Pareigūnai ir kariai darbo rinkoje 

 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 8 punktu, pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams (toliau – buvę pareigūnai ir kariai) teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios užimtumo veiklos planavimo paslaugos, o Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki minėtame įstatyme nustatytos teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai), – informavimo ir konsultavimo paslaugos.

Darbo rinkos paslaugas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams bei buvusiems pareigūnams ir kariams teikia teritorinės darbo biržos specialistas, atsakingas už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje.

Atkreipiame dėmesį

Siekiant sudaryti specialias sąlygas šiems asmenims integruotis ir išlikti darbo rinkoje, jiems gali būti taikomos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, tai:parama mokymuisi, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigtiparama judumui

Svarbu

Darbo rinkos paslaugos teikiamos darbingo amžiaus buvusiems pareigūnams ir kariams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos, taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

 

Išleistiems į pensiją bei tarnybą baigusiems darbingo amžiaus Kariams ir pareigūnams teikiamos šios darbo biržos paslaugos:

Informavimas apie:

 • darbo biržos teikiamas paslaugas;
 • laisvas darbo vietas;
 • situaciją darbo rinkoje ir jos prognozes;
 • įsidarbinimo galimybes;
 • profesijos įgijimo ir/ar persikvalifikavimo galimybes.

Konsultavimas:

 • galimybių konkuruoti darbo rinkoje ir priimti motyvuotą sprendimą dėl užimtumo išsiaiškinimas;
 • pagalba apsisprendžiant dėl profesijos pasirinkimo, įgijimo ar persikvalifikavimo;
 • pagalba pasirenkant tinkamiausias užimtumo rėmimo priemones ir darbo rinkos paslaugas.

Tarpininkavimas įdarbinant:

 • informacija apie laisvas darbo vietas bei pretendentams keliamus reikalavimus;
 • darbo, atitinkančio profesinį pasirengimą, turimą darbo patirtį ar gebėjimus, sveikatos būklę bei šeimines aplinkybes, pasiūlymas;
 • pagalba rengiant įsidarbinimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir kt.);
 • supažindinimas su efektyvios darbo paieškos būdais;
 • patarimai, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu dėl įsidarbinimo.

Individualios užimtumo veiklos planavimas:

 • siekiantiems užimtumo ir kryptingai planuojantiems profesinę karjerą, bendradarbiaujant su darbo biržos specialistu, sudaromas individualus užimtumo veiklos planas.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės:

 • profesinis mokymas;
 • remiamasis įdarbinimas;
 • parama darbo vietoms steigti;
 • parama judumui.

Siekiant padėti Kariams ir pareigūnams priimti teisingą karjeros sprendimą, persiorientuojant į kitą veiklos sritį, siūlomos papildomos paslaugos:

 • testavimas (profesinių interesų nustatymas);
 • profesinis orientavimas;
 • psichologo konsultacijos

Per 2017 metus:

 • Darbo biržose registruota Karių ir pareigūnų - 97 asmenys;
 • Įsidarbino nuolatiniam darbui - 59 asmenys;
 • Dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse - 27 asmenys.

 

 


Informacija atnaujinta: 2018.01.10 14:16