Profesinio mokymo teikėjams 

Dėmesio! Įteisinus profesinio mokymo finansavimo galimybę užimtiems (dirbantiems) asmenims, nuo 2018 m. kovo 1 d. galioja naujos dokumentų formos!  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų teikėjams

Neformalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką (Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 2 str. 4 d.)

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti neformaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas:

 1. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (nuoroda į registrą čia).
 2. Parengti nustatytus reikalavimus atitinkantį mokymo programos aprašymą pagal patvirtintą pavyzdinę formą.
  Programos aprašymo forma                                                                           
 3. Užregistruoti parengtą programą Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ir registro suteiktą kodą nurodyti programos aprašyme (nuoroda į registrą čia).
 4. Suderinti programą su viena iš akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų (Akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas).
 5. Užpildyti pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
  Pažymos forma
 6. Pagal nustatytus reikalavimus užpildytas dokumentų formas (Pažymą ir Mokymo programos aprašymą), skanuotas atskiromis PDF formato bylomis atsiųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt.
 7. Mokymo programos informaciją reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu:
  http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosNeformaliosios.aspx

Pateiktų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vertinimas atliekamas ir  nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje per 15 darbo dienų nuo teisingų dokumentų pateikimo dienos.

KITA AKTUALI INFORMACIJA: 

SVARBU: mokymo programos trukmė darbo dienomis nustatoma mokymo programos valandų skaičių dalinant iš 8, o savaitėmis-gautą skaičių dalinant iš 5. Tais atvejais, kai teisės aktuose nustatyta trumpesnė mokymo trukmė, valandų skaičius per dieną nustatomas remiantis tą mokymą reglamentuojančiais teisės aktais. Visos mokymo programą sudarančios mokymo valandos privalo būti kontaktinės (laikas, per kurį mokytojas tiesiogiai dirba su mokiniais).

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos gali būti atnaujinamos (keičiama programos kaina) ne dažniau kaip kas 12 mėn., nekeičiant pavadinimo ir jos trukmės.

Nustačius, kad mokymo teikėjai nevykdo reikalavimo skelbti mokymo teikėjo interneto svetainėje programų pavadinimų, jų aprašymų ir kainų, tokių programų skelbimas Lietuvos darbo biržos svetainėje sustabdomas iki pažeidimo pašalinimo.

Mokymas užimtiems asmenims gali būti organizuojamas bet kuriomis savaitės dienomis, mokymo valandų skaičių per dieną nustatant individualiai.

Mokymo programos, kurias baigus įgyjamos kompetencijos nėra kvalifikacijos ar jos dalies (modulio) sudėtinė dalis, gali būti finansuojamos, kai pateikiamas konkretaus darbdavio pageidavimas parengti darbuotojus pagal teikiamą neformalią suaugusiųjų švietimo programą.

    Formaliojo profesinio mokymo teikėjams


Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai, turintys Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją. Informaciją apie licencijų išdavimą galite rasti
 čia.

Veiksmai, kuriuos būtina atlikti formaliojo profesinio mokymo teikėjams, pageidaujantiems teikti profesinio mokymo paslaugas:

1.  Pagal nustatytus reikalavimus užpildytą pažymos formą, skanuotą  PDF formato byla, atsiųsti Lietuvos darbo biržai el. p. adresu ldbprogramos@ldb.lt.

Pažymos forma

2.    Mokymo programos informaciją reikia suvesti Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje adresu: http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/MokProgramosFormaliosios.aspx 

 

  

 Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį priemonė

Profesinio mokymo programa pameistrystei, pagal kurią vykdomas mokymas darbo vietoje ir ją vykdantis profesinio mokymo teikėjas privalo būti įtraukti į Lietuvos darbo biržos direktoriaus tvirtinamą profesinio mokymo teikėjų sąrašą. Tam tikslui mokymo teikėjas:

 • Elektroniniu paštu ldbprogramos@ldb.lt pateikia nustatytos formos skanuotas pažymas apie formaliojo profesinio mokymo arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, atitinkamame formos stulpelyje nurodydamas kainą mokymui pameistrystės būdu.
 • Kai pameistrystės formos kaina identiška mokyklinės formos kainai, pateikus atnaujintas pažymas jau ankščiau LDB registruotoms mokymo programoms, jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia.
 • Jei teikiamos naujos, iki tol neteiktos mokymo programos mokyti tik pameistrystės forma, arba jeigu pameistrystės formos mokymo kaina skiriasi nuo mokyklinės formos kainos, mokymo teikėjas suveda mokymo programas į LDB duomenų bazę. 

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

 Formalaus mokymo teikėjas teikia pažymą apie asmenims siūlomas profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir pažymoje nurodo kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą.

Paramą mokymuisi reglamentuoja:


Aktualios dokumentų formos, teikiant mokymą mokykline ir pameistrystės forma, vykdant kompetencijų pripažinimą

Profesiniam mokymui mokykline ir pameistrystės forma:

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui:

 

Informacijos piktograma
 
Daugiau informacijos: kontaktinis asmuo dėl pažymų pildymo -
Lietuvos darbo biržos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Mėlinienė,
tel. (8 5) 236 07 90, el. p. Vilija.Meliniene@ldb.lt

Informacija atnaujinta: 2018.08.03 10:51