Dažniausiai užduodami klausimai dėl savarankiško užimtumo rėmimo priemonės įgyvendinimo 

1. Per kiek laiko reikia įsteigti labai mažą įmonę?
Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 66 punktu ir 66.2 papunkčiu, bedarbis ar asmuo, registruotas darbo biržoje, kurio paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo teritorinė darbo birža nusprendė patenkinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsteigęs labai mažą įmonę, atitinkančią Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šios įmonės įsteigimo darbo biržai pateikia užpildytą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintą nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją (toliau – Deklaracija), kurioje remiantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsniu nurodomas labai mažos įmonės statusas. Atsižvelgiant į tai, prieš pateikiant Deklaraciją, labai maža įmonė jau turi būti įsteigta.

2. Kokią labai mažos įmonės registravimo formą (MB, UAB, IĮ, VšĮ), steigiant sau darbo vietą,  pasirinkti?
Atsakymas. Paraiškos teikėjas pats turi nuspręsti, kokį juridinį asmenį jis įsteigs. Tai turi būti įmonė,  atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas.

3. Ką galima įsigyti už suteiktą subsidiją?
Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, subsidija mokama su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų vykdymu susijusioms darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti, kai planuojamos išlaidos patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio.

4. Ar privaloma prisidėti nuosavomis lėšomis?
Atsakymas. Prisidėti nuosavomis lėšomis prie naujos darbo vietos sau steigimo nereikia.

5. Ar reikia turėti nuosavų lėšų, steigiant savo darbo vietą?
Atsakymas. Nuosavų lėšų reikia turėti 15 proc., kurios, įsteigus darbo vietą ir pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis, subsidijos gavėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos.

6. Ką galima remontuoti?
Atsakymas. Remontuoti ar pritaikyti galima nuosavybės teise valdomas patalpas, reikalingas darbo vietai įrengti, kai planuojamos išlaidos patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio.

7. Ar įsigyta įranga draudžiama nuosavomis lėšomis?
Atsakymas. Taip, įsigyta įranga draudžiama subsidijos gavėjo lėšomis.

8. Ar išlaidos paraiškoje turi būti nurodytos su mokesčiais, jei esu registruotas PVM mokėtojas?
Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-07-05 įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo 51 punktu, išlaidos paraiškoje nurodomos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai subsidijos gavėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai.

9. Kaip ir kada galima įsigyti darbo priemones?
Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 84 punktu, prekių, paslaugų arba darbų pirkimai už paraiškos sąmatoje nurodytas lėšas turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai subsidijos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija. Jeigu subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2017-07-21 įsakymu Nr. V-420 „Dėl subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis. Visos paraiškoje numatytos išlaidos patirtos ir visi paraiškoje numatyti darbai turi būti atlikti po savarankiško užimtumo rėmimo sutarties su teritorine darbo birža sudarymo dienos.

10. Ar galima subsidijos lėšomis įsigyjant darbo priemones, apmokėti ir būtinas transporto išlaidas?
Atsakymas. Negalima.

11. Ar privaloma pateikti leidimus, licencijas, steigiant darbo vietą, jei tokių vykdomai veiklai reikia ir kada?
Atsakymas. Privaloma. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017-06-30 įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 66 punktu ir 66.3 papunkčiu, bedarbis ar asmuo, registruotas darbo biržoje, kurio paraišką dėl savarankiško užimtumo rėmimo darbo birža nusprendė patenkinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius įsteigęs labai mažą įmonę, atitinkančią Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas labai mažos įmonės sąlygas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo šiame punkte nurodytos įmonės įsteigimo darbo biržai pateikia leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus, kopijas. Jeigu leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai negalima gauti prieš paraiškoje numatytus darbus, jie turi būti pateikti iki darbo vietos steigimo akto pasirašymo.

12. Kokias darbo priemones galima įsigyti už subsidijos lėšas?
Atsakymas. Darbo priemonės – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirtini ilgalaikiam materialiajam turtui.

13. Ar galima atlikti remontą nuomojamose patalpose subsidijos lėšomis?
Atsakymas. Negalima.

14. Ar galima kurti vietą sau, neįsteigiant kažkokios juridinės formos įmonės, pvz. su individualios veiklos pažyma? Ar būtina registruoti juridinį vienetą (įmonę), ar galima veiklą vykdyti su verslo liudijimu?
Atsakymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi Savarankiško užimtumo rėmimas organizuojamas, kai asmenys darbo vietas sau pirmą kartą steigia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse. Atsižvelgiant į tai, būtina steigti juridinį vienetą (labai mažą įmonę).

15. Ar gali sau darbo vietą įsteigęs jaunuolis, plėsti veiklą ir įdarbinti pvz. subsidijuojant kitą bedarbį?
Atsakymas. Gali.

16. Ar galima įsigyti naudotą įrangą?
Atsakymas. Galima.

17. Ar steigiamai darbo vietai reikalingos nuosavos patalpos?
Atsakymas. Nuosavos patalpos nebūtinos. Tik nuosavybės teise valdomas patalpas galima remontuoti (panaudojant ne daugiau kaip 50 proc. subsidijos dydžio).

18. Ar galima gauti refinansavimą darbo priemonėms, kurios yra įsigytos anksčiau?
Atsakymas. Negalima. Visos išlaidos turi būti patirtos po savarankiško užimtumo rėmimo sutarties su teritorine darbo birža sudarymo dienos.

19. Lėšos turi būti grąžinamos, kai darbo vieta yra panaikinama. Kokiais atvejais laikoma, kad darbo vieta yra panaikinta?
Atsakymas. Darbo vietos panaikinimo atvejai nurodyti Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 5 dalyje.

20. Ar už subsidijos lėšas galima įsigyti patalpas veiklai vykdyti?
Atsakymas. Negalima.

21. Kokią sumą pinigų galima gauti darbo vietos steigimui?
Atsakymas. Paramos dydis vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 40 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos.

22. Ar gautą paramą darbo vietai steigti reikės grąžinti?
Atsakymas. Išsaugojus įsteigtą naują darbo vietą trejus metus nuo jos įsteigimo, gautos subsidijos nereikės grąžinti.


Informacija atnaujinta: 2018.08.30 10:50