JUI ir ESF projektas „Naujas startas“ 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES investicijos > JUI ir ESF projektas „Naujas startas“
 

 

Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09 - 2018-12-31.

Projekto vertė: 41 244 723,30 eurų, iš kurių 37 900 967,18 eurų - Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 3 343 753,83 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 13 760 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto tikslinė grupė: darbo biržoje registruoti 16-29 m. amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte „Atrask save“.

Projekto veiklos:

1. Profesinis mokymas (9 184 asmenų);

2. Įdarbinimas subsidijuojant (4 678 asmenys);

3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas (2 098 asmenys);

4. Savarankiško užimtumo rėmimas (272 asmenys);

5. Pameistrystė (138 asmenys);

6. Stažuotė (139 asmenys).

PROJEKTO APRAŠYMAS

Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto Atrask save“ dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties galės dalyvaudami antrinės intervencijos projekte Naujas startas“.

Šiuo projektu siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės asmeniui bus efektyviausios. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų užimtumo veiklos planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, galimybes ir tolimesnės karjeros planus.

SVARBU ŽINOTI: Projekte Naujas startas“ gali dalyvauti tik darbo biržoje įsiregistravę 16-29 m. amžiaus nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai. Todėl tie projekto Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti darbo biržoje, norėdami dalyvauti projekte Naujas startas“, turi įsiregistruoti.

NAUJOVĖ: Projekte Naujas startas“ priemonės bus taikomos kompleksiškai. Pavyzdžiui, jaunuolis įgijęs profesiją profesinio mokymo priemonės dėka, toliau galės dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ar įdarbinimo subsidijuojant priemonėse. Tokiu būdu siekiama jaunuoliui suteikti maksimalią reikiamą pagalbą ir užtikrinti sklandžią ir sėkmingą jo integraciją į darbo rinką.

PROFESINIS MOKYMAS: Profesinio mokymo veikla suteikia galimybes įgyti pranašumą darbo rinkoje, tampant kvalifikuotu paklausios profesijos specialistu. Priemonė leidžia įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį. Antrinės intervencijos projekte Naujas startas“ numatoma plačiausiai taikyti profesinio mokymo priemonę. Jaunuolis, pirminės intervencijos metu susipažinęs ir išbandęs įmonėje tam tikrą profesiją, vėliau jos galės mokytis antrinės intervencijos projekto metu dalyvaudamas profesinio mokymo programose. Tokiu būdu, tikimasi, išaugs ir paties profesinio mokymo tikslingumas, kadangi jaunuoliai konkrečiai žinos, kokios profesijos jie nori mokytis bei kur vėliau ją pritaikys.

Teritorinė darbo birža apmoka mokslus pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymosi laikotarpiu taip pat mokama stipendija, kompensuojamos kelionės į mokymo įstaigą ar apgyvendinimo išlaidos.

NAUDINGA ŽINOTI: baigus formalųjį profesinį mokymą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas ir suteikiama kvalifikacija, o neformaliojo profesinio mokymo programos skirtos kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

SVARBU ŽINOTI: bedarbiai privalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtas, su  profesiniu mokymu susijusias, išlaidas, jei be svarbios priežasties: nutraukė profesinį mokymą, atsisakė įsidarbinti pagal profesinio mokymo sutartį, įsidarbino, bet per 6 mėnesius nutraukė darbo sutartį. Nuostata dėl patirtų išlaidų atlyginimo netaikoma asmenims, kurie Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka pirmą kartą įgyja kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją pagal formaliojo mokymo programą trišalės arba dvišalės sutarties pagrindu arba buvo siunčiami mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas dvišalės sutarties pagrindu.

Daugiau informacijos apie profesinio mokymo priemonę.

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT

Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn.

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, teritorinėje darbo biržoje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įdarbinimo subsidijuojant priemonę.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje  ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams.

Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo  privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už darbdavio paskirto mentoriaus (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, teritorinėje darbo biržoje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Daugiau informacijos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę.

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės dėka jaunuoliai iki 29-erių metų, svajojantys pradėti nuosavą verslą, gali gauti subsidiją darbo vietai sau įsteigti, siekiančią iki 40 MMA.

Subsidiją galima naudoti darbo priemonių pirkimui, montavimui bei pritaikymui ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

NAUDINGA ŽINOTI: darbo priemonėmis laikoma - darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirti ilgalaikiam materialiajam turtui.

SVARBU ŽINOTI: finansinė parama gali būti skiriama, jei darbo vieta sau steigiama pirmą kartą (t.y. jei iki šiol darbo vieta nebuvo įsteigta labai mažose įmonėse, atitinkančiose LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas). Avansu pervedama 85 proc. prašomos subsidijos sumos, o likusi dalis - per 5 dienas, pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, subsidija arba jos dalis (priklauso nuo to, kada panaikinta darbo vieta) turi būti grąžinta teritorinei darbo biržai.

Daugiau informacijos apie Savarankiško užimtumo rėmimo priemonę.

ĮDARBINIMAS PAGAL PAMEISTRYSTĖS SUTARTĮ

Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį - tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudarys daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.

Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui bus mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris bus ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlygis. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką bus mokama stipendija.

Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

STAŽUOTĖ

Stažuotė - neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti. Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.

Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas stažavimasis nuo 20 valandų iki 40 valandų per savaitę.

Stažuotės laikotarpiu teritorinė darbo birža kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams  moka 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio stipendiją. 

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui, Eur

Projekto veiklose iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. dalyvavo, asm.

Panaudota lėšų iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., Eur

Profesinis mokymas, iš jų:

9.184

25.374.425,00

 10.565

24.265.417,73

Profesinis mokymas unikaliems dalyviams 10.532
Profesinis mokymas asmenims po įdarbinimo subsidijuojant 33

Įdarbinimas subsidijuojant, iš jų:

4.678

7.663.759,63

5.089

7.126.142,97

Įdarbinimas subsidijuojant unikaliems asmenims 3.188 4.514
Įdarbinimas subsidijuojant asmenims po profesinio mokymo 1.490 575

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, iš jų:

2.098

4.437.130,75

2.208

3.994.547,70

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas asmenims po profesinio mokymo 1355 1.415
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas pasirengusiems darbo rinkai asmenims 877 793
Savarankiško užimtumo rėmimas, iš jų: 272 3.522.323,84 272 3.325.830,27
Savarankiško užimtumo rėmimas unikaliems asmenims 258
Savarankiško užimtumo rėmimas asmenims po PM, ĮS, DĮĮR veiklų 13
Stažuotė 139 80.614,00 130 41.345,54
Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį 138 166.468,00 69 41.345,54

 

Projekto administracinės grupės kontaktai:

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Atsakingų asmenų vardas, pavardė

Telefono numeris

El. paštas

Projekto vadovė

Rima Arbutavičienė

(8 5) 238 8762

rima.arbutaviciene@ldb.lt

Projekto vyr. finansininkė

Aušra Maminskienė

(8 5) 236 0774

ausra.maminskiene@ldb.lt

Projekto finansininkė

Regina Bružaitė

(8 5) 236 0774

regina.bruzaite@ldb.lt

 

Projekto koordinatorė Regina Bėliakienė (8 5) 238 8762 regina.beliakiene@ldb.lt
Projekto koordinatorė Alytaus teritorinėje darbo biržoje Edita Pocevičienė (8 315) 56 656

edita.poceviciene@ldb.lt

Projekto koordinatorė Kauno teritorinėje darbo biržoje Rūta Zinkevičienė (8 37) 465 950 ruta.zinkeviciene@ldb.lt
Projekto koordinatorė Kauno teritorinėje darbo biržoje Andželika Pieterytė (8 37) 465 951 andzelika.pieteryte@ldb.lt
Projekto koordinatorė Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje Ieva Jocytė (8 46) 277 469 ieva.jocyte@ldb.lt
Projekto koordinatorė Marijampolės teritorinėje darbo biržoje Aira Kalėdaitė (8 343) 50 285 aira.kaledaite@ldb.lt
Projekto koordinatorė Panevėžio teritorinėje darbo biržoje Asta Liaugminaitė (8 45) 581 577 asta.liaugminaite@ldb.lt
Projekto koordinatorė Šiaulių teritorinėje darbo biržoje Neimantė Baranauskienė (8 41) 420 672 neimante.baranauskiene@ldb.lt
Projekto koordinatorė Tauragės teritorinėje darbo biržoje Inesa Naujokaitė (8 446) 61 710 inesa.aukstkalniene@ldb.lt
Projekto koordinatorė Telšių teritorinėje darbo biržoje Rūta Ruvelytė (8 444) 60 682 ruta.ruvelyte@ldb.lt
Projekto koordinatorė Utenos teritorinėje darbo biržoje Irma Jasiulienė (8 389) 63 989 irma.jasiuliene@ldb.lt 
Projekto koordinatorė Vilniaus teritorinėje darbo biržoje Rūta Žaliukaitė (85) 270 70 17 ruta.zaliukaite@ldb.lt

 

Daugiau kaip 2,6 tūkst. jaunuolių dalyvauja projekte „Naujas startas“, skirtame nedirbančiam ir  nesimokančiam jaunimui. Į šį projektą ateina norintys greičiau dirbti jaunuoliai po Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklų. Įgiję naujas kvalifikacijas ir  darbo patirties tiesiogiai darbo vietose nuolatinį darbą jau turi 337 jaunuoliai.

Profesinį mokymą pernai baigė 422 jaunuoliai, iš kurių 121 greičiau nei per mėnesį pradėjo dirbti vairuotojais, baldžiais, suvirintojais, buhalteriais ir slaugos darbuotojais.

Šiais metais į profesinį mokymą nusiųsta 312 jaunuolių. Kiti jaunuoliai tęsia dalyvavimą kitose projekto veiklose – jie įgytus naujus profesinius įgūdžius pritaiko tiesiogiai darbo vietose padedant paskirtiems įmonių darbuotojams arba įdarbinami subsidijuojant, kad  greičiau įsitvirtintų darbo rinkoje.

Daugiausiai – 174 šio projekto dalyviai įdarbinti didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje pardavimo vadybininkais, kasininkais pardavėjais, floristais, skardininkais, buhalteriais, gaminių, pusgaminių ir medžiagų rūšiuotojais, degalinės operatoriais, grafikos dizaineriais ir kt. Apdirbamojoje gamyboje įgytos profesijos žinias įtvirtina 144 medienos apdirbimo technologai, baldžiai, baldų dizaineriai, medienos apdirbimo staklių operatoriai, dailidės, metalo poliruotojai, maisto produktų gamybos technologinės linijos operatoriai ir kt.

Žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje darbo patirties įgyja 45 medkirčiai, žemės ūkio specialistai, konsultantai, traktorininkai. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų tiekimo srityje37 jauni virėjai, pardavėjai, barmenai, picų ruošėjai, viešbučio administratoriai ir kambarinės. Transporto ir statybos sektoriuose įdarbinta po 36 jaunus darbuotojus – čia darbo patirties semiasi logistikos specialistai, muitinės tarpininkai, vairuotojai ekspeditoriai, automobilinio krano operatoriai, transporto priemonių mechanikai, vairuotojai (tarptautinių krovinių pervežimo), plataus profilio statybininkai, statybos inžinieriai, apdailininkai, elektrikai, staliai ir kt. Darbdaviams, padedantiems jaunimui įgyti darbo patirties įmonėse, mokamos subsidijos.

Daugiausiai jaunuolių, įgijusių naują profesiją ar įgūdžių, įsidarbino Kauno ir Vilniaus regionuose – po 40, 3 proc., Marijampolės – 40 proc., Klaipėdos –  34,2 proc. ir Alytaus – 33,3 proc.

 

 

 

Motyvuojančios istorijos

Šarūnė iš naujo įvertino savo karjeros galimybes

Šarūnė Grajauskaitė iš Jurbarko jau buvo praradusi viltį pati įsidarbinti pagal turimą apskaitininko – kasininko kvalifikaciją, todėl įsiregistravo darbo biržoje. Pokalbių metu išryškėjo pagrindinė problema, trukdanti integruotis darbo rinkoje –  motyvacijos ir įgūdžių stoka. Mergina neturėjo darbo patirties pagal įgytą kvalifikaciją, todėl dirbo nekvalifikuotus sezoninius darbus. Viskas pasikeitė, kai  Šarūnė sutiko dalyvauti pirminės intervencijos projekte jaunimui „Atrask save“. Šiame projekte ji gavo naudingų patarimų, ypač  susitikimuose su psichologe. Mergina iš naujo įvertino savo norus, o tai turėjo įtakos tinkamai save pristatyti darbdaviui ir sulaukti norimo darbo pasiūlymo. Šarūnei atsirado viltis dirbti pagal turimą apskaitininkės kvalifikaciją. Netrukus ji buvo įdarbinta pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę, finansuojamą ESF projekto „Naujas startas“ lėšomis – jau penkis mėnesius ji dirba B. Gardauskienės firmoje „Pas Agotą“ apskaitininke, kur įgys trūkstamos darbo patirties.

Padėjo apsispręsti įgyti naują profesiją

Anicetas Mankus – vienas iš tų jaunuolių, kuriam sunkiai sekėsi surasti savo profesinį kelią.  Tauragės profesinio rengimo centre įgijęs pasirinktą kompiuterių įrangos operatoriaus kvalifikaciją, jaunuolis suprato, kad ši profesija jam nepatinka.

 

Anicetas

Vaikinas dirbo atsitiktinius sezoninius ir  pagalbinius darbus, tačiau jam vis atrodė, kad reikia mokytis naujų dalykų. Dalyvaudamas projekte „Atrask save“, Anicetas galutinai apsisprendė įgyti barmeno profesinę kvalifikaciją. Tai galėjo padaryti projekte „Naujas startas“, kur buvo pasiūlyta įgyti šią profesiją. Šiuo metu  Anicetas dirba barmenu UAB „Senasis Medvėgalis“ kavinėje.

 

 

 

Gintaras surado mėgstamą darbą

Alytiškis Gintaras Adomaitis buvo vienas pirmųjų projekto ,,Atrask save“ dalyvių, kuris  turėjo  konkretų tikslą – norėjo tapti autokrautuvo vairuotoju.

Gintaras

 Anksčiau siekti šio tikslo trūko ryžto ir  motyvacijos Gintaras, tapęs ,,Naujas startas“ dalyviu, šią svajonę  galėjo įgyvendinti –  buvo nusiųstas įgyti autokrautuvo vairuotojo profesiją. Dabar vaikinas gavo pasiūlymą dirbti įmonėje UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“. Gintaro įsitikinimu,  jei ne Darbo biržos projektai, tikriausiai taip ir nebūtų pasiekęs savo tikslo ir suradęs mėgstamo darbo.

 

 

 

 

 

 

 

Pirmasis Violetos  darbas – pirmoji patirtis darbo rinkoje

Projekto „Naujo startas“ dalyvė Violeta Šimkutė įdarbinta subsidijuojant Radviliškio rajone,  Aukštelkų seniūnijoje kultūros specialiste.

Violeta

Daug bendrauju  su žmonėmis, vykstu į parodas, padedu rengti edukacines programas, įvairias veiklas  su vaikais, planuoti ir organizuoti renginius. Turiu pasirūpinti, jog jie vyktų sklandžiai. Tai mane moko atsakingumo ir komunikabilumo“, – pasakoja Violeta. Aukštelkų seniūnijos seniūnė patenkinta specialistės darbu, kadangi Violeta yra darbšti, atsakinga ir  gerai atlieka jai pavestas pareigas.

 

 

 

 

Projekto  „Naujas startas“ trukmė – 2015 m. gruodžio  9 d. – 2018 m. rugsėjo 8 d. Numatoma, kad profesiją įgys 9 tūkst. jaunuolių, per 2 tūkst. – bus įdarbinti subsidijuojant ir beveik 2,9 tūkst. po profesinio mokymo arba jau turintys kvalifikacijas įgys darbo įgūdžių konkrečiose įmonėse. Šis projektas finansuojamas  Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) ir Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Šių metų vasario 1 d. šalyje buvo registruota 25,5  tūkst. neturinčių darbo jaunuolių iki 29 metų – tai yra 5,1 tūkst. mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Jaunimas iki 29 metų sudarė 4,9 proc. 16-29 m. amžiaus gyventojų.  Daugiau nei 39 proc. 16-29 m. registruoto jaunimo neturėjo profesinės kvalifikacijos.

 

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 236 07 99.

Informacija atnaujinta: 2018.09.13 15:45