Tyrimai ir analizės

2010-05-26
Tyrimo tikslas – įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir profesinės reabilitacijos efektyvumą bei jų įtaką bedarbių užimtumo didinimui.
2009-01-12
Mokslinio tyrimo tikslas – įvertinti bedarbių praktinio mokymo pagal paklausiausias mokymo programas organizavimą mokymo įstaigoje ar darbo vietoje (įstaigoje, įmonėje) ir praktinio parengimo atitikimą darbo rinkos poreikiams.
2008-07-23
Įgyvendinamo mokslinio tyrimo tikslas – įvertinti aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (profesinio mokymo ir remiamojo įdarbinimo) efektyvumą, remiantis asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, ir juos įdarbinusių darbdavių apklausų duomenimis bei pateikti pasiūlymus dėl šių priemonių tobulinimo.
2008-06-28
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ Nr. D4-652-ESF/2004/2.1.0-03-US06-199 “, kurio tikslas – skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudarant jiems galimybes įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančias kvalifikacijas, ugdant verslumą bei plėtojant remiamą įdarbinimą.
2007-11-23
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės laikomos svarbiu Lisabonos strategijos įgyvendinimo įrankiu. Pastaruoju metu jos vis dažniau taikomos siekiant platesnių makroekonominių, užimtumo bei socialinės politikos tikslų.
2007-06-20
Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamo projekte „Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ numatytas veiklas, 2007 m. sausio mėn. Lietuvos darbo birža pasirašė mokslinių tyrimų paslaugų tema „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas“ atlikimo sutartį su Darbo ir socialinių tyrimų institutu.
2007-02-09
Siekiant įvertinti vyresnio amžiaus (45-65 metų) asmenų, neįgaliųjų asmenų (30-55 proc. darbingumo lygis) ir asmenų neturinčių pagrindinio išsilavinimo padėtį darbo rinkoje, Lietuvos darbo biržos užsakymu Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2006 m. atliko šių bedarbių grupių tyrimą.
2007-01-22
Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Socialinių tyrimų ir darbo institutas atliko projekto efektyvumo tyrimą, kuriame įvertinta viena pagrindinių veiklų – projekto dalyvių profesinis mokymas pagal atnaujintas ir modifikuotas darbo rinkos profesinio mokymo programas.
2007-01-22
Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Bedarbių užimtumo rėmimas“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Socialinių tyrimų ir darbo institutas atliko projekto efektyvumo tyrimą, kuriame įvertinta viena pagrindinių veiklų – užimtumo rėmimo programų socialinis ekonominis efektyvumas.
2007-01-09
Šis tyrimas itin aktualus, kadangi dėl atsiradusio darbo jėgos trūkumo vis aštresnė tampa darbo vietų užpildymo problema. Darbo paklausa neatitinka darbo pasiūlai tiek dėl spartaus bendro situacijos darbo rinkoje pagerėjimo, tiek dėl bedarbių kvalifikacijos neatitikimo darbo rinkos poreikiams, tiek dėl išorinės migracijos veiksnio.
2007-01-09
Siekiant įvertinti profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą ir praktinio mokymo kokybę pagal paklausiausias mokymo programas Darbo ir socialinių tyrimų institutas 2006 m. atliko mokslinį tyrimą tema „Bedarbių profesinio mokymo naudos tyrimas, įvertinant profesinio mokymo programų vykdymo efektyvumą bei praktinio mokymo kokybę“.
2006-01-24
Vykdant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų plėtra“ Lietuvos darbo biržos užsakymu Darbo ir socialinių tyrimų institutas atliko dalyvavusių mokymuose asmenų apklausą.