ESF projektas "Atrask save" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES parama > ESF projektas "Atrask save"
 

ESF projekto „Atrask save“ dalyviai vyko į pirmąją įmonę ir turėjo galimybę prisistatyti darbdaviui

Gegužės 2 d. ESF projekto „Atrask save“ dalyviai turėjo pirmąjį vizitą į įmonę UAB „Vilkijos Gija“, kurio metu buvo supažindinti su darbo aplinka, įmonės vidaus taisyklėmis, įsidarbinimo galimybėmis, uždavė rūpimus klausimus įmonės atstovams.

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

ESF projekto „ Atrask save“ pristatymas Joniškėlio jaunimui

Balandžio 27 d. Pasvalio skyriaus nuotoliniame Joniškėlio klientų aptarnavimo centre įvyko projekto „Atrask save“ pristatymas jaunimui iki 29 metų. Projekto koordinatorė Inga Mackevičienė į susitikimą atvykusius jaunuolius supažindino su projekto tikslais ir veiklomis, kurių trukmė nuo 2 iki 3 mėn. Jaunuoliai užpildė trumpą anketą, kurioje galėjo išsakyti savo nuomonę apie projektą apie išreikšti norą jame dalyvauti.  

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

Kaišiadorių jaunimas „Atrask save“ projekte

Balandžio 25 d. Kaišiadoryse startavo ESF projektas „Atrask save“. Pirmojo užsiėmimo metu, kurį vedė Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus specialistai, dalyviai buvo supažindinti su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais.

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

Projektas „Atrask save“ skatina jaunimą įgyti naujų įgūdžių

Šią savaitę startuoja pirmosios 75 pasirengusių darbo rinkai jaunuolių grupės visoje šalyje. Šiais metais į veiklas įsilies per 1,3 tūkst. turinčių profesijas jaunuolių. Jie įgis papildomų gebėjimų ir kompetencijų – efektyviai save pristatyti darbo paieškos ir darbo situacijose bendraujant su potencialiais darbdaviais, valdyti konfliktus ir stresines situacijas, susipažindins su vietos įmonėmis, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais. Kiekvienas šios tikslinės grupės dalyvis turės galimybę apsilankyti trijose gyvenamojoje savivaldybėje veikiančiose įmonėse, taip pat galės įgyti konkrečių profesinių kompetencijų dalyvaudamas neformaliame profesiniame mokyme.

Skaityti daugiau...

_______________________________________________________________________________________

Susitikimas su socialiniais partneriais Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, 2015 m. gruodžio 8 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje įvyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis. Šiaulių teritorinės darbo biržos ESF projekto „Atrask save“ koordinatorė Laura Každailytė pristatė pradėto įgyvendinti projekto veiklas. Kartu su susitikimo dalyviais pasidžiaugė, kad „Atrask save“ - pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui, bus taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ir mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save.

Skaityti daugiau...

_______________________________________________________________________________________

„Atrask save“ – pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti

Lietuvos darbo birža visoje šalyje pradėjo įgyvendinti jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame bus teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projekte dalyvaus 35 tūkst. jaunuolių – siekiama užtikrinti sklandų jų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. Darbo birža integruos į darbo rinką 23 tūkst. ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 tūkst. jaunuolių.

Skaityti daugiau...

 

Lietuvos darbo birža pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Jaunimo užimtumo iniciatyvų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Atrask save“, kurio metu bus įgyvendinamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 "Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo" bei užtikrinančios pirminės intervencijos paslaugų teikimą tiek neaktyviam, tiek registruotam teritorinėse darbo biržose  jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius ir taikant įvairias darbo su jaunimu formas, neformaliojo ugdymo metodus, skatinančius motyvaciją dirbti/mokytis, didinančius pasitikėjimą savimi ir atsakomybę, leidžiančius labiau pažinti save, atskleidžiant savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje ar jaunimo motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/ar švietimo sistemą skatinančiose veiklose, kurios padės įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar integruotis į darbo rinką.  Motyvuotiems bedarbiams bus suteiktos galimybės integruotis į darbo rinką, suteikiant trūkstamus gebėjimus ir kompetencijas.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

Projekto partneriai 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 57 su jaunimu dirbančios organizacijos. 

Projekto tikslinė grupė – 15-29 m. amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose.

Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais teiks ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.

Neaktyviems 15-29 jaunuoliams bus teikiamos (daugiau informacijos www.jrd.lt):

 • pagalbos pažįstant save paslaugos;
 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
 • motyvavimo paslaugos;
 • informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes paslaugos;
 • įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos;
 • tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis paslaugas;
 • savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugos;
 • minimalios vaiko priežiūros paslaugos.

 Nepasirengusiems darbo rinkai 16-29 jauniems bedarbiams bus vykdomi (-as):

 • užsiėmimai, skirti motyvacijos skatinimui, gilesniam savęs pažinimui, pasitikėjimo savimi ir asmenybės stiprinimui, bendravimo, savarankiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymui ir kt.;
 • darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas (psichologų paruoštas testas) bei individuali psichologo konsultacija ir parengta rekomendacija dėl tolesnių žingsnių projekte;
 • supažindinimas su darbo rinka ir/ar švietimo sistema;
 • išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui.

Pasirengusiems darbo rinkai 16-29 metų jauniems bedarbiams bus:

 • vykdomas papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas (efektyvus savęs pristatymas darbo paieškos ir darbo situacijose, bendraujant su potencialiais darbdaviais, laiko, konfliktų ir stresinių situacijų valdymas, supažindinimas su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais, realus supažindinimas su 3 įmonėmis, veikiančiomis gyvenamojoje savivaldybėje ar besiribojančiose savivaldybėse);
 • suteiktos galimybės dalyvauti neformaliame profesiniame mokyme.

Projekto veiklų pradžia – 2015 m. rugsėjo 21 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2018 m. rugsėjo 20 d.

Projekto vertė – 33.798.580 Eur.

 

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2016 m. birželio 30 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki 2016 m. birželio 30 d. panaudotos lėšos (Eur)

Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos neaktyviems jauniems žmonėms

12 000

6031773,30

654

409700

Savanoriška veikla:

Neaktyvių NEET

TDB registruotų asmenų

 

2 000

635

2233363,46

 

128

6

47880

Grupiniai užsiėmimai 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18 000

4001852,16

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas

18 000

255370,50

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į samdomą darbą, supažindinimas su darbo rinka

12 600

9702000,00

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimas su švietimo sistema

2 700

633416,60

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu

2 700

692850,40

0

0

Išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18 000

1861000,00

0

0

Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo įgyvendinimas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

5 000

405585

630

24200

Neformalus profesinis mokymas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

2 500

3780200

19

5700

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinta: 2016.07.13 15:52