Profesinė reabilitacija 

Susijusios nuorodos

Profesinės reabilitacijos programa skirta neįgaliųjų asmenų integracijai į darbo rinką taikant socialines, psichologines, reabilitacijos ir kitas poveikio priemones, padedančias atstatyti jų darbingumą ir pajėgumą bei įgyti naujų profesinių kompetencijų.

Šios programos tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbines veiklos galimybes, siekiant asmens įdarbinimo.

Dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje gali nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

Profesinės reabilitacijos poreikį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustato asmenims:

 • pirmą kartą kreipiantis į NDNT dėl darbingumo  nustatymo;
 • kuriems jau nustatytas darbingumo lygis, kreipiantis į NDNT su teritorinės darbo biržos siuntimu ir prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. 

Siuntimas nustatyti profesinės reabilitacijos poreikį išduodamas asmenims:

 • kurie registruoti darbo biržoje;
 • kurių darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
 • ir kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

 Nustačiusi profesinės reabilitacijos poreikį, NDNT asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos poreikio.

 

Svarbu žinoti

 

 • ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos asmuo privalo kreiptis į darbo biržą;
 • darbo birža ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda siuntimą į profesinės reabilitacijos įstaigą;
 • profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių;
 • profesinės reabilitacijos pašalpa mokama dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų;
 • pakartotinai asmuo gali būti nukreiptas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo.

 

Profesinės reabilitacijos programos finansavimas:

 • profesinės reabilitacijos įstaigos suteiktos paslaugos;
 • apgyvendinimo, maitinimo ir transporto išlaidos;
 • kelionės išlaidos, išskyrus keliones miesto transportu;
 • profesinės reabilitacijos pašalpa, kuri lygi 2 valstybinio socialinio draudimo bazinėms pensijoms (profesinės reabilitacijos pašalpa apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims mokama pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nuostatas ir yra lygi 85 procentams pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio, tačiau per mėnesį negali būti mažesnė kaip dvi bazinės pensijos; pašalpą skiria ir moka Valstybinio socialinio fondo valdybos teritoriniai skyriai)

 

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) gali būti teikiamos tokios paslaugos:

 • profesinių gebėjimų įvertinimas (iki 5 d. d.);
 • profesinis orientavimas ir konsultavimas (iki 5 d. d.);
 • profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas (iki 30 d. d.);
 • profesinis mokymas (trukmė nustatyta mokymo programoje);
 • pagalba įsidarbinant (iki 5 d. d.);
 • palaikymas darbo vietoje (iki 48 val.).

 

Išsamią individualią su konkrečia Jūsų situacija susijusią informaciją apie dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygas ir tvarką Jums suteiks teritorinės darbo biržos specialistai.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413 „Dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas. 

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.03.23 11:10