Nedarbo socialinio draudimo išmokos eksportas 

Nedarbo socialinio draudimo išmokas (toliau – NSDI) reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai yra šie: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir jį įgyvendinantis reglamentas (EB) Nr. 987/2009 ir Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas. Toliau šiame puslapyje pateikiama informacija yra paremta šių ir kitų aktualių teisės aktų normomis.

Asmuo, jau gaunantis NSDI vienoje iš Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės arba Šveicarijos (toliau visos kartu – valstybės narės), turi teisę išvykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę ir šiuo paieškos laikotarpiu gauti NSDI (ją eksportuoti). Kad asmuo galėtų šia teise pasinaudoti, jis turi būti įstaigoje registruotas bent 4 savaites po to, kai tapo bedarbiu, nebent šalies, iš kurios jis išvyksta įstaiga, nuspręstų šį terminą sutrumpinti. Išvykstančiam asmeniui jo prašymu (nuoroda į prašymo formą – šio psl. dešinėje pusėje) išduodamas atitinkamas dokumentas. Asmuo taip pat supažindinamas su eksporto sąlygomis ir jam įteikiama "Bedarbio, eksportuojančio NSDI, atmintinė" (jos tekstą galėsite rasti dešinėje šio tinklalapio pusėje prie "Susijusių nuorodų"), apie susipažinimą su išmokos eksporto sąlygomis jis turi patvirtinti parašu specialiame teritorinės darbo biržos registracijos žurnale.

Jei valstybės narės pilietis vyksta iš valstybės narės į kitą valstybę narę, išduodamas U2 PD dokumentas ir valstybė narė NSDI moka asmeniui tiesiogiai – dažniausiai siųsdama čekius asmens adresu į valstybę narę, kurioje jis ieško darbo, arba pervesdama į asmens banko sąskaitą valstybėje narėje, iš kurios asmuo išvyko. Šie mokėjimai vykdomi tik valstybės narės, kurioje asmuo registravosi, kompetentingai įstaigai pranešus valstybės narės kompetentingai įstaigai, mokančiai išmokas, jog asmuo registravosi laiku (žr. toliau), bei tai, jog asmuo tebėra užsiregistravęs šioje įstaigoje ir ieško darbo (tokie pranešimai turi būti siunčiami maždaug kas mėnesį).

Su U2 PD dokumentu darbo ieškoti atvykęs asmuo turi registruotis valstybės narės, į kurią vyksta kompetentingoje įstaigoje per tam tikrą terminą, nurodytą dokumente (paprastai apie 1 sav. nuo išvykimo), jam turi būti taikoma ten galiojanti kontrolės tvarka ir jis turi tenkinti pagal tos valstybės narės teisės aktus nustatytas sąlygas. Toks asmuo gali ieškoti darbo iki datos, nurodytos minėtame dokumente – ne ilgiau nei 3 mėn. (išimtiniais atvejais – ne ilgiau nei 6 mėn.). Asmuo, norėdamas išsaugoti teisę gauti NSDI toliau, privalo grįžti į valstybę narę, kuri jam skyrė išmoką, iki dokumente nurodyto termino pabaigos.

1 pvz.: Lietuvos piliečiui buvo skirta NSDI Airijoje. Su U2 PD dokumentu jis grįžo į Lietuvą ir per dokumente numatytą terminą registravosi teritorinėje darbo biržoje. Lietuvoje asmuo toliau ieškosi darbo, o Airijos kompetentinga įstaiga moka jam nedarbo draudimo išmoką (praktika rodo, kad pirmoji išmokos dalis būna pervedama kiek vėliau nei po mėnesio). Neradęs darbo daugiau nei du mėnesius, asmuo grįžta į Airiją, registruojasi jos kompetentingoje įstaigoje ir išsaugo teisę gauti nedarbo draudimo išmoką toliau.

2 pvz.: Lietuvos piliečiui 6 mėn. buvo paskirta NSDI. Po mėnesio asmuo su U2 dokumentu išvyko į Norvegiją ir per dokumente numatytą terminą registravosi šios šalies kompetentingoje įstaigoje. Norvegijoje asmuo toliau ieškojo darbo, o Lietuvos kompetentinga įstaiga moka jam nedarbo draudimo išmoką. Praėjus 3 mėn. asmuo negrįžo į Lietuvą ir neįsiregistravo teritorinėje darbo biržoje, todėl neteko teisės gauti tolesnę NSDI (už likusius 2 mėn.)

Jei norite gauti U2 PD dokumentą ir išvykti į kitą valstybę narę ieškoti darbo, turite turėti teisę gauti NSDI bei turėti bedarbio statusą bent 4 savaites (teritorinė darbo birža turi teisę šį terminą sutrumpinti). Šis dokumentas gaunamas bedarbiui apsilankius, arba per įgaliotą asmenį - jo negalima gauti nuotoliniu būdu. Gavę šį dokumentą privalote per jame nurodytą terminą registruotis kitos valstybės narės kompetentingoje įstaigoje. Atkreipiame dėmesį, jog, to neatlikus, Jūs galite prarasti išmoką ne tik savo išmokos eksporto laikotarpiu, bet ir likusią išmoką už vėlesnį laikotarpį. Kai kurių valstybių narių (pvz. Jungtinės Karalystės) kompetentingose įstaigose iškyla sunkumų registruojantis dėl esamo tvarkos sudėtingumo, todėl patariame iškilus keblumų paprašyti šių įstaigų susisiekti su savo centriniais padaliniais, šių šalių EURES tarnybomis, arba su Lietuvos darbo birža. Išmokos eksportas tęsiasi tik iki 3 mėn. (išimtiniais atvejais – iki 6 mėn.), todėl atkreipiame dėmesį, jog norėdami išsaugoti tolimesnę išmoką Lietuvoje, turėtumėte grįžti ir registruotis teritorinėje darbo biržoje iki termino, nurodyto Jūsų U2 PD dokumente.

Jei norite gauti U2 PD dokumentą ir atvykti į Lietuvą ieškoti darbo iš kitos valstybės narės, turite būti užsiregistravęs bedarbiu šios valstybės narės kompetentingoje įstaigoje ir laikytis ten taikomos kontrolės tvarkos.

U2 PD dokumentas pildomas lietuvių kalba. Kitų valstybių narių institucijos privalo priimti ir atsižvelgti į šias pažymas taip, tarsi jos būtų užpildytos šių valstybių oficialiomis kalbomis. Teritorinė darbo birža turi teisę (tačiau neprivalo) išduoti dokumentą kita kalba. Dokumentas išduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo datos. Prireikus papildomų duomenų, dokumento išdavimo laikas gali būti ilgesnis.

Daugiau informacijos apie NSDI grįžtantiems arba išvykstantiems asmenims galite rasti čia.

Informaciją apie NSDI stažo sumavimą galite rasti čia.


Informacija atnaujinta: 2018.01.15 13:07