Bedarbių profesinis mokymas 

Jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos ar trūksta kompetencijų, teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme ar įsivertinti turimas neformaliojo švietimo ar savišvietos būtu įgytas kompetencijas.

Mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali būti siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės mokymo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavio reikalavimus ir ne anksčiau kaip po 3 metų baigus profesinio mokymo programą ir įgiję kvalifikaciją, ar ne anksčiau kaip po 1 metų įgijus kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo, bedarbiai, kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas.

 1.  Darbo birža profesinį mokymą organizuoja, kai:
 2.  sudaroma Trišalė mokymo sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio;
 3.  sudaroma Dvišalė mokymo sutartis, siunčiant bedarbius mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozėmis nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti pačių bedarbių susirastose darbo vietose ar dirbti savarankiškai.
  Atkreipkite dėmesį, kad:

Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio14 d. Įsakymu Nr. V-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijų tvarkos aprašo  8, 9 ir 11 punktais dalyvauti profesiniame mokyme darbo ieškantys asmenys atrenkami pagal atitikimą šiems  formaliesiems kriterijams : (negalioja nuo 2017-07-01)

 • įstatyme ir jo pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
 • atitikimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų tikslinėms grupėms;
 • atitikimą teritorinės darbo biržos patvirtintam prioritetų, prioritetinių tikslinių grupių ir remiamų profesijų  sąrašui.

Tuo atveju, jei siuntimo į profesinį mokymą metu yra daugiau nei vienas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis nustatytus formalius atrankos kriterijus, į profesinį mokymą siunčiamas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau neformalių kriterijų:

 • niekada nedalyvavęs profesiniame mokyme;
 • ilgesnį laiką registruotas darbo biržoje;
 • atitinkantis darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus.

Tuo atveju, jei siuntimo į profesinį mokymą metu yra daugiau nei vienas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis formalius ir neformalius atrankos kriterijus, dalyvauti profesiniame mokyme atrenkamas darbo ieškantis asmuo, atitinkantis vieną ar daugiau specialiųjų kriterijų:

 • pirmą kartą įgyjantys kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas;
 • turintys darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje nepaklausią profesiją;
 • pageidaujantys įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, paklausias vietos darbo rinkoje;
 • pageidaujantys sudaryti trišales sutartis.

Svarbu žinoti

Darbo birža, prieš išduodama  mokymo kuponą profesiniam mokymui finansuoti, įvertina bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytą poreikį ir vadovaujasi teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintais profesinio mokymo prioritetais ir profesinio mokymo dalyvių prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis.

Mokymo kuponas – bedarbiui išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža įsipareigoja, neviršydama kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą.

Svarbu

Asmuo, gavęs mokymo kuponą per 20 darbo dienų nuo jo išdavimo datos, turi pasirinkti profesinio mokymo teikėją iš profesinio mokymo teikėjų sąrašo ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu. 

Profesinio mokymo teikėjų pateiktų formaliojo ir neformaliojo  profesinio mokymo programų sąrašai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

Darbo biržos bedarbio profesiniam mokymui skiriama suma negali viršyti 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti, o kai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė iki 50 val. - 1,5 MMA.

Teritorinė darbo birža bedarbių mokymosi laikotarpiu kompensuoja:

 • kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, kai važiuojama iš gyvenamosios vietos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo vietos tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutiniu transportu, taip pat nuosavu  transportu (išskyrus keliones miesto transportu). Šios išlaidos  apmokamos vieną kartą per mėnesį, gavus iš mokymo įstaigos informaciją apie lankomumą, pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą ir  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį;
 • apgyvendinimo išlaidas, kai vykstama į profesinio mokymo įstaigą ne dažniau, kaip vieną kartą per darbo savaitę;
 • privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Mokymosi laikotarpiu bedarbiams mokama mokymo stipendija.

Jeigu siunčiamam mokytis bedarbiui paskirta ar mokymosi metu bus skiriama nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau vadinama - NSDI), darbo birža siūlys užpildyti  prašymą ir pasirinkti, mokymo stipendijos dydį:

 • 0,6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos

 arba 

 • prilygintą NSDI dydžiui.

Mokymo stipendijos dydis, prilygintas NSDI dydžiui, mokymosi metu nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu. Mokymo stipendijos, prilygintos NSDI dydžiui, mokėjimo laikotarpis įskaitomas į NSDI mokėjimo laikotarpį.

Išsamią informaciją apie dalyvavimo profesiniame mokyme galimybes teikia teritorinės darbo biržos.

Bedarbių profesinio mokymo įgyvendinamą reglamentuoja Užimtumo įstatymo  37 str., 2017 m. birželio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.07.05 15:07