Profesinio mokymo teikėjams 

Lietuvos darbo birža kviečia teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia profesinio mokymo teikėjus teikti informaciją Lietuvos darbo biržai apie galimybę organizuoti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas. (Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1- 499; 21 ir 23 punktai). 

Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją.

Neformalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, jeigu yra įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu, t. y. įtraukę šią veiklą į įstatus, nuostatus ar kt.  (EVRK kodas 85.5) ir kurių parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos ir jų vykdymas atitinka šiuos reikalavimus:

  •  profesinio mokymo teikėjo suderintos su veiklos sričiai atstovaujančia organizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan.).
  • programos aprašyme nurodoma, ką sužinos ir gebės šią programą baigęs asmuo bei galimybės tai panaudoti būsimoje darbinėje veikloje, mokymo trukmė (savaitėmis ir valandomis), trumpas mokymo planas, įgyjamos kompetencijos (-ų) įvardijimas, reikalingas išsilavinimas, reikalavimai darbo stažui, specialūs reikalavimai ir (ar) apribojimai, baigiamojo tikrinimo forma ir vieta, programos teikėjas ir (ar) vykdytojas.

Mokymo programos trukmė dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8.

Informacija teikiama užpildžius tam tikras patvirtintas formas (Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V40 „Dėl pažymų apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams ir paslaugų priėmimo-perdavimo akto formų patvirtinimo")

Pažymų_formos.docx

Užpildytų formų ir neformaliojo profesinio mokymo programų, suderintų su veiklos sričiai atstovaujančia organizacija – šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan., aprašymų kopijas (pdf formatu) prašome siųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt. 

Minėtose pažymose pateiktą informaciją apie galimybes mokyti bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus pagal formaliojo profesinio mokymo programas reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosios.aspx 

ir pagal neformaliojo profesinio mokymo programas - adresu:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosios.aspx

 

 

Daugiau informacijos:

Kontaktinis asmuo dėl pažymų pildymo -
Lietuvos darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Roma Narečionienė,
tel. (8 5) 236 0790, el. p. Roma.Narecioniene@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2015.06.30 14:29