Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti
Sąrašas

2007 m. vasario 9 d.
Kategorija:

Vyresnio amžiaus, neįgalių asmenų bei turinčių žemą išsilavinimą bedarbių užimtumas yra sudėtinga problema, kurią veikia daugybė faktorių: ekonominis valstybės lygis, visuomenės ir ypač darbdavių požiūris į žmogų, negalintį lygiaverčiai dirbti su kitais kolektyvo nariais, pačių asmenų gebėjimas mokytis, pasitikėjimas savimi.

Siekiant įvertinti vyresnio amžiaus (45-65 metų) asmenų, neįgaliųjų asmenų (30-55 proc. darbingumo lygis) ir asmenų neturinčių pagrindinio išsilavinimo padėtį darbo rinkoje, Lietuvos darbo biržos užsakymu Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2006 m. atliko šių bedarbių grupių tyrimą.

Tyrime nagrinėtos minėtų bedarbių grupių užsiregistravusių teritorinėse darbo biržose nedarbo priežastys, analizuotos mokymosi ir motyvacijos problemos. Atlikta užsienio šalių patirties didinant vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų asmenų ir asmenų neturinčių pagrindinio išsilavinimo užimtumo analizė. Parengti pasiūlymai minėtų asmenų grupių užimtumui didinti.

 Mokslinio tyrimo „Sunkiai integruojamų asmenų padėties darbo rinkoje analizė ir priemonės jų užimtumui didinti“ ataskaita

Sąrašas