai turi pateikti:

 • prašymą (prašymas gali būti pateikiamas daugiau nei vieną kartą) skirti subsidiją (prašymo formą rasite žemiau);
 • verslo liudijimo kopiją ir originalą palyginti, mokėjimo kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį sumokėtą pajamų mokestį už verslo liudijimo išdavimą;
 • dokumentus, patvirtinančius sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomas asmenims, besiverčiantiems individualia veikla pagal verslo liudijimą.

Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą mokama kas mėnesį už praėjusį  mėnesį.

Pakartotinai subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo paskutinės paskirtos subsidijos mokėjimo dienos.

Subsidijos dydis už kiekvieną veiklos pagal verslo liudijimą mėnesį negali būti  didesnis kaip 0,25 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

 Subsidijos mokėjimo nutraukimo ir grąžinimo darbo biržai atvejai yra nurodyti Aprašo 19514 - 19515 p. 

Darbo ieškantys asmenys dalyvauti savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje atrenkami pagal formaliuosius ir neformaliuosius kriterijus, nurodytus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-499 "Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo" 8, 8.1, 8.3 ir 9 punktuose, ir  atitikimą  vienam ar daugiau šių specialiųjų kriterijų:

 • ilgiausiai nedirbę iki potencialaus įdarbinimo;
 • du ar daugiau kartu gyvenantys šeimos nariai registruoti Darbo biržoje;
 • motina (įmotė), tėvas (įtėvis), auginantys daugiau nei du vaikus iki 18 metų.

Dėl savarankiško užimtumo rėmimo  kreipkitės į Jus aptarnaujantį darbo biržos specialistą, kuris atsakys į   Jums rūpimus klausimus ir  suteiks Jums išsamią informaciją. 

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.05.15 08:45