JUI ir ESF projektas "Atrask save" 

Lietuvos darbo birža > Informacija > ES parama > JUI ir ESF projektas "Atrask save"
 

ESF projekto „Atrask save“ dalyviai vyko į pirmąją įmonę ir turėjo galimybę prisistatyti darbdaviui

Gegužės 2 d. ESF projekto „Atrask save“ dalyviai turėjo pirmąjį vizitą į įmonę UAB „Vilkijos Gija“, kurio metu buvo supažindinti su darbo aplinka, įmonės vidaus taisyklėmis, įsidarbinimo galimybėmis, uždavė rūpimus klausimus įmonės atstovams.

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

ESF projekto „ Atrask save“ pristatymas Joniškėlio jaunimui

Balandžio 27 d. Pasvalio skyriaus nuotoliniame Joniškėlio klientų aptarnavimo centre įvyko projekto „Atrask save“ pristatymas jaunimui iki 29 metų. Projekto koordinatorė Inga Mackevičienė į susitikimą atvykusius jaunuolius supažindino su projekto tikslais ir veiklomis, kurių trukmė nuo 2 iki 3 mėn. Jaunuoliai užpildė trumpą anketą, kurioje galėjo išsakyti savo nuomonę apie projektą apie išreikšti norą jame dalyvauti.  

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

Kaišiadorių jaunimas „Atrask save“ projekte

Balandžio 25 d. Kaišiadoryse startavo ESF projektas „Atrask save“. Pirmojo užsiėmimo metu, kurį vedė Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus specialistai, dalyviai buvo supažindinti su vietos įmonėmis, pagrindine jų veikla, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais.

Skaityti daugiau...

_____________________________________________________________________________

Projektas „Atrask save“ skatina jaunimą įgyti naujų įgūdžių

Šią savaitę startuoja pirmosios 75 pasirengusių darbo rinkai jaunuolių grupės visoje šalyje. Šiais metais į veiklas įsilies per 1,3 tūkst. turinčių profesijas jaunuolių. Jie įgis papildomų gebėjimų ir kompetencijų – efektyviai save pristatyti darbo paieškos ir darbo situacijose bendraujant su potencialiais darbdaviais, valdyti konfliktus ir stresines situacijas, susipažindins su vietos įmonėmis, paklausiomis darbo vietomis ir joms užimti keliamais reikalavimais. Kiekvienas šios tikslinės grupės dalyvis turės galimybę apsilankyti trijose gyvenamojoje savivaldybėje veikiančiose įmonėse, taip pat galės įgyti konkrečių profesinių kompetencijų dalyvaudamas neformaliame profesiniame mokyme.

Skaityti daugiau...

_______________________________________________________________________________________

Susitikimas su socialiniais partneriais Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą

Įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, 2015 m. gruodžio 8 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje įvyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdis. Šiaulių teritorinės darbo biržos ESF projekto „Atrask save“ koordinatorė Laura Každailytė pristatė pradėto įgyvendinti projekto veiklas. Kartu su susitikimo dalyviais pasidžiaugė, kad „Atrask save“ - pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui, bus taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ir mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save.

Skaityti daugiau...

_______________________________________________________________________________________

„Atrask save“ – pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti

Lietuvos darbo birža visoje šalyje pradėjo įgyvendinti jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame bus teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiame projekte dalyvaus 35 tūkst. jaunuolių – siekiama užtikrinti sklandų jų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. Darbo birža integruos į darbo rinką 23 tūkst. ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 12 tūkst. jaunuolių.

Skaityti daugiau...

 

Projekto „Atrask save“  tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2015-09-21–2018-09-20.

Projekto vertė: 33.798.580,00 eurų, iš kurių 31.058.154,29 eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 2.740.425,71 eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto dalyvių skaičius: 35.635 asmenų.

Projekto vykdytojas: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 58 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai).

Lietuvos darbo birža ir teritorinės darbo biržos teikia garantijas 16–29 m. amžiaus bedarbiams, kurie nesimoko, nedalyvauja mokymuose ir yra užsiregistravę darbo biržoje (toliau – jauni bedarbiai).

Veiklos nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (18 tūkst. asmenų):

 1. Su jaunimu dirbančių specialistų – koordinatorių motyvaciniai užsiėmimai;
 2. Grupiniai užsiėmimai (16 temų pagal individualius dalyvio poreikius);
 3. Darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, individualios psichologo konsultacijos;
 4. Paslaugų paketas į samdomą darbą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su darbo rinka užsiėmimai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais, 20 dienų praktika pasirinktoje įmonėje, mentorystė;
 5. Paslaugų paketas į švietimo sistemą orientuotiems jaunuoliams: teoriniai supažindinimo su švietimo sistema užsiėmimai, vizitai į švietimo įstaigas, supažindinimas su dominančia profesija – šešėliavimas;
 6. Paslaugų paketas į savarankiškos veiklos pradėjimą orientuotiems jaunuoliams: savarankiškos veiklos pagrindų mokymai, gerųjų praktikų pristatymai, susitikimai su smulkiaisiais verslininkais;
 7. Išvažiuojamieji seminarai – patyriminiai mokymai savęs įsivertinimui, komandos formavimo ir bendravimo įgūdžių stiprinimui.

Veiklos pasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (5 tūkst. asmenų):

 1. Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas: laiko planavimo, streso valdymo ir kt. mokymai, vizitai į įmones, susitikimai su darbdaviais;
 2. Neformalus profesinis mokymas (2.500 asmenų, dalyvavusių papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdyme).

Veikla pasirengusiems ir nepasirengusiems darbo rinkai jauniems bedarbiams (635 asmenys):

 1. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje (dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje);

Jaunimo reikalų departamentas ir jo Jaunimo garantijų iniciatyvos partneriai teikia garantijas 15–29 m. amžiaus nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kuris nėra registruotas darbo biržoje (toliau – neaktyvūs jaunuoliai).

 Veiklos neaktyviems jaunuoliams (12 tūkst. asmenų):

 1. Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos (vaiko minimalios priežiūros; pagalbos pažįstant save; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėms darbo biržomis):
 2. Siauros srities specialistų teikiamos paslaugos;
 3. Iki 3 mėn. trunkančios savanoriškos veiklos atlikimas pasirinktoje ne pelno siekiančioje organizacijoje – dalyvavimas „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ (2.000 asmenų).

Veiklos pavadinimas

Planuojamas projekto dalyvių skaičius

Numatytos lėšos šio projekto finansavimui (Eur)

Nuo projekto pradžios iki 2016 m. spalio 31 d. priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius

Nuo projekto pradžios iki spalio 31 d. panaudotos lėšos (Eur)

Socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos neaktyviems jauniems žmonėms

12 000

6606063,30

1211

440700

Savanoriška veikla:

Neaktyvių NEET

TDB registruotų asmenų

 

2 000

635

2807653,46

 

228

126

119170

Su jaunimu dirbantys specialistai - Koordinatoriai

18 000

2591572,84

4157

654730

Grupiniai užsiėmimai 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18 000

3972572,16

3988

422365

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas

18 000

1467000,00

3443

28968

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių orientuotų į samdomą darbą, supažindinimas su darbo rinka

12 600

9450000,00

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į dalyvavimą švietimo sistemoje, supažindinimas su švietimo sistema

2 700

569000,00

0

0

16-29 metų nepasirengusių darbo rinkai bedarbių, orientuotų į savarankiškos veiklos pradėjimą, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu

2 700

649267,00

0

0

Išvažiuojamieji seminarai savęs įsivertinimui 16-29 metų nepasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

18 000

1861000,00

0

0

Papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo įgyvendinimas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

5 000

2173224,00

1412

68193

Neformalus profesinis mokymas 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams

2 500

3780200,00

256

129512

 
Eigos piktograma Vyksta operacija...
 

Informacija atnaujinta: 2016.11.08 13:38