Bedarbių profesinis mokymas ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

Jei Jūs negalite įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, nes neturite reikiamos kvalifikacijos, trūksta kompetencijų ar kitų darbo gebėjimų, teritorinė darbo birža gali pasiūlyti dalyvauti profesiniame mokyme arba įsivertinti turimas neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu įgytas kompetencijas.

Mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas gali būti siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės sutarties sudarymo atveju – ir darbdavio reikalavimus ir ne anksčiau kaip po 3 metų baigus profesinio mokymo programą ir įgiję kvalifikaciją, ar ne anksčiau kaip po 1 metų įgijus kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo, bedarbiai, kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas.

Bedarbių profesinis mokymas organizuojamas, kai:

 • sudaroma Trišalė sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio;
 • sudaroma Dvišalė sutartis, siunčiant mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozėmis nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti savarankiškai darbo biržos pasiūlytose ar pačių bedarbių susirastose darbo vietose.

Kai profesinis mokymas sudarant Dvišalę sutartį organizuojamas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, įgyti  ar tobulinti bendrųjų ar profesinių kompetencijų, siunčiami bedarbiai, kurie:

 • priskiriami didelių ar vidutinių įsidarbinimo galimybių grupei;
 • siunčiami įgyti darbo biržos nustatytų paklausių kompetencijų.

Atkreipkite dėmesį, kad:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Užimtumo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 5 ir 8 punktais profesinis mokymas taikomas pagal šiuos prioritetus:

 • nekvalifikuotiems bedarbiams;
 • neturintiems darbo rinkos poreikius atitinkančios kvalifikacijos ir (ar) kompetencijų bedarbiams iki 29 metų ir vyresniems kaip 50 metų bedarbiams;
 • asmenims, turintiems pabėgėlio statusą ar suteiktą papildomą apsaugą;
 • ilgalaikiams bedarbiams;
 • neįgaliesiems,
 • pareigūnams ir kariams.

Svarbu žinoti

Profesinio mokymo kuponas – bedarbiui išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža įsipareigoja, sumokėti bedarbio pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už profesinį mokymą.

Bedarbių profesinis mokymas vykdomas profesinio mokymo teikėjo, kurį pasirenka pats bedarbis, o kai sudaryta trišalė sutartis, – suderinus su darbdaviu.

Asmuo, gavęs mokymo kuponą per 20 darbo dienų nuo jo išdavimo datos, turi pasirinkti profesinio mokymo teikėją iš profesinio mokymo teikėjų sąrašo ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu. 

Profesinio mokymo teikėjų pateiktų formaliojo ir neformaliojo  suaugusiųjų švietimo programų sąrašai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

Darbo biržos bedarbio profesiniam mokymui skiriama suma negali viršyti 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti, o kai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė iki 50 val. - 1,5 MMA.

Teritorinė darbo birža bedarbių mokymosi laikotarpiu kompensuoja:

 • kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, kai važiuojama iš bedarbio gyvenamosios vietos iki artimiausio profesinio mokymo teikėjo, vykdančio profesinį mokymą pagal pasirinktą profesinio mokymo programą vietos tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutiniu transportu, taip pat nuosavu  transportu, (išskyrus keliones miesto transportu). Šios išlaidos  apmokamos vieną kartą per mėnesį, gavus iš mokymo įstaigos informaciją apie lankomumą, pagal viešai prieinamų elektroninių žemėlapių atstumo skaičiuoklėje  https:///www.google.lt/maps nurodomu trumpiausiu bedarbio prašyme nurodyto maršruto atstumu nustačius kelionės atstumą.
 • apgyvendinimo išlaidas, kai vykstama į profesinio mokymo įstaigą ne dažniau, kaip vieną kartą per darbo savaitę už faktiškai lankytas profesinio mokymo dienas, kai vykstama į profesinio mokymo vietą ne dažniau, kaip vieną kartą per darbo savaitę. Šios išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei profesinio mokymo teikėjas teikia šią paslaugą. 
 • privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Su Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017-07-05 d. įsakymu Nr. V-382, galite susipažinti čia.

Mokymosi laikotarpiu bedarbiams mokama mokymo stipendija, atsižvelgiant į lankytas valandas.

Jeigu siunčiamam mokytis bedarbiui paskirta nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau vadinama - NSDI), darbo birža pasiūlys užpildyti  prašymą ir pasirinkti, mokymo stipendijos dydį:

 • 0,6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio

 arba 

 • prilygintą asmeniui skirtos NSDI dydžiui.

Mokymo stipendijos dydis, prilygintas NSDI dydžiui, mokymosi metu nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu.

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas bedarbių turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant kompetencijų pripažinimo, jeigu to reikia norint įsidarbinti į laisvas darbo vietas ar pradėti dirbti savarankiškai.

Kompetencijų pripažinimas organizuojamas, kai sudaroma Dvišalė sutartis dėl švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir šios sutarties pagrindu bedarbiui išduodamas Kompetencijų pripažinimo kuponas, kuriuo darbo birža įsipareigoja bedarbio pasirinktam juridiniam asmeniui, turinčiam teisę pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas, sumokėti už bedarbiui suteiktas kompetencijų pripažinimo paslaugas.

Darbo biržos skiriama lėšų suma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytoms kompetencijoms pripažinti negali viršyti 0,6 MMA.

Bedarbio neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas gali būti organizuojamas ne daugiau kaip 3 kartus per vienerius metus.

Išsamią informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

Paramos mokymuisi priemonių įgyvendinimą reglamentuoja Užimtumo įstatymo  37 str., 2017 m. birželio 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 "Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

 


Informacija atnaujinta: 2017.08.02 12:38