Parama mokymuisi 

 

Jei sudėtinga įsidarbinti ar pradėti dirbti savarankiškai, darbo birža gali padėti įgyti reikiamą kvalifikaciją ar kompetenciją, daugiau praktinių įgūdžių, pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas.

Paramos mokymuisi priemonės yra šios:

·         Profesiniu mokymu siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims įgyti ar tobulinti turimą kvalifikaciją ar kompetencijas pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.     

            Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį yra profesinio mokymo organizavimo forma, kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį realioje darbo vietoje, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas darbdavį arba profesinio mokymo teikėją.

·         Stažuotė yra neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti.

·         Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas skirtas asmenų turimoms žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti, siekiant kompetencijų pripažinimo išduodant profesinio mokymo diplomą ar kompetencijų pažymėjimą.

Paramą mokymuisi reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 36, 37, 38, 39, 391 str.

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas.

 

Išsamesnę informaciją teikia teritorinės darbo biržos.