Apklausų sąrašas

Lietuvos darbo birža nuolat tobulina savo veiklą ir siekia kuo geriau tenkinti klientų poreikius, teikti jiems kokybiškas paslaugas. 2012 m. buvo atlikta bedarbių apklausa darbo biržos teikiamų paslaugų kokybei įvertinti, siekiant plėsti bedarbiams teikiamų paslaugų apimtis ir gerinti jų aptarnavimą. Reguliari klientams teikiamų paslaugų kokybės ir jų aktualumo stebėsena leidžia numatyti tolesnes paslaugų tobulinimo kryptis ir operatyviai modifikuoti veiklą, atsižvelgiant į kintančius darbo rinkos poreikius.

Tyrimo tikslas. Įvertinti bedarbiams teikiamas darbo biržos paslaugas ir jų kokybę, išsiaiškinti priežastis, kodėl bedarbiai nesinaudoja tam tikromis darbo biržos paslaugomis, kokių naujų paslaugų jie pageidauja ir kokias reikėtų tobulinti.

Respondentai. Apklausa vyko tiesioginių interviu būdu, buvo apklausti visose šalies darbo biržose registruoti bedarbiai ir ieškantys darbo asmenys, juos pasirenkant atsitiktinės atrankos būdu. Darbo biržos teikiamų paslaugų vertinimo apklausoje dalyvavo 4,8 tūkst. klientų.

2013 m. vasario mėnesį vykdytos apklausos respondentų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietą ir registracijos darbo biržoje dažnumą pavaizduotas 1, 2, 3 pav.

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį (proc.)

2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą (proc.)

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių (sk.)

 

DARBO BIRŽOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PAKANKAMUMAS

Darbo biržos paslaugų spektras vis labiau plečiasi, todėl labai svarbu, kad klientai, kurie turi galimybę jomis naudotis, būtų pakankamai gerai apie jas informuoti. Respondentų buvo pasiteirauta, ar darbo biržoje jie gauna pakankamai reikalingos informacijos?

Informavimo paslaugų gerinimas – tai vienas iš pagrindinių uždavinių, siekiant suteikti klientams kokybiškas paslaugas. Plečiant paslaugų spektrą, svarbu apie tai klientus tinkamai ir laiku informuoti, kad jie galėtų jomis pasinaudoti.

Apklausti bedarbiai teikė esantys gerai informuojami apie visas darbo biržos teikiamas paslaugas. Palyginti su ankstesniaisiais metais, gerai vertinančių informavimą apie darbo biržos paslaugas skaičius beveik nepakito.

4 pav. Informacijos pakankamumas (proc.)

Apklausos rezultatai parodė, kad daugiausia reikiamos informacijos respondentai gauna bendraudami su juos aptarnaujančiu specialistu (94 proc.) ir randa darbo biržos informaciniuose stenduose - 81 proc. Tuo tarpu mažiausiai naudojasi Savarankiškos informacijos paieškos sistemomis (SIP ir PIC) – 44 proc. Be to, klientai ir patys aktyviai ieško informacijos darbo biržos atviro informavimo prieigose (4 pav.).

ELEKTRONINĖS DARBO BIRŽOS PASLAUGOS

Tarp įvairių darbo paieškos būdų vis labiau populiarėja internetinė darbo paieška ir www.ldb.lt interneto svetainėje skelbiama informacija. Daugiau nei pusė (55 proc.) respondentų naudojasi informacija, paviešinta Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje. Palyginti su praėjusiais metais, besinaudojančių interneto svetaine skaičius beveik nepakito.

Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje 60 proc. klientų lankosi kartą per savaitę arba dažniau, kartą per dvi savaites – 27 proc. Interneto svetaine daugiausia naudojasi 25-34 m. amžiaus respondentai.

5 pav. Elektroninių darbo biržos paslaugų vertinimas (proc.)

Dauguma besinaudojančių interneto svetainės informacija teigiamai vertino šią paslaugą. Respondentai teigė, kad informacijos apie paslaugas, darbo pasiūlą ir paklausą Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje pakanka, 74 proc. respondentų teigė, kad rado užtektinai informacijos apie darbo biržos elektronines paslaugas internetinėje svetainėje.

Beveik pusė nesinaudojančių darbo biržos paslaugomis teigė neturintys techninių galimybių jomis naudotis. Kas penktas pripažino, jog elektroninėmis paslaugomis naudotis nemoka (trūksta žinių ir įgūdžių).

INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TELEFONU PASLAUGOS VERTINIMAS    

Siekiant išsiaiškinti paslaugos "informavimo ir konsultavimo telefonu" populiarumą ir naudą, respondentų buvo prašoma atsakyti, ar jie naudojasi šia paslauga ir kokios informacijos daugiausia teiraujamasi paskambinus darbo biržos specialistams. Apklausos rezultatai parodė, kad tik 50 proc. respondentų informuojami telefonu.

Paskambinę telefonu darbo biržos specialistams, daugiausia apklaustieji teiraujasi informacijos apie esamas laisvas darbo vietas (53 proc.), registraciją darbo biržoje (31 proc.) ir galimybes įsidarbinti užsienyje (11 proc.).

INDIVIDUALAUS UŽIMTUMO VEIKLOS PLANO VERTINIMAS

Individualus užimtumo veiklos planas – pagrindinis ir kryptingas darbo ieškančio asmens individualios darbinės veiklos planavimo dokumentas.

Tyrimo dalyvių paprašyta įvertinti darbo biržoje registruotam bedarbiui sudaromą "Individualų užimtumo veiklos planą". 67 proc. respondentų jį įvertino gerai ir mano, kad planas naudingas, nes planuojant karjerą kryptingai pasirenkami užimtumo tikslai ir veikla siekiant galutinio tikslo – įsidarbinti. 17 proc. apklausoje dalyvavusių bedarbių nesupranta tokio plano paskirties, 17 proc. – mano kad jis nereikalingas. Palyginti su 2012 m. atlikta apklausa, duomenys nedaug keitėsi.

DARBO BIRŽOS PASLAUGŲ VERTINIMAS

Vertinant darbo biržos teikiamas paslaugas, respondentų buvo prašoma atsakyti, kokiomis darbo biržos paslaugomis jie naudojosi ir kaip įvertino suteiktų paslaugų kokybę.

Populiariausios šios paslaugos: konsultanto/tarpininko individualus darbas, konsultavimas grupėms, informavimas ir konsultavimas telefonu, pagalbą veiklai pagal verslo liudijimus. Paslaugų įvertinimas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė: Darbo biržos paslaugų vertinimas

 

Gerai

Patenkinamai

Blogai

Nesinaudojau

Konsultanto-tarpininko individualus darbas

95,1

4,4

0,5

0,7

Konsultavimas grupėms

82,5

17,0

0,4

27,7

Informavimas ir konsultavimas telefonu

91,8

7,7

0,5

38,3

Talentų bankas

77,1

19,8

3,0

82,9

Profesinis mokymas

84,5

12,8

2,7

73,4

Įdarbinimas subsidijuojant

85,9

12,6

1,5

72,9

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

87,7

10,9

1,5

72,9

Viešieji darbai

88,3

10,2

1,5

46,1

Savarankiško užimtumo rėmimas

83,3

15,7

0,9

75,5

Darbo rotacija

80,5

17,6

1,9

81,4

Pagalbą veiklai pagal verslo liudijimus

90,9

8,6

0,4

67,2

 

95 proc. respondentų palankiai įvertino konsultanto - tarpininko individualaus darbo paslaugą. Geriausiai konsultanto/tarpininko individualų darbą vertina Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių sk., Panevėžio teritorinės darbo biržos Pasvalio sk., Plungės teritorinės darbo biržos Mažeikių sk., Vilniaus teritorinės darbo biržos trakų sk. Elektrėnų poskyris (100 proc.) respondentai. Kiek prasčiau konsultanto/tarpininko individualų darbą palankiai įvertino respondentai Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto ir rajono skyriai. Kiek blogiau darbo biržos klientai vertino Talentų banką, profesinio mokymo ir darbo rotacijos priemones.

Daugiausia respondentų naudojasi konsultavimo grupėms, informavimo ir konsultavimo telefonu paslaugomis, viešųjų darbų ir pagalbą veiklai pagal verslo liudijimus priemonėmis. Iš aktyvių darbo rinkos politikos priemonių gerai vertinami viešieji darbai – 88 proc., darbo įgūdžių įgijimo rėmimas – 88 proc., įdarbinimas subsidijuojant – 86 proc.

Apibendrinant apklausos rezultatus, būtų galima teigti, kad dauguma respondentų darbo biržos teikiamas paslaugas įvertino palankiai (žr. 1 lentelę), tačiau dėmesys šioms paslaugoms tobulinti turi būti teikiamas nuolat.


6 pav.
Ar Jus tenkina darbo biržos paslaugų kokybė? (proc.)

 

Darbo biržos teikiamos paslaugos didžioji dauguma bedarbių vertina gerai. Jomis patenkinti 83 proc. apklaustųjų. Nepatenkintų darbo biržos paslaugų kokybe buvo mažiau nei 1 proc., o neapsisprendusių – 1 proc.

 

Apklausoje dalyvavę respondentai pateikė pasiūlymų darbo biržos paslaugoms gerinti. Bedarbiai pageidauja daugiau skelbimų ir išsamesnės informacijos apie galimas laisvas darbo vietas, profesinį mokymą taip pat pageidauja individualiai išnagrinėti kiekvieno žmogaus situaciją. Bedarbiai pageidauja daugiau bendravimo su tarpininkais ir konsultantais, siūlė didinti konsultantų skaičių, kad jie aptarnautų mažiau bedarbių. Jų nuomone, tada darbas būtų efektyvesnis, taip pat bedarbiai siūlė ilginti apsilankymo pas tarpininkus laiką labiau išsiaiškinant žmonių pageidavimus. Bedarbiai norėtų daugiau ir įvairesnių mokymo kursų ir pageidavo, kad tarpininkai daugiau laiko skirtų pokalbiams su jais ir kt. Bedarbiams vis dar yra sunku naudotis elektroninėmis paslaugomis, todėl apklaustieji nurodė, jog pageidautų aiškesnės informacijos ar paaiškinimo, kaip geriau naudotis elektroninėmis paslaugomis ir internetu.

TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

  • Apibendrinant apklausos rezultatus, galima teigti, kad visomis Darbo biržos teikiamomis paslaugomis yra naudojamasi, dauguma respondentų šias paslaugas įvertino palankiai. Tyrimas parodė, kad 83 proc. apklaustųjų patenkinti darbo biržos teikiamų paslaugų kokybe.

  • Populiariausiomis informacijos gavimo priemonėmis respondentai laiko bendravimą su juos aptarnaujančiu specialistu, informacinius susirinkimus ir darbo biržos stendus.
  • Populiariausia darbo biržos teikiama paslauga – individuali konsultacija su aptarnaujančiu specialistu, šios konsultacijos metu bedarbiai gauna daugiausiai informacijos apie darbo biržos teikiamas paslaugas.
  • Didžioji dalis elektroninėmis paslaugomis naudojasi kartą per savaitę ar dažniau. Tarp visų darbo biržos teikiamų elektroninių paslaugų, populiariausios yra laisvų darbo vietų paieška bei el. pašto žinučių užsakymas apie dominančias laisvas darbo vietas. Bedarbiai, nesinaudojantys elektroninėmis darbo biržos paslaugomis, dažniausia nurodė priežastis, jog nėra techninių galimybių ir poreikio naudotis. Todėl tikslinga organizuoti naudojimosi elektroninėmis darbo biržos paslaugomis mokymus bedarbiams, nes 11 proc. respondentų teigė, jog nemoka jomis naudotis.
  • Respondentų siūlymai darbo biržos paslaugoms gerinti: didinti klientus aptarnaujančio personalo kompetenciją, skirti didesnį tarpininkų dėmesį individualiam darbui su asmenimis, labiau įvertinti darbo biržoje įsiregistravusio asmens galimybes ir poreikius mažinant dokumentų pildymo naštą.
Apklausų sąrašas