Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas 

Kokiam tikslui skiriama parama?

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai galimybė įgyti trūkstamus darbo įgūdžius ir įsidarbinti, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją.

Dalyvaudami darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, Jūs ne tik įgysite trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, bet ir įsitvirtinsite darbo rinkoje.

Kas gali dalyvauti priemonėje?

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas šiems asmenims:

  • dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems;
  • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems asmenims.

Finansavimo trukmė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.

 

Kokia galima parama?

 

  • Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.
  • Darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris moko naujai įdarbintą asmenį ir jam skiria daugiau nei 20 proc. savo darbo laiko, papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo apskaičiuotos subsidijos darbo užmokesčiui.

Pasiūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

  • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų  įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  • neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei darbo biržai;
  • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo rėmimo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

 

Dokumentai, kurios reikia pateikti teritorinei darbo biržai:

 

  • pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo; 
  • pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams. 

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl priemonės organizavimo?

 

Darbo birža, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl priemonės organizavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl darbo sutarties sudarymo.

 

Teisės aktai, reglamentuojantys darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę:

   

 Išsamią informaciją teikia teritorinės darbo biržos.

Su priemone susijusių dokumentų formos:

 


Informacija atnaujinta: 2018.03.16 10:34