Profesinio mokymo teikėjams 

AKTUALŪS PASIKEITIMAI NUO 2017 M. LIEPOS 1 D.

Atkreipiame profesinio mokymo teikėjų dėmesį, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Užimtumo įstatymui, neteks galios Užimtumo rėmimo įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai.

 Planuojama, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigalios:

 • nauji reikalavimai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms;
 • naujos pažymų formos;
 • naujos mokymo sutarčių formos;
 • nauja profesinio mokymo kupono forma;
 • nauja paslaugų perdavimo priėmimo akto forma;
 • kompetencijų pripažinimo kupono forma.

Atsižvelgiant į įsigaliosiančius naujus pakeitimus, nuo 2017 m. liepos 1 d. teikiamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos privalės atitikti Užimtumo įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nuostatas.

      Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl reikalavimų neformaliojo profesinio mokymo programoms nustatymo“ nauja redakcija (galioja iki 2017 m. liepos 1 d.):

  Šiuo įsakymu nustatyti reikalavimai neformaliojo profesinio mokymo programoms bei patvirtinta Pavyzdinė bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų neformaliojo profesinio mokymo programos forma išdėstyti nauja redakcija.

Profesinio mokymo paslaugų bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas teikimą taip pat reglamentuoja Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1- 499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 21 ir 23 punktai) (galioja iki 2017 m. liepos 1 d.). 

Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją.

Neformalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, įsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre ir kurių pagal pavyzdinę formą (galioja iki 2017 m. liepos 1 d.) parengtos neformaliojo profesinio mokymo programos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra įregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre.

  Mokymo programos trukmė dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8.
  Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Akredituotas kompetencijų vertinimo institucijas galite rasti čia.

Informacija teikiama užpildžius tam tikras patvirtintas formas (Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V40 „Dėl pažymų apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams ir paslaugų priėmimo-perdavimo akto formų patvirtinimo") (galioja iki 2017 m. liepos 1 d.)

Pažymos forma formaliojo mokymo teikėjams.

Pažymos forma neformaliojo mokymo teikėjams.

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti neformaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas:

 1.  Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;
 2. Parengti nustatytus reikalavimus atitinkantį mokymo programos aprašymą pagal patvirtintą pavyzdinę mokymo programos formą;
 3. Užregistruoti parengtą programą Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ir registro suteiktą kodą nurodyti programos aprašyme;
 4. Suderinti programą su viena iš akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų;
 5. Užpildyti pažymą apie galimybę teikti profesinio mokymo paslaugas bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams pagal neformaliojo profesinio mokymo programas.

Užpildyta pažymų, į kurią turi būti surašytos visos vienu metu teikiamos programos, ir neformaliojo profesinio mokymo programų, suderintų su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituota kompetencijų vertinimo institucija, aprašymų kopijas (kiekvienas dokumentas - viena byla pdf formatu, kiek dokumentų, tiek ir  bylų), prašome siųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt 

Pateiktų neformaliojo profesinio  mokymo programų vertinimas atliekamas ir  nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje per 15 darbo dienų nuo jų pateikimo dienos.

Minėtose pažymose pateiktą informaciją apie galimybes mokyti bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus pagal formaliojo profesinio mokymo programas reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosios.aspx 

ir pagal neformaliojo profesinio mokymo programas - adresu:

http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosios.aspx

 

 

Informacijos piktograma
Daugiau informacijos:

Kontaktinis asmuo dėl pažymų pildymo -
Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Roma Narečionienė,
tel. (8 5) 236 0790, el. p. Roma.Narecioniene@ldb.lt

 


Informacija atnaujinta: 2017.06.26 10:39